Vi startar mottagningar för äldre i Uppsala län

Blågröna styret: Stor satsning för bättre kvalitet i äldrevården

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I början av nästa år startar vi upp de första äldremottagningarna som har till uppdrag att ta ett helhetsgrepp om äldres hälsa, skriver Malin Sjöberg Högrell (L) och Malena Ranch (MP).
Foto: GETTY
I början av nästa år startar vi upp de första äldremottagningarna som har till uppdrag att ta ett helhetsgrepp om äldres hälsa, skriver Malin Sjöberg Högrell (L) och Malena Ranch (MP).

DEBATT. Vi i blågröna styret kommer göra en stor satsning på att öka kvaliteten, tryggheten och kontinuiteten i vården för våra äldre i Uppsala län. I början av nästa år startar vi upp de första äldremottagningarna som har till uppdrag att ta ett helhetsgrepp om äldres hälsa. 

Många har säkert hört talas om fall, eller själv varit med om att äldre blivit tvungna att åka till akutmottagningen och den känsla av otrygghet det har inneburit. Våra äldre och multisjuka är inte alltid de högst medicinskt prioriterade, hjälpen dröjer och äldre hinner bli sämre under sitt besök.

Många medarbetare på akutmottagningen upplever också en frustration över situationen och många fall av akutbesök och inläggningar kunnat undvikas genom tidigare insatser av vård, närmare patienten.

Att vården utformas på ett sätt som gör att vi kan minska behovet av onödiga inläggningar eller besök i akutvården och erbjuder en mer nära vård för individen är oerhört viktigt. Det måste finnas bra former för att i god tid kunna planera insatser och snabbt kunna agera om någons hälsa försämras.

Samtidigt är primärvården hårt belastad och har sällan tid för snabba utryckningar till äldre som är i behov av hembesök och vård i hemmet.

Vi kommer därför göra en satsning på utveckling av riktad primärvård i form av äldremottagningar! Under 2021 startar vi ett par pilotmottagningar, för att därefter införa särskilda arbetssätt på fler vårdcentraler för ett bättre omhändertagande av sköra äldre patienter.

Inspirationen kommer från Region Östergötland som bedrivit äldremottagningar under ett par års tid och sett markanta förbättringar. Särskilda mottagningar för äldre finns i flera regioner, men det som är unikt för projektet i Östergötland är att effekten av arbetet har mätts och kan redovisas i konkreta siffror.

Tanken med mottagningarna är att de ska kunna ta ett helhetsgrepp kring äldres hälsa med syftet att det ska leda till:

  • Bättre omhändertagande av äldre

  • Bättre arbetsmiljö för medarbetare i primärvården och på sjukhusens akutmottagningar.

  • Minskat antal vårddagar i slutenvården

I Region Östergötland har projektet inneburit att antalet vårddagar i slutenvården för den aktuella gruppen minskat med 17 procent, detta utan att antalet besök i primärvården har ökat.

Patienterna som identifieras erbjuds en kontaktsjuksköterska, som tillsammans med ansvarig läkare och andra aktörer, till exempel den kommunala hemsjukvården, upprättar en vårdplan för varje patient.

Det är viktigt med multiprofessionell kompetens så att rätt insatser kan sättas in i tidigt skede. Tanken är att kunna bedöma patienterna utifrån ett helhetsperspektiv. Där ingår medicinsk bedömning och läkemedel, men också näringsstatus, fysisk och social aktivitet, livskvalitet, social situation – hela tiden med fokus på individens egna behov.

Målgruppen är äldre personer, 75 år och uppåt, och personer med komplexa vårdbehov som i framtiden riskerar att få ett ökat vårdbehov. Nu arbetar vi i Region Uppsala med att identifiera målgrupper och utformning för våra mottagningar. I det arbetet har vi dialog både med intresseorganisationer för årsrika och med våra vårdgivare.

Vi vet att det finns ett stort intresse hos vårdcentraler, både privata och offentliga, att utveckla arbetsformer för att bättre möta behoven hos målgruppen sköra äldre patienter.

Förutom att utveckla äldremottagningar ska vi även fortsätta utveckla arbetet med vård i hemmet. Vi kommer därför att utvidga uppdraget för mobila närvårdsteam som bemannas av läkare och sjuksköterskor och som gör hembesök. 

Fler invånare ska kunna få del av deras insatser och vi vill att de ska finnas tillgängliga på kvällar och helger – och i hela länet. Det är ett sätt att skapa trygg vård för personer som har behov av särskilda insatser. Det är också en insats som verkligen efterfrågas av akutmottagningen för att minska behovet till akutbesök.

Med dessa åtgärder, införandet av äldremottagningar och utvidgningen av de mobila teamens uppdrag, tar vi nödvändiga steg för ett förbättrat bemötande och ett bättre helhetsgrepp i vården av våra sköra äldre i Region Uppsala.


Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L)
Malena Ranch, ordförande i vårdstyrelsen (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE