Debatt

Därför tjänar Sverige på mångfald

Sverige ska fortsatt ta emot människor som flyr undan krig ochförföljelse och vi ska fortsätta på den väg som Alliansen har öppnatnär det gäller arbetskraftsinvandring. Stängda gränser vore förödandeför enskilda människor, men också för företagen och för vår tillväxt.Men för att fullt ut dra nytta av mångfaldens möjligheter måste flerarbetsgivare bli bättre på att anställa och inkludera personer medutländsk bakgrund.

I tider av varsel och arbetslöshet framförs ofta krav på att våragränser måste stängas för människor som av olika anledningar villkomma till Sverige. Det handlar ofta om protektionistiska ochnationalistiska åsikter liksom om främlingsfientlighet och rasism.Sverige, liksom övriga Europa, står inför en demografisk utmaning.Fler och fler blir äldre samtidigt som det blir färre människor sombefinner sig i arbetsför ålder. Företag saknar arbetskraft och riskenär att arbetskraftsbristen förvärras inom de närmaste åren.

Samtidigt som det råder arbetsbrist befinner sig många utrikes föddautanför arbetsmarknaden. Den potential som finns i mångfaldens Sverigetas inte tillvara på ett tillfredsställande sätt. Det måste vara ensjälvklarhet att utgå från en människas kvalifikationer och inte frånhans eller hennes bakgrund. Men okunskap, ibland fördomar och rendiskriminering gör att vi slarvar bort människors kompetens. Det ärett resursslöseri för individen, för samhället och för företagen.

Under året har jag träffat en rad stora företag som på olika sättarbetar med mångfaldsfrågor. Samarbetet har varit inspirerande bådeför mig och för företagen. Goda exempel och idéer har utbytts och idagbjuder jag in till konferensen ЃhMer värde med mångfaldЃh för att i enstörre krets tala om dessa frågor. Målet är att fler företag inservinsten av att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor.

Mångfald handlar inte bara om vilket samhälle som vi vill ha, mångfaldär också oftast lönsam. Rekryteringsunderlaget breddas, vilket gör attjakten på rätt kompetens underlättas. Medarbetare med olika bakgrundbidrar till att organisationen blir mer innovationsbenägen ochkreativ. Genom att ta tillvara olika bakgrunder, erfarenheter ochkunskaper skapas ett mervärde. Studier visar på att företag med bredmångfald bland de anställda ökar sin utrikeshandel. Dessutom stärksföretagens varumärke. Yngre generationer väljer i allt högre gradarbetsgivare utifrån värderingar, socialt ansvar och företagsklimat.

Arbetsgivare måste våga släppa på en del formella krav och tänka nyttoch okonventionellt i rekryteringsprocesser.  Kan företaget erbjuda enpraktikplats för en nyanländ invandrare och på det sättet öppna endörr in till arbetsmarknaden för en människa? Finns det möjlighet attvarva arbete med språkutbildning för den som inte har svenska språketmed sig från början? Regeringen vidtar åtgärder för att på olika sättunderlätta anställning av invandrare. Och Arbetsförmedlingen arbetarför att matcha företagen och individerna. Fler företag bör redan idagkontakta Arbetsförmedlingen för att komma i kontakt med nyaarbetstagare.

Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den potential som finns ivårt land, men vi måste också locka hit fler som vill jobba och bo ivårt land. Det är inte bara Sverige som kommer att ha brist påarbetskraft inom en nära framtid. På den globala arbetsmarknadenkonkurrerar vi om framtidens arbetskraft. Sverige är ett litet landoch svenska är ett språk som talas av väldigt få.  Lägg till vårtgeografiska läge och man inser att vi måste konkurrera med andrafaktorer. Jag är övertygad om att ett öppet och dynamiskt samhälle somvälkomnar olikheter kan bidra till att locka hit människor som vill booch arbeta i vårt land. Ett samhälle som öppet bekämparfrämlingsfientlighet och diskriminering, är självklart enkonkurrensfördel i en globaliserad värld.

Företag växer bäst i ett öppet och dynamiskt samhälle där det finnsarbetskraft som kan bidra med kreativa idéer. Ett samhälle där allaindividers potential tas tillvara på bästa sätt. Ett samhälle somhåller samman och som är öppet för omvärlden. Alltfler företag jobbaralltmer aktivt för att förbättra mångfalden. Arbetsgivare som är öppnaför människors olika bakgrund är en av förutsättningarna för attSverige fortsatt ska vara ett framgångsrikt land.

Erik Ullenhag, FP

Integrationsminister

GE OSS FEEDBACK
MEST LÄST