Debatt

Fler poliser ger inte tryggare ungdomar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Våra gamla moderatlösningar måste omprövas – för de ungas skull

Våld och brott minskar i många stadsdelar men ökar i de mest utsatta områdena. Där välfärden är som lägst är våldet som mest utbrett.

Tillsammans startade vi en resa genom Sverige för att söka nya insikter om hur ungas livsglädje och trygghet kan öka och våld och vardagsbrott minska. De svar vi fick utmanar delar av den tilltro till fler poliser och skärpta straff som länge präglat Moderaternas politik på trygghetsområdet.

Vi har rest genom ett Sverige med växande trygghetsklyftor och en alltmer polariserad verklighet för unga människor. Våra möten har följt samma mönster. Våld och brott minskar i många stadsdelar men ökar i de mest utsatta områdena. Där välfärden är som lägst är våldet som mest utbrett. Vi har träffat ungdomar som växer upp i allt tryggare miljöer men också många unga som varje dag ställs inför omfattande utmaningar kopplade till våld och gängbrottslighet. Det som är alarmerande utveckling i ett villaområde är grå vardag i en annan stadsdel.

Våld och ungdomsbrottslighet ökar där skolorna är eftersatta och arbetslösheten stor. För den unga förövare som tidigt börjar med brott ökar risken att fastna i kriminalitet och utanförskap. Unga förövare ger unga offer. Våldet påverkar alla, men det är de som redan är allra mest utsatta som blir mest lidande. Brottsligheten blir en börda som är extra tung för dem med redan tuffa förutsättningar.

Moderaterna har en viktig uppgift att med nya idéer och nya förslag ta täten i arbetet för att minska våldet i unga människors vardag. Vi måste fråga oss om vi med våra reformer når dem som är i störst behov av ökad trygghet. Sverige har med alliansregeringens reformarbete gått från cirka 16 000 till drygt 20 000 poliser och straffen för grova våldsbrott har skärpts. Det är rätt och riktigt - med det räcker inte.

Rättspolitiken måste tydligare knytas samman med välfärds- och jobbpolitiken. Moderaterna har alltför länge alltför ensidigt fokuserat på fler poliser och skärpta straff. För att minska ungdomsvåld måste nu mer fokus lägga på förebyggande initiativ. Satsningar på skola och fler jobb till unga är många gånger viktigare än att öka antalet poliser. Vi har på uppdrag av Moderaternas partiledning författat rapporten ”Ökad trygghet för Sveriges unga” där vi listar tre nya reformförslag:

Tillåt polisen lotsa unga i riskzonen till sommarjobb. Ord som sysslolöshet är återkommande i de samtal vi haft. Flera studier pekar på jobb som en stark faktor för att unga inte ska söka sig till kriminalitet. Om unga inte får chansen att lägga sin energi på ett hederligt jobb riskerar energin att läggas på något annat. Regeringen bör därför ta initiativ till fler samverkansavtal mellan polis, kommunen och privata företag i brottsutsatta områden där polisen och stadsdelsförvaltningen kan visa ungdomar i riskzonen till lärlings- och sommarjobbplatser som bistås av företagen. Så utformas arbetslinjen mer brottsförebyggande.

Nationell satsning på att bygga bort brott och våld i skolmiljön. Inte sällan medverkar själva utformningen av skolbyggnaden till otrygghet och våld i skolan. Skolan är ofta en sluten värld där unga i samma ålder möts på begränsade ytor, utan vuxen översyn, Fler fönster från klassrummen mot korridoren, lägre elevskåp för bättre översyn och fler gemensamma öppna rum för både vuxna och unga att vistas i har visat sig vara smarta sätt öka tryggheten i ungas vardag. Moderaterna bör ta täten i arbetet för att utvärdera och sammanställa de mest verkningsfulla metoderna för att bygga bort våld och otrygghet i skolmiljön samt se till att landets kommuner har tillgång till denna samlade information.

Nya nationella riktlinjer för ungdomstjänst som knyter påföljden till frivilligrörelserna. Utvärderingar visar att privata och kommunala arbetsgivare i stor utsträckning tar mot obetald ungdomstjänst, inte sällan för att utföra arbetsutgifter som ingen annan vill utföra. Vi behöver styra ungdomstjänsten tillbaka till sitt syfte att skapa delaktighet och sociala band som bygger på engagemang. Överallt i Sverige finns ideella krafter som gör insatser för att öka tryggheten bland unga.

Med nya nationella riktlinjer för ungdomstjänsten kan frivilligrörelserna - idrottsrörelsen, Röda Korset, Fryshuset - tydligare tas tillvara till nytta för tryggheten. Med reformer som syftar till ökad delaktighet för unga i samhället kan Moderaterna driva trygghetsfrågorna ur ett jämlikhetsperspektiv. Det är för dem som i störst utsträckning drabbas av våld och brott vi måste anstränga oss mest. Genom att koppla rättspolitiken tydligare till en politik för ökad delaktighet för unga kan vi stå rustade för att skapa mer jämlika livsvillkor där våld och brottslighet trängs undan från ungas vardag.

Henrik von Sydow

Anton Abele