ÅSIKT

Så ska invandrare få svensk identitet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Sverigedemokraterna: Med kulturlotsar och ”Sverigecenter” stärker vi integreringen i samhället

Delaktighet på arbetsmarknaden är viktigt, men det är inte synonymt med att uppfatta sig som en del av Sverige, skriver Aron Emilsson, Sverigedemokraterna.

DEBATT. Alliansen och Socialdemokraterna har inte bara visat sig oförmögna att hantera utanförskapet, utan tvärtom förvärrat det. Ett skäl har varit att övriga partier verkar likställa integration med sysselsättning. Detta bygger på en ofullständig analys.

Delaktighet på arbetsmarknaden är viktigt, men det är inte synonymt med att uppfatta sig som en del av Sverige i en kulturell kontext.

För att stärka invandrares integration i det svenska samhället, kommunernas utveckling, invånares relation till sitt lokala kulturarv och det sociala kapitalet lanserar Sverigedemokraterna därför ”Kulturlotsen” och Sverigecenter.

Reformen med kulturlotsar och Sverigecenter förväntas vara i drift efter ett till två år och utvärderas efter en mandatperiod. Med denna reform vill vi med öronmärkta anslag upprätta landsomfattande etablering av kulturlotsar i varje kommun. Kulturlotsen kommer ha till uppgift att samla in, marknadsföra och samordna hur man exempelvis inom skola, äldreomsorg, kulturskola, bibliotek och civilsamhälle, kan använda det lokala kulturarvets olika former för kunskapsförmedling, konstnärligt utövande och inte minst för att trygga och stärka relationen till lokal historia och gemenskap.

Detta ska trygga och stärka relationen till lokal historia och gemenskap för såväl mellan invandrare och majoritetssamhället, som mellan lärare och elev, äldre och yngre och inte minst för kommunens besöksnäring.

Vidare anslår vi medel för inrättandet av ett flertal så kallade Sverigecenter i de mest utpräglade parallellsamhällena och förortsmiljöerna som ett första steg.

Intentionen är att dessa center ska synliggöra och förmedla information om det svenska samhället, den svenska kulturen och ortens lokala kulturarv, för möjligheten för nyanlända att knyta an till majoritetssamhället och för att generellt sett stärka den lokala identiteten och sammanhållningen.

Kulturlotsen kommer fylla flera viktiga funktioner som i dag helt saknas i de övriga partiers program. En kulturlots kommer förankra våra kärnvärden i den svenska kulturen som i första hand är sådana företeelser som i särskilt hög utsträckning har präglat vår samhällsutveckling och har en djup förankring i den svenska historien. Den kommer även att agera som den samordnande rollen mellan det lokalhistoriska kulturarvet i bild, form, musik, litteratur eller andra konstformer å ena sidan, och å andra sidan för att lotsa in invandrare i svensk och lokal kultur, värderingar och samhällsorientering.

Kulturlotsen kan också genom de kommunala kulturarenorna och verksamheterna av i dag vitalisera kulturlivet och tillgängliggöra kulturarvet för dagens medborgare och i nya former.

Intentionen är att kulturlotsen ska fungera som resurs såväl gentemot offentliga verksamheter som föreningslivet och samordna till exempel lokalhistoriska portaler för ny tillgänglighet, bidra till medborgarskapsceremonier som på riktigt erbjuder den invandrade att bli en del av lokalsamhällets kultur och identitet.

Sammantaget menar vi att denna reform fyller ett tomrum, skapar likvärdighet i förutsättningar över landet och bidrar till att vitalisera kulturlivet lokalt samtidigt som det stärker sammanhållning och den svenska identiteten.

Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson (SD)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM