ÅSIKT

Stoppa de nyanlända från att bostadsfuska

Debattören: Det måste finnas ett tak för hur många som kan bo i en och samma lägenhet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Susanne Kronholm
Om folkbokföringens kontroller fungerat som de skulle hade trycket på Malmös sjukvård, tandvård, förskolor, skolor, socialtjänst, arbetsförmedling och äldreomsorg varit mindre, skriver debattören.
DEBATT

DEBATT. Malmö har enorma sociala problem. Enbart kostnaderna för det ekonomiska biståndet för 2018 prognostiseras till 985 miljoner kr. Sedan tillkommer kostnaderna för hemlösheten som beräknas komma att uppgå till 504 miljoner kr. Enligt huvudregeln ska de, som är i behov av ekonomiskt bistånd och/eller boende, vara folkbokförda i Malmö för att få tillgång till kommunala åtgärder/förmåner. Även de som på oriktiga grunder har lyckats folkbokföra sig i Malmö är berättigade till dessa åtgärder/förmåner.

Storleken på Malmös svarta ekonomi har också länge varit känd. En svart ekonomi måste ha god tillgång till svart arbetskraft. I den svarta arbetskraften ingår både de som vistas legalt i Sverige och härigenom kan folkbokföra sig i Malmö samt de som vistas här illegalt. Tillvägagångssättet är att köpa eller gratis få tillgång till en adress där man folkbokför sig, trots att man har sin dygnsvila någon annanstans.

Lättheten att på oriktiga grunder kunna folkbokföra sig i Malmö utnyttjas av destruktiva krafter dels för att utnyttja bidragssystemet och dels för brottslig verksamhet.

Grundproblemet är att folkbokföringens flyttkontroll är otillräckligt bemannad och har så varit under många år. Därför blir fler personer folkbokförda i Malmö än som skulle varit fallet med tillräckliga utredningsresurser.

Det är enkelt och föga resurskrävande att rakt upp och ner godkänna en flyttningsanmälan. Att däremot ifrågasätta en flyttningsanmälan kräver utredningsresurser som det är brist på. Brister i flyttkontrollen kan resultera i att det bor fler personer i lägenheter än vad som är rimligt.

I lägenheter där många fler personer är bosatta än vad som är rimligt kan problem uppkomma i form av brandrisk, svårigheter att utrymma vid fara, olämplig boendemiljö för barn, sanitär olägenhet. Även de omkringboendes trygghet kan påverkas negativt.

I Malmö är läget hårt ansträngt inom sjukvård, tandvård, förskolor, skolor, socialtjänst, arbetsförmedling och äldreomsorg. Längre köer till dessa tjänster som allt fler efterfrågar innebär sämre tillgång för Malmöborna och dålig trygghet.

Krasst kan konstateras att belastningen på dessa samhällsaktörer inte hade varit lika tung om folkbokföringens flyttkontroll hade fungerat bra.

Kvalitetsbristerna inom folkbokföringen banar väg för en oreglerad parallell bostadsmarknad där opportunistiska människor försörjer sig genom att sälja en madrassplats i en lägenhet för 3 000 kr per månad eller en skenadress för 500 kr.

Därför bör en en grupp av myndighetsrepresentanter skapas, som tillsammans med fastighetsägare gör oanmälda tillsynsbesök i boenden där väldigt många fler är folkbokförda än som rimligen kan ha sin dygnsvila där.

Uppmana det lokala Skatteverket till att flyttkontrollhandläggare på folkbokföringen inte får tas i anspråk för andra arbetsuppgifter än flyttkontroll. De ska fokusera på nyanlända, flyttningar från annan ort till Malmö och flyttningar inom Malmö till så kallade granskningsvärda adresser.

Uppmana det centrala Skatteverket att utse Malmö till försökskommun för att under två år skärpa flyttkontrollen, anslå särskilda resurser för ändamålet och göra avstämning halvårsvis.

Utöver detta ska Skatteverkets budget förstärkas med syfte att öka kvalitén i folkbokföringen. Rättsväsendet och Skatteverket måste tilldelas öronmärkta resurser för att kunna implementera lagen. Gränspolisen och Migrationsverket måste få tydliga direktiv och resurser med syftet att utvisningar verkställs. Även återvandringen måste öka kraftigt. EBO-lagen måste avskaffas och det måste finnas införas ett tak vad gäller antalet boende i en lägenhet.


Magnus Olsson, kommunalråd Malmö (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM

Malmö