Kejsarsnitt ändrar barns DNA

Forskare hoppas att de funnit DNA-förändringar som kan förklara att barn förlösta med planerat kejsarsnitt har en höjd risk för immunologiska sjukdomar som astma, cancer och diabetes.

De vita blodkropparnas arvsmassa ser inte likadan ut hos snittförlösta som hos vaginalt förlösta barn, skriver Svenska Dagbladet (SvD).

En förklaring till olika programmering av DNA kan vara att de snittförlösta inte upplever samma successivt uppbyggda stress som barn vid vanlig förlossning. Denna stress öppnar barnets larmsystem för fullt under förlossningen. Samtidigt stängs vissa gener i DNA medan andra öppnas.

Studerade blodkroppar

Forskare vid Karolinska Institutet i Solna (KI) har studerat de vita blodkropparna i de snittförlöstas navelsträng och funnit förändringar i deras arvsmassa. De första två dagarna såg forskarna skillnader mellan kejsarsnittbarnen och de vanligt födda barnen i programmeringen av DNA.

– Vi tycker det är en banbrytande upptäckt att kejsarsnitt kan påverka arvsmassan. Innan har man pratat om korttidsrisker för mamman och barnet, säger professorn och barnläkaren Mikael Norman till SvD. Han är en av forskarna bakom KI-studien.

”Ändamålsenlig”

– Det här har en helt annan dignitet och tillför ett nytt sätt att se på effekter av kejsarsnitt.

I bakgrunden till KI:s forskning är dels en debatt om kejsarsnittets påverkan på hälsan och dels det faktum att snitten ökat som förlossningsmetod sedan 1970-talet, från omkring fem procent år 1973 till 17,5 år 2007.

Stressen under den vaginala förlossningen är bra och ändamålsenlig stress, förklarar Mikael Norman:

”Hastig stress”

– Vid ett kejsarsnitt är barnet helt oförberett, stressen kommer väldigt hastigt.

– Det finns djurexperiment som visar att negativ stress kan programmera avkomman, något som senare kan spela en roll för risken att drabbas av sjukdomar.

Liten studie

Studien är väldigt liten, bara 37 barn ingår varav 16 förlöstes med kejsarsnitt. Fler studier krävs innan resultaten kan tas för vetenskaplig sanning.

Och frågan vad de övergående DNA-skillnaderna mellan barnen betyder återstår att besvara. Kopplingen mellan kejsarsnitt och sjukdom senare i livet är till stora delar hypotetisk, och ingenting som forskarna har tittat på i den här studien. När det gäller risken för akut lymfoblastisk leukemi hänvisar forskarna till en studie från 1991 som inte kunde visa på någon statistiskt säker skillnad mellan barn som fötts vaginalt respektive med kejsarsnitt. En studie bland 1 088 barn, publicerad i fjol, hittar visserligen en statistiskt säker riskökning bland kejsarsnittsbarnen att drabbas av testikelcancer, men ökningen är mycket liten och sker från en mycket låg nivå. Detsamma gäller kopplingen till myeloid leukemi, där en svag sådan hittades i en liten, brittisk studie från 1995.

Färre bakterier

Att det finns en viss ökad risk för astma och allergi hos kejsarsnittsförlösta är tämligen vedertaget, men det är oklart vad detta beror på. Den troligaste förklaringen är direkt påverkan på immunförsvaret, eftersom barn som kommer till världen med snitt inte utsätts för moderns bakterier i samma omfattning som ett barn som föds vaginalt.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM