Svensk socialtjänst faller snart sönder

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vision: Var tredje anställd är beredd att byta jobb

Foto: Lars Rosengren
Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision.

Situationen i socialtjänsten har blivit allt tuffare de senaste åren. Det handlar om en orimligt tung arbetsbörda för landets socialsekreterare och biståndshandläggare med ökat ansvar och fler barn och vuxna som behöver stöd.  IT-stöden matchar inte verksamhetens uppdrag och introduktionen av nyutexaminerade brister.  Nya socionomer upplever sig ofta oförberedda på de krav och den "kaotiska" tillvaro de möter på socialkontoren.

Situationen är allvarlig och får konsekvenser för stödet till utsatta människor. Det handlar om minskad kontinuitet och service till medborgarna. Socialt arbete bygger på att det finns en god relation mellan brukare och professionella socialarbetare. Försvinner kontinuiteten tvingas den som behöver stöd att ständigt möta nya ansikten.

I verksamheterna ökar både stressen och personalomsättningen. Vision har sett det i flera av våra egna undersökningar och det bekräftades nyligen i en studie av Pia Tham, forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle. Studien visar att socialsekreterare lägger allt mer tid på att utreda, och mindre tid på förebyggande socialt arbete och på behandling. Det vill säga sådana arbetsuppgifter som kräver mer tid. Stressen gör att många känner sig otillräckliga och det är vanligt att man kompenserar genom att arbeta övertid. Så många som en av tre socialsekreterare kan tänka sig att byta jobb.

Faktum är att många av landets socialtjänster är på väg in, eller redan befinner sig, i en nedåtgående spiral när det gäller personalsituationen. Många av de mest erfarna socialsekreterarna väljer att sluta sina anställningar, vilket leder till att komplexa ärenden ofta läggs på unga, nyutexaminerade socialsekreterare.

Visions Socialchefsrapport 2014, som kommer att presenteras i samband med Socialchefsdagarna i Göteborg i nästa vecka, understryker allvaret i situationen. Där svarar hälften av landets socialchefer att de redan har tufft att rekrytera erfarna socialsekreterare. Svårast är situationen inom den sociala barn- och ungdomsvården, där fler än var tredje socialchef anser att rekryteringen är mycket svår.

Samma bild förmedlas till mig när jag träffar personalen inom socialtjänsten runt om i landet. Enligt socialsekreterarna och biståndshandläggarna själva skulle en hanterbar ärendemängd ge möjligheter till ett mer kvalificerat socialt arbete.

Det handlar om att kunna ge rätt insats till varje enskild individ och ha tid för uppföljning av beviljade insatser. Till exempel ska barnperspektivet genomsyra allt socialt arbete. Det innebär att situationen och behoven för barnen i en familj alltid ska synliggöras och finnas som grund för beslutsfattande.

Med allt för många ärenden finns det alltid en risk att detta inte görs fullt ut. För att nå en hanterbar ärendemängd anser Vision att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utforma riktlinjer för ett nationellt mått på antal ärenden per handläggare. Vi efterfrågar inte ett specifikt tal. Vision vill se ett sammanvägt mått som tar hänsyn till exempelvis personalens erfarenhet och ärendenas komplexitet, liknande det som nu används i Göteborgs stad.

Rimlig arbetsbelastning, ett bra administrativt stöd och chefer som har tid att leda har en avgörande betydelse för att socialsekreterare och biståndshandläggare ska kunna utföra ett professionellt och rättssäkert socialt arbete.

Professionalism och rättsäkerhet är grundbultar i den svenska välfärden och de ska våra medlemmar aldrig behöva tumma på.

Annika Strandhäll,

Förbundsordförande Vision

Publicerad: