ÅSIKT

Stoppa vapnen med avlyssning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Morgan Johansson (S): Omodern polisorganisation är resultatet av en passiv borgerlig politik

Svensk polis måste vara rustad för att följa med samhällsutvecklingen. Den organiserade brottslighetens utbredning och kriminellas tillgång till illegala vapen är ett konkret hot mot medborgarnas trygghet och tilltron till att rättsväsendet har förmåga att bekämpa kriminalitet.

Polisen måste i grunden reformeras till att bli en modern organisation och förmågan att bekämpa kriminella grupperingar kräver även förbättrade verktyg. Vi socialdemokrater föreslår därför bland annat att straffet för grovt vapenbrott skärps och att polisen ges möjlighet att använda hemlig telefonavlyssning för att bekämpa den illegala vapenhanteringen.

Efter fyra borgerliga regeringsår kan vi tyvärr konstatera att reformviljan till en modern polisorganisation är minimal. I det fall något initiativ tas handlar det mest om utredningar utan någon tydlig målsättning. Vi kräver en fortsatt mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten. En viktig uppgift är att minska antalet illegala vapen i omlopp. Uppgörelser i den undre världen med skottlossning tillhör tyvärr inte längre ovanligheterna.

Därför presenterar vi ett omfattande program för att bekämpa tillgången till illegala vapen.

Skärp minimistraffet för grovt vapenbrott från sex månader till ett år och gör det möjligt att använda telefonavlyssning. Till exempel bör bärande av ett skarpladdat vapen på allmän plats alltid betraktas som ett grovt vapenbrott. Det är inte rimligt att ha en så låg straffsats för grovt vapenbrott som i dag när vi ser hur vapen används hos organiserade kriminella grupperingar. Att gå omkring med skarpladdade vapen innebär även att man är beredd att använda vapnet och då ofta till betydligt grövre brott.

Inför straffansvar för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet förvarar skjutvapen åt annan olovligen. Som det är i dag är det möjligt för en grovt kriminell person att säga att han eller hon endast förvarar vapnet åt någon annan under förutsättning att vapeninnehavaren bekräftar detta. Det finns en stor risk att detta utvecklas till att så kallade målvakter används i kriminella sammanhang för att ha hand om vapen. Det är viktigt att täppa till denna lucka i lagstiftningen.

Inför straffansvar för förberedelse till vapenbrott för att bland annat komma åt olovlig vapentillverkning. Vapentillverkning förekommer i organiserad form i Sverige. Det är viktigt att komma åt denna verksamhet.

Det skulle kunna ske om ett förberedelsebrott infördes till vapenlagen.

Inför vapenamnesti snarast. För att få bort så stora delar som möjligt av antalet illegala vapen från marknaden behövs en tillfällig vapenamnesti. Det innebär att en person som har ett skjutvapen utan tillstånd, frivilligt kan lämna över vapnet till polisen utan att dömas till ansvar för brott enligt vapenlagen. Ju fler vapen det finns i ett samhälle desto större risk föreligger det för att vapen används till brottsliga ändamål.

Stärk tullens och kustbevakningens arbete mot smuggling av illegala vapen. Ge tullen ett regeringsuppdrag att också söka efter illegala vapen och att samverka med polisen och Kustbevakningen för att spåra vapen. Att söka efter illegala vapen är i dag inte ett av tullens målområden, vilket försvårar insatserna mot smuggling. Därför behöver de få ett tydligt uppdrag om detta. Tullen, polisen och Kustbevakningen behöver dessutom samverka bättre för att hitta de vägar som smugglade vapen når Sverige. Inte minst är det viktigt att också samverka med berörda myndigheter i våra europeiska grannländer.

För polisens framtid är det avgörande att vi får en slagkraftig organisation som tar bort stuprörstänkandet och ger polisen möjlighet att använda sina resurser effektivare, dela information tidigt och ingripa kraftfullt där det behövs. Dagens 21 polismyndigheter måste därför slås samman till en myndighet.

För att ytterligare stärka kampen mot den organiserade brottslighet vill vi slå ihop de enheter inom rättsväsendet som arbetar mot de brott som begås av den grova organiserade brottsligheten, Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten, till en nationell spetsorganisation med namnet Polisens riksorganisation mot ekonomisk och organiserad brottslighet (REKO). Det innebär att kopplingen mellan terrorism och organiserad brottslighet skärps. Terrorism finansieras inte sällan via grova brott. Det finns ingen anledning till att tre organisationer arbetar mot samma verksamhet.

Sammantaget skulle dessa åtgärder skapa större möjligheter för polisen att bekämpa den organiserade brottsligheten. Det är dags att den borgerliga regeringen bryter sin passivitet och presenterar skarpa förslag för medborgarnas trygghet.

Morgan Johansson