ÅSIKT

Fi: Lägg ner särskolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Den leder till stigmatisering, bristfällig utbildning och försvårande av inträde på arbetsmarknaden.

Julia Bahner och Carl Emanuelsson.

Riksdagspartierna besitter en generande okunskap gällande särskolan och intellektuellt funktionshindrade människors livsvillkor. Under en paneldebatt som nyligen arrangerades av Riksföreningen Grunden framkom att endast ett av partierna kände till den forskning som pågått i Sverige sedan drygt tio år och som visar att särskolan inte är bra, varken för de berörda eleverna eller för samhället.

Flera av partirepresentanterna skyllde på forskares oförmåga att nå ut med sin forskning, i stället för att se till sitt eget ansvar som politiker att söka upp relevant kunskap för sin politik. Den debattartikel (DN 3/2 2012) där professor Magnus Tideman och fil. dr. i pedagogik, Kristina Szönyi presenterade sin forskning i ämnet verkar ha gått samtliga berörda förbi. Forskarna påtalade att Sverige snart är ensamt om att ha särskola som en egen skolform. Att riksdagspolitiker inte har kunskap om aktuell forskning i frågor som de utformar sin politik inom är skrämmande.

Ännu mer skrämmande är det faktum att man även konsekvent verkar ignorera de berörda människornas röster. Föreningen Grunden driver frågan om att avskaffa särskolan då många elever upplever att den leder till stigmatisering, bristfällig utbildning och försvårande av inträde på arbetsmarknaden på grund av de ogiltiga betygen och fördomarna om intellektuellt funktionshindrade människors kompetens, som inte minst förstärks av att ha gått i särskola. Dessa erfarenheter är även underbyggda i forskning.

Feministiskt initiativ ser det som självklart att vår politik grundas på vetenskaplig kunskap såväl som berörda människors erfarenheter. I frågan om särskolan har vi därför inte svårt att komma till konklusionen att den måste avskaffas.

Hur ska stöd för särskilda behov då ersättas? Förutsättningarna för detta finns redan i dag - problemet är att de inte följs. I skollagen står att alla skolor skall erbjuda undervisning och vid behov individuellt utformat stöd till alla elever, oavsett förutsättningar. Särlösningar som särskolan är därför inte nödvändiga. De resurser som i dag läggs på särskolor kan i stället läggas i den "vanliga" skolan.

Men på grund av bland annat vissa kommuners dåliga ekonomi väljer man att skyffla över resurskrävande elevgrupper på särskolan, som utgör en annan budgetpost och därmed inte belastar kommunens skolbudget. Det finns inte heller utrymme att erbjuda mindre klasser och speciallärare i den utsträckning som skulle behövas och därför krävs en kraftig förstärkning av skolans resurser. Att denna typ av administrativa och ekonomiska logik får styra till förmån för elevers behov är naturligtvis oacceptabelt.

Denna logik leder även till ojämlika villkor för elever över landet. Feministiskt initiativ vill därför åter förstatliga skolan så att alla elever får möjlighet till en likvärdig utbildning, oavsett var man bor och vilken ekonomi kommunen har. Vi vill på detta sätt inkludera alla elever i den "vanliga" skolan och därmed undvika kategorisering, något som får konsekvenser för hela livet och upprätthåller konstruerade skillnader oss människor emellan.

Alla har vi olika behov i olika sammanhang - det är bristen på tillräckliga resurser som utgör problemet. Ett funktionshinder blir ett hinder först i mötet med en funktionshindrande omgivning. Feministiskt initiativ vill se ett samhälle där alla kan delta utifrån lika möjligheter.

Julia Bahne

Carl Emanuelsson