Använd statens skogar för att klara miljömålen

Skydda skogen: Varsågod, miljöministern – här är lösningen på ditt problem

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige har ålagt sig att skydda minst 30 procent av land och hav till 2030. Vi är som bäst en tredjedel i mål – och har åtta år på oss. Vårt förslag till regeringen är att upphöra med skogsbruk på statlig skogsmark. Det skulle ta stora kliv närmare att nå målen, skriver Skydda skogen.
Sverige har ålagt sig att skydda minst 30 procent av land och hav till 2030. Vi är som bäst en tredjedel i mål – och har åtta år på oss. Vårt förslag till regeringen är att upphöra med skogsbruk på statlig skogsmark. Det skulle ta stora kliv närmare att nå målen, skriver Skydda skogen.

DEBATT. Regeringen är fullt medveten om problemen med det svenska skogsbruket. Så här inleds Tidöpartiernas budgetproposition avsnitt 3.17.3 för 2023, som riksdagen klubbade igenom den 13 december förra året:

  • Regeringen bedömer att trenden är negativ och att nuvarande beslutade eller planerade styrmedel inte är tillräckliga för att nå miljökvalitetsmålet ”levande skogar”.
  • Skyddsvärda skogar fortsätter att avverkas vilket försämrar den ekologiska funktionaliteten och en hög andel skogliga naturtyper och skogslevande arter har en ogynnsam bevarandestatus.
  • Fler skogslevande arter har blivit rödlistade sedan 2015.
  • Den årliga förlusten av värdefulla skogar är större än den skogsareal som ges ett formellt skydd.

Två dagar senare säger miljöminister Romina Pourmokhtari vid FN:s toppmöte om biologisk mångfald i Montreal:

”Var säker – Sverige är här för att stoppa och återställa förlusten av biologisk mångfald. Det är en fråga om överlevnad, för människor och för alla de fantastiska arter som lever på vår gröna och blå planet. Våra samhällen är djupt beroende av biologisk mångfald på så många sätt, inte minst för människors välbefinnande.”

Efter konferensens slut uttalar hon sig igen:

”Jag kommer att se till att vi skyddar den värdefulla skog vi har”.

Probleminsikten är tydlig och viljan att åtgärda problemen finns.

Ideell naturvård har i decennier varnat för den utveckling som pågått sedan 50-talet där kalhyggesskogsbruk utarmat skogsekosystemet och dess biologiska mångfald. EU och FN kräver att vår civilisation nu ska ta ett större ansvar för kommande generationer när det gäller utmaningarna gällande artutarmning och klimatförändringar.

I Montreal beslutades att minst 30 procent av både land- och vattenareal i ekologiskt representativa naturtyper ska skyddas till år 2030. Sverige har i dag skyddat omkring 6 procent av den produktiva skogen genom formellt skydd.

Om man ställer högre krav på transparens, långsiktighet och kvalitet, så kanske även frivilliga avsättningar kan inkluderas, då hamnar man på cirka 11 procent.

Vi är alltså som bäst en tredjedel i mål – och har åtta år på oss.

Skydda skogen har tagit fasta på de internationella besluten och regeringens probleminsikt samt uttalandena från klimat- och miljöminister Pourmokhtari.

Det är nu hög tid att gå från insikt till genomförande. Vi har nu skrivit till regeringen med förslag på hur Sverige ska kunna ta stora kliv närmare de internationella besluten, på ett sätt som både är tids- och kostnadseffektivt.

Staten äger i dag nästan en femtedel av den produktiva skogen i Sverige genom Sveaskog AB, Fastighetsverket och Fortifikationsverket. Sveaskog AB äger mest och skogsbruket genererar lite drygt 1,5 miljarder kr till statskassan årligen.

Fastighetsverket förvaltar i huvudsak fjällnära skogar, vilka generellt sett har mycket höga naturvärden.

Fastighetsverkets överskott från skogsaffärer är cirka 17,5 miljoner kr per år. Fortifikationsverkets uppdrag är att i första hand tillgodose Försvarsmakten med övningsterräng.

Genom att upphöra med skogsbruk på den statliga skogsmarken skapas en långsiktig kolsänka med växande träd som blir ett viktigt bidrag till Sveriges klimatarbete.

Frånvaro av skogsbruk skapar förutsättningar för biologiskt rika skogar i framtiden, till skillnad mot kalhyggen och virkesåkrar.

Föreningen Skydda skogens förslag till riksdag och regering för att ta stora kliv närmare att nå svenska och internationella miljömål är:

  1. Ge länsstyrelserna och Naturvårdsverkets i uppdrag att bilda naturreservat av alla skogsområden som har höga naturvärden (naturskogar/kontinuitetsskogar) på Fastighetsverkets, Fortifikationsverkets och Sveaskogs innehav.
  2. Ge länsstyrelserna och Naturvårdsverket i uppdrag att bygga ut och förstärka befintliga och nya naturreservat med utvecklingsmarker där det är möjligt. Tillämpa landskapsplanering och restaureringsprinciper för att binda ihop och förstärka värdekärnor och reservat.
  3. Ge Naturvårdsverket rätt att, utan arealbegränsning, få tillgång till mark från Fastighetsverket och Sveaskog för landskapsplanering och som ersättningsmark för att underlätta naturreservatsbildning på privat mark.
  4. Ge Fastighetsverket, Sveaskog och Fortifikationsverket i uppdrag att sluta med skogsbruk. Statens skogar ska användas till kolsänka och restaurering av skogsbiologiska värden för framtiden som en viktig del av Sveriges åtagande på klimatområdet samt att gynna rennäring, rekreation och hälsa.

Staten bör upprätta en ny myndighet med ansvar för skötseln av Sveaskogs och Fastighetsverkets skogsinnehav med en helt ny inriktning.

På så vis blir det enklare och billigare kan föra över naturreservats- och nationalparksmarker samt ersättningsmarker till Naturvårdsverket.

Skydda skogens förslag om statens skogar, det gemensamma ägandet, skulle snabbt ta Sverige mycket närmare en miljömålsuppfyllelse på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

Pourmokhtaris statssekreterare säger i DN den 18 januari efter Naturvårdsverkets rapport om biologisk mångfaldskrisen i skogen så här:

”Jag hoppas att vi kan hitta förslag som vi kan använda för det är självklart regeringens ambition att vi ska nå målen” .

Varsågod, detta är vårt förslag. För att nå målen helt bör anslag för skydd av skog öka och genom att erbjuda ersättningsmarker vid reservatsbildning på privat mark kommer förhoppningsvis konfliktytan med skogsägare minska avsevärt.


Elin Götmark, Talesperson för Skydda skogen
Ulf von Sydow, Talesperson för Skydda skogen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE