Göran Persson strider för sin flytbrygga

avLilian Andersson

Flytbryggan på Göran Perssons gård Torp måste bort. Länsstyrelsen anser att den bryter mot strandskyddet.

– Vi behöver bryggan för gårdens fiskenäring, hävdar Göran Persson.

Mest ”fritidsändamål” tyckte myndigheten efter ett besök. Tipset om bryggan kom in anonymt.

En anonym anmälare berättade för länsstyrelsen om flytbryggan i sjön Båven. Ägare är Göran Persson, 69, och Anitra Steen, 68.

Nu tar makarna strid för sin flytbrygga på gården Torp i Flens kommun.

1 av 2 | Foto: Urban Andersson
Förre statsministern Göran Persson på sin gård.

Den anonyma anmälan kom in till länsstyrelsen i oktober 2013.

Länsstyrelsen utredde och kom fram till att bryggan saknade tillstånd och dispens, från strandskyddsbestämmelserna.

Inget kommunalt beslut

Göran Persson ska ha förklarat att makarna hade rådgjort med kommunen. Den ska ha gjort ett undantag från strandskyddet för en nybyggd sjöbod på platsen, den behövdes för jordbruket. Även bryggan var undantaget från strandskyddet menade Persson, den behövdes för fiskenäringen.

Men, något kommunalt beslut om bryggan fanns inte, enligt länsstyrelsen. Länsstyrelsen hade inte heller utfärdat något förordnande om vattenbruk, fiskenäring och fisketillsyn.

Myndigheten besökte gården i juli förra året och dokumenterade bryggan och miljön. De bedömde att den i huvudsak användes för fritidsändamål, inte fiske.

Bryggan har genom sin privatiserande effekt påverkat allmänhetens möjligheter att vistas i området, enligt länsstyrelsen. Dessutom förändrar den livsvillkoren för växter och djur.

Sjön Båven anses vara särskilt skyddsvärd och ingår i Natura 2000-område. Enligt bevarandeplanen är anläggningar vid stränder och i dess vatten ett hot mot sjöns bevarande och den biologiska mångfalden i ett långsiktigt perspektiv.

Avfärdar Perssons förklaringar

Perssons och Steens förklaringar, att bryggan är kopplad till gårdens jordbruk, anses inte vara nog övertygande. För att ett undantag ska gälla måste fisket ge ett betydande ekonomiskt tillskott. Länsstyrelsen köper inte heller att en båt kan komma att användas i jordbruket för att stängsla av beteshagar vid Båven - de flesta av gårdens betesmarker ligger vid en annan sjö.

I november fick makarna en underrättelse: bryggan skulle bort och ett föreläggande var på gång. De informerades om att de kunde söka dispens i efterhand. Men det gjorde de aldrig.

För en knapp månad sen, den 17 april, tog länsstyrelsen i Södermanland beslut om att förelägga makarna ett vite om vardera 25 000 kronor om de inte rev och forslade bort bryggan innan den 31 oktober. De måste också återställa mark-och vattenområdet och se till att få undan betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar.

Makarna överklagade på onsdagen länsstyrelsen beslut till Mark-och miljödomstolen. De vill att domstolen upphäver länsstyrelsens beslut och de åberopar vad de har sagt i ärendet tidigare.

Aftonbladet har sökt makarnas juridiska ombud, advokaterna Nils Larsson och Elin Skeppstedt.

ARTIKELN HANDLAR OM