ÅSIKT

Sjuka söker rättshjälp för att få sina pengar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

LO på nya sjukförsäkringens tvåårsdag: I år väntas 65 procent söka juridisk hjälp att driva sin rätt till försäkringen

Två år har nu gått sedan de nya reglerna i sjukförsäkringen sattes på plats. Det är regler som med strikta tidsgränser begränsar vår rätt till ersättning från försäkringen. Regler som bygger på en mycket snäv syn på vem som är sjuk och därför arbetsoförmögen, och vem som inte är det. Det är regler som sätter en ensidig press på den enskilde att klara en återgång i arbete efter sjukdom eller skada.

Sedan den 1 juli 2008 har vi en sjukförsäkring som knappast ger oss den trygghet den är tänkt att ge. Vi ser hur människor far illa av regeringens jäktande efter att pressa ner sjukskrivningstalen. Bara i år beräknas drygt 44 000 människor utförsäkras – inte för att de återvunnit hälsa och arbetsförmåga utan för att deras dagar i försäkringen helt enkelt tar slut. Under nästa år väntas antalet uppnå till mer än 17 000. Detta är stora siffror när det handlar om människor som i många fall ser sin tillvaro rasa när den försäkring de betalat för plötsligt upphör att gälla. Tusentals utförsäkringar kommer att fortsätta ske under åren som följer också därefter, om den borgerliga regeringen får bestämma.

Den väldiga åtstramningen av försäkringen ifrågasätts också kraftigt. Detta märks hos fackets juridiska byrå, LO-TCO Rättsskydd. Där ökar ansökningarna om rättshjälp vid indragen eller begränsad rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Mellan 2008 och 2009 ökade de med 33 procent och utvecklingen i år pekar på en fortsatt kraftig tillströmning. Fortsätter inflödet i samma takt som under årets första sex månader blir resultatet 2010 en 65-procentig ökning av fall där medlemmar i framförallt LO-förbunden önskar juridisk hjälp att driva sin rätt till försäkringen.

Den försämrade sjukförsäkringen urholkar också tilltron till att försäkringen ger den trygghet den är till för att ge. I en opinionsundersökning som Novus opinion nyligen genomfört på uppdrag av LO instämmer sju av tio svenskar i att de senaste årens förändringar av sjukförsäkringen har skapat otrygghet. Bara en av tio tar avstånd från det. Bland LO-förbundens medlemmar är det hela 85 procent som tycker att otrygghet har följt i spåren av förändringarna.

Uppfattningen finns hos en majoritet oavsett politiska sympatier. Resultaten av undersökningen presenteras i en ny LO-rapport, ”Otrygghet som konsekvens? Synen på den förändrade sjukförsäkringen”.

Sjuka får hjälp tillbaka till jobb, hävdar regeringen. Att den som blivit sjuk eller skadad ska kunna återvända till arbete är en självklar målsättning för LO. Men att det nu sker är en felaktig slutsats. Sanningen är att människor som haft oturen att bli sjuka eller skadade, ofta beroende på en dålig arbetsmiljö, men som inte hinner återfå arbetsförmåga innan tidsgränserna slår till många gånger tvingas ut i arbetslöshet. Av de nästan 15 000 människor som utförsäkrades vid årsskiftet gick nära 13 000 in i det introduktionsprogram vid Arbetsförmedlingen som de hänvisats till. Av dessa var drygt 85 procent inskrivna vid Arbetsförmedlingen efter programmets slut. Fyra av tio har dessutom ansökt om ersättning från sjukförsäkringen på nytt eftersom de helt enkelt är för sjuka för att söka jobb, för sjuka för att arbeta.

Vi har alla såväl en rätt som en skyldighet att efter förmåga försörja oss genom eget arbete. Men den som faktiskt inte kan eller får arbeta ska ges trygghet i sin tillvaro. Det är därför vi har försäkringar mot inkomstbortfall.

Sjukförsäkringen måste förändras rejält. De stelbenta tidsgränser som införts av den borgerliga regeringen måste tas bort. Den ekonomiska tryggheten genom försäkringen måste förbättras, dels genom en höjning av inkomsttaket så att fler har hela sin inkomst försäkrad och dels genom en höjning av ersättningsnivån.

På lång sikt krävs en omfattande kursändring för att skapa en trygg, rättvis och rättssäker sjukförsäkring. Denna ska ge den enskilde rätt till aktiva insatser för hållbar återgång i arbete. Att just detta är så tydligt uttalat i Socialdemokraternas överenskommelse med Miljöpartiet och Vänsterpartiet ger hopp om en ny färdriktning. Vi riskerar alla att någon gång bli sjuka – därför vinner vi alla på en bra sjukförsäkring.

Ulla. Lindqvist,
vice ordförande, LO