Lagändringar ska få fler att välja cykeln

Foto: Johnér
Regeringen vill få fler att cykla.
MOTOR

Bilister, maka på er! Regeringen öppnar för flera lagändringar som ska göra det enklare att cykla.

– Det finns många goda skäl att öka cyklingen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Regeringen vill få fler att välja cykeln framför bilen, och presenterar därför en nationell cykelstrategi – den första i sitt slag.

– Stillasittande bland främst barn och unga är ett av de stora hoten mot folkhälsan, och då är ökad cykling ett jätteviktigt hälsoprojekt. Cykling är dessutom klimatsmart och ett yteffektivt sätt att ta sig fram, vilket är viktigt med tanke på trängseln i våra storstäder, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Strategin pekar ut ett antal viktiga åtgärdsområden för att underlätta för cyklister och förbättra trafiksäkerheten. Bland annat ska cykling mer tydligt vägas in när nya bostadsområden planeras eller när gatunät dras om.

Vill tillåta cykling på väg

Regeringen öppnar också för flera lagändringar som ska göra vardagen lättare för cyklister. Bland annat vill man att cyklister som fyllt 15 år ska få cykla på vägar med 50 kilometer i timmen som hastighetsbegränsning – även när det finns cykelbana intill.

– Ibland är det trångt på cykelbanorna och vissa vill ta sig fram snabbare. Vi tror att det går att förena säkerhet och framkomlighet med det förslaget, säger Anna Johansson.

Dessutom föreslår regeringen att kommuner ska kunna införa särskilda cykelgator, där bilister tvingas anpassa farten efter de som cyklar.

– Det blir ungefär som gångfartsgator fast för cyklister. Det tror vi vore jättebra, framför allt i stadskärnorna, säger Anna Johansson.

Cykelfrämjandet positiva

Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet, välkomnar förslagen.

– Jag tycker att de är utmärkta, och det är fantastiskt att man nu tagit fram en strategi där man stakar ut tydliga insatsområden. Däremot tycker jag att infrastrukturministern kunde ha varit tydligare med konkreta målsättningar och kring vem som får ansvaret att se till att de uppfylls, säger han.

Förslagen ska nu skickas ut på remiss. Infrastrukturministern öppnar också för att göra det tillåtet att köra mot rött vid högersväng. Men det måste utredas vidare innan ett förslag kan läggas fram.

Sedan tidigare har Statens väg- och transportforskningsinstitut fått i uppdrag att utreda varför cyklandet bland unga minskar.

– Vi vet generellt sett ganska lite om vilka åtgärder som får fler att cykla. Det behövs mer forskning, säger Anna Johansson.

FAKTA

Fem områden regeringen vill satsa på

Lyfta cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen

Cykeln ska få ännu större betydelse i samhällsplaneringen. Regeringen vill uppmuntra cykelvänliga kommuner och vill bidra till att sprida goda exempel från kommuner som framgångsrikt lyckats lyfta cykling i samhällsplaneringen.

Öka fokus på grupper av cyklister

Regeringen anser att det behövs mer kunskap om vilka grupper som cyklar och som inte cyklar, och varför. Särskilt viktiga grupper som lyfts fram är unga och nyanlända.

Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur

Regeringen vill utveckla cykelvägnätet. Det handlar såväl om att förbättra befintlig infrastruktur som att skapa nya cykelförbindelser. Bland annat vill man införa särskilda cykelgator och utreda om det är möjligt att, under vissa förutsättningar, för samtliga fordonsslag medge undantag från reglerna om stopplikt vid röd signal när fordonet gör en högersväng.

Främja en säker cykeltrafik

För att cykeln ska bli mer attraktiv som transportmedel anser regeringen att det behöver bli säkrare att cykla. Utformning och underhåll av infrastrukturen ska anpassas efter cyklisters behov. Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en sänkt bashastighet i tätorter.

Forskning och innovationer

Mer forskning och ny kunskap behövs för att få fler att cykla, och att göra cyklingen säkrare, anser regeringen.

ARTIKELN HANDLAR OM