ÅSIKT

Klimatbluffen

DEBATT

McCaughey och Daléus: Svenska skattepengar går till nya palmoljedieseln – som inte löser några miljöproblem alls

Foto: Plats för plantage Palmfrukter skördas på en plantage i Malaysia. Regnskogen skövlas i takt med att palmoljan används i allt fler produkter, till exempel i biodiesel.

I en tid när ett ökande antal klimatmedvetna konsumenter vill ta sitt ansvar, blir det allt mer intressant för energi- och oljebolag att profilera sina produkter som ”bättre för klimatet”. Vi står nu inför ett vägskäl där falska lösningar hotar att ta fokus från de verkliga, mer komplexa lösningarna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

OKQ8:s nya palmoljediesel Eco20 är en sådan falsk lösning – dessutom subventionerad med svenska skattepengar.

Foto: Debattörer: Kathleen McCaughey och Lennart Daléus, Greenpeace.

En överväldigande majoritet känner idag till att klimatförändringarna finns och att konsekvenserna riskerar att bli katastrofala ifall vi inte agerar tillräckligt kraftfullt i tid. Utmaningen nu ligger inte längre i att övertyga människor om hotet från växthuseffekten, utan om att bekämpa de falska lösningarna som, trots att de lovar motsatsen, hotar att skada klimatet än mer.

OKQ8:s nya palmoljediesel Eco20 är ett försök att möta miljömedvetna konsumenters krav på mindre klimatfarliga drivmedel. Men i själva verket skulle en utökad produktion av palmolja oundvikligen leda till att ännu fler regnskogar skövlades till förmån för nya odlingar – med stora koldioxidutsläpp och utrotning av unika djurarter till följd.

Dagens efterfråga på palmolja till bland annat livsmedel, kosmetika och kraftvärmeproduktion är redan nu, före introduktionen av den nya palmoljedieseln, en av de främsta orsakerna till permanent förlust av regnskogar i Sydostasien. Med ett nytt användningsområde för palmolja skulle trycket på de återstående regnskogarna bli enormt.

Ett accepterande av palmolja som drivmedel skulle alltså motverka syftet att minska utsläppen och istället förvärra klimatproblematiken.

För att illustrera detta kan nämnas att om all fossil diesel inom EU skulle ersättas med Diesel Eco20 skulle EU:s konsumtion av palmolja sexfaldigas och kräva drygt två tredjedelar av världens nuvarande, redan allt för höga och ohållbara, årliga palmoljeproduktion. Och då är inblandningen från palmolja i Eco20 bara 18 procent – mycket högre inblandningar än så diskuteras.

Dessutom är till exempel USA:_s och Kinas framtida efterfrågan på palmolja till dieselfordon inte med i beräkningen. Detta ger en fingervisning om trycket på omvandling av mark till oljepalmsplantager.

Så vad är då lösningen på trafikens bidrag till växthuseffekten? Svaret är att det inte finns något hållbart sätt att behålla den nuvarande trafiksituationen genom att endast byta ut drivmedlen – jordens resurser räcker inte till oavsett vilket drivmedel man använder. Vad som krävs är istället smartare trafiksystem, mer effektiva och bränslesnåla bilar och en minskning av trafiken. Då och endast då kan en kombination av olika hållbara alternativ till fossila bränslen ha en roll att spela. Men palmolja kan aldrig bli en del av lösningen.

Ändå subventioneras palmolja precis som andra biodrivmedel, förmodligen för att utvecklingen på det här området har gått så fort framåt att politikerna inte har hunnit reagera.

För varje liter inblandad palmolja som OKQ8 säljer, slipper bensinbolaget betala 3,72 kronor i skatt.

Ifall OKQ8 säljer så mycket som de beräknar ger det en besparing på drygt 200 miljoner kronor årligen – en ofrivillig gåva från skattebetalarna till ett minst sagt tvivelaktigt projekt.

Att subventionera biobränslen innebär dock inte att man måste subventionera palmolja. Eftersom Sverige är det första land i världen där den nya palmoljedieseln introduceras, har svenska konsumenter och makthavare nu en viktig roll att spela. En lyckad lansering här, gör det enklare att expandera till andra länder. Men om miljömedvetna konsumenter vänder palmoljedieseln ryggen och om våra politiker slutar ge skattebefrielse till destruktiva biobränslen, är vi med och motarbetar den farliga trenden med falska lösningar på vår tids mest allvarliga problem.

Kathleen McCaughey och Lennart Daléus, Greenpeace.