Vi vill skärpa arbetslinjen för anhöriginvandrare

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Moderaterna: Undantagen för försörjningskraven bör också ses över

Vi lever i en allt oroligare värld med omfattande globala flyktingströmmar som följd. Sverige har en lång historia som fristad för människor på flykt. Tyvärr hör vi i dag till de få av EU:s medlemsstater som tar ett stort ansvar i den svåra situationen. Precis som chefen för FN:s flyktingorgan beskrev under sitt Stockholmsbesök i veckan, behöver EU ta ett större ansvar. Både som union och som enskilda medlemsstater.

Att värna asylrätten är självklart för oss moderater. Men det är inte tillräckligt. För att bättre ta tillvara på de stora möjligheter som människors rörelser över nationsgränserna innebär, måste integrationen ha en tydlig arbetslinje och fungera. Det är uppenbart att den inte gör det i dag. Utanförskapet är för stort, arbetslösheten för hög, bidragsberoende är alltför utbrett och bostadsbristen omfattande. Tillsammans utgör detta stora hinder för människor som vill skapa sig en bättre framtid i vårt land.

Endast de krafter som vill föra Sverige mot slutenhet och stängda gränser, gynnas av att sopa utmaningarna under mattan. Ändå ser vi inga politiska förslag från Stefan Löfven och regeringen för att möta problemen.

Nya Moderaterna har inlett ett utvecklingsarbete för att förbättra integrationen. Syftet är att lämna förslag på insatser som snabbare kan få nyanlända i arbete, utbildning och självförsörjning.

En del i arbetet kommer vara att se över hur arbetslinjen kan skärpas för anhöriginvandring. Under 2014 fick drygt 42 000 personer uppehållstillstånd på anknytning. Motsvarande siffra för antalet personer som beviljades asyl var drygt 35 000.

Redan 2009 införde den dåvarande Alliansregeringen ett försörjningskrav. Innebörden är att anknytningspersonen ska kunna försörja sig och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för både sig själv och den som önskar bosätta sig här. Försörjningskravet syftar till att stärka drivkrafterna för arbete och att förbättra möjligheterna för de som kommer i efterhand att snabbt komma in i det svenska samhället. Att anlända till sitt nya hemland där bostad och försörjning finns utgör en stor trygghet och en etablerad anknytning i Sverige.

Samtidigt beslutades om en lång rad undantag från försörjningskravet, som drastiskt minskar dess omfattning. Statistik från Migrationsverket visar att det har tillämpats i mindre än en procent av anknytningsärendena. När en så liten del av anhöriginvandringen omfattas av försörjningskravet försvinner dess positiva incitament för jobb och integration. Mot den bakgrunden kommer Nya Moderaternas arbetsgrupp se över såväl de undantag som finns som hur själva definitionen av försörjning eventuellt kan behöva utvecklas.

Det ska poängteras att syftet med anhöriginvandring är familjeåterförening, inte att ge skydd till människor som flyr från krig eller förtryck. För Moderaterna är det självklart att värna asylrätten och att Sverige ska fortsätta att vara en fristad från förföljelse.

Vi kommer framöver att presentera ytterligare förslag på hur integrationen kan förbättras. Vår utgångspunkt är en tydlig arbetslinje. Långsiktigt är det fler människor i jobb, inte i bidragsförsörjning, som lägger grunden för sammanhållning mellan människor, öppenhet mot omvärlden och en välfärd som kommer alla till del.

Johan Forssell (M)

Vice ordförande i socialförsäkringsutskottet

Ledamot i Moderaternas arbetsgrupp ”Stärkt integration i ett öppet Sverige”

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN