Svensk skola följer inte lagen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

DEBATTÖREN: Det svenska skolsystemet behöver reformeras och det finns ingen smärtfri quick fix, utan satsningar som måste få kosta

Sverige har skolplikt – alla barn tvingas gå i skola. Vi har bestämt oss för att vi vet bättre än alla barns föräldrar vad deras barn behöver. En bra skola är vår försäkring för framtiden.
Samtidigt finns det allt fler tecken som tyder på att svensk skola faktiskt är olaglig. Eftersom vi tvingar alla till skolan har vi en lagstiftning som ger elever tydliga rättigheter. Skollagen säger:  ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.”
Och vidare: ”Om det /…/ kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. /…/ Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”
Skolförordningen förtydligar: ”Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås ...”
Alla elever ska få det stöd de behöver. Punkt. Men det får inte alla idag. Förra året var det 13 % som inte fick betyg nog för att komma in på gymnasiet. Och det är en siffra som har ökat för varje år. I vissa kommuner kan andelen obehöriga till gymnasiet vara så hög som 30 procent och på vissa skolor så hög som 75 procent.
Det innebär att det finns tusentals skolor i vårt land med skolledningar där verksamheten inte bedrivs enligt de lagar som faktiskt gäller. Det finns hundratals huvudmän vars verksamheter inte uppfyller de av staten givna målen. Huvudmän som faktiskt kan sägas driva en olaglig skola.

Betydelsen av att man tidigt hittar de elever som behöver stöd syns i jämförelsen mellan Finland och Sverige. Finska forskare menar att det är just här man kan hitta den stora anledningen till att Finland klarar sig så bra jämfört med andra i internationella mätningar med toppresterande länder trots att man har så få undervisningstimmar och så lite läxor jämfört med dessa.
Den stora betydelsen av tidigt stöd har Lärarnas Riksförbund visat i en studie tillsammans med Göteborgs universitet, med följande viktiga krav:

Öka forskningen om specialundervisningen Forskning behöver slå fast om det är det integrerad specialundervisning i klassen eller undervisning i särskild grupp som är att föredra. Vi behöver klarlägga vilka metoder som är bäst i olika situationer.
Antalet elever i klasserna måste begränsas Det ska finnas tid för läraren att ge såväl elever som är i behov av särskilt stöd uppmärksamhet som att ge tid till de elever som har viljan och förmågan att gå snabbare fram.
Speciallärare måste också ha behörighet i de ämnen de undervisar i En elev som behöver speciellt stöd i matematik kan behöva hjälp av en speciallärare som är särskilt kunnig i matematik. Det är en förmån att få specialisthjälp.
Alla lärare ska vara behöriga i ämne och skolformer Eleverna har rätt till såväl välutbildade speciallärare som lärare.
Inför speciallärargaranti för eleverna i grundskolan Inför skyndsamt en speciallärargaranti. I det fall då elevernas behov av stöd inte kan tillgodoses ska eleven ha rätt till undervisning av speciallärare med adekvata ämneskunskaper.
Fördjupad analys krävs av de specialpedagogiska insatserna En utredning måste se över de specialpedagogiska insatserna och grundskolans utformning i förhållande till elever med sämre förutsättningar.
Med ansvarstagande huvudmän som brydde sig om vad skollag och skolförordning säger skulle inte situationen se ut som den gör idag. Det här är kommunaliseringens och det efterföljande marknadsexperimentets stora tragik: De elever som samhället idag sviker eftersom man inte tillsätter de resurser och det stöd som de har rätt till.
Det svenska skolsystemet behöver reformeras ordentligt och det finns ingen smärtfri quick fix. Det kommer krävas satsningar och det måste få kosta. Vi kan inte ha en skola som inte följer lagen.

Bo Jansson

Per Kornhall

Publicerad: