Publicerad:
Uppdaterad:

Flera ändringar av grundlagen

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Spärren för personval till riksdagen sänks från åtta till fem procent, valdagen flyttas och omröstning om statsministern ska ske efter varje val.

Det är några av förslagen i grundlagsutredningen.

Den parlamentariska grundlagsutredningen presenterar i dag sitt betänkande om en reformerad grundlag. Utredningen, som letts av landshövding Per Unckel (m) föreslår en rad förändringar i den nuvarande grundlagen.

Spärren för personval till riksdagen sänks till fem procent. Därmed blir det samma gräns för samtliga personval.

Valdagen flyttas till den andra söndagen i september. Syftet är att ge en nytillträdd regering mer tid för budgetarbetet.

En bestämmelse om kommunala extra val införs. För att extra val ska hållas krävs att två tredjedelar av ledamöterna i kommun- eller landstingsfullmäktige står bakom det.

Det kommunala folkinitiativet förstärks. En rådgivande folkomröstning ska hållas om minst tio procent av kommun- eller landstingsinvånarna begär det.

En omröstning om statsministern ska hållas i riksdagen efter varje val. I dag gäller regeln att en majoritet måste rösta emot statsministern för att han ska falla.

Rekryteringen av högre domare förändras. Samtliga ordinarie domare ska anställas efter ansökan och efter beredning i en särskild nämnd.

Grundlagens roll stärks. Det så kallade uppenbarhetskravet tas bort. Det innebär att det inte längre krävs att det råder en uppenbar motstridighet mellan vanlig lag och grundlag för att grundlagsbestämmelsen ska få företräde i rättstillämpningen.

Riksdagen ges möjlighet att låta kommunerna själva införa regler om trängselskatter.

Skyddet för privat egendom stärks. Huvudprincipen om rätt till full ersättning vid expropriation skrivs in i grundlagen.

Skyddet mot diskriminering utvidgas till att också omfatta sexuell läggning.

TT

Publicerad:
Publicerad: