ÅSIKT

Utred läkemedelssäkerheten – innan Apoteket avregleras

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Hur många människor i Sverige drabbas av problem, sjuklighet eller död som orsakas av felaktig läkemedelsanvändning och varför? Det finns inget tillförlitligt svar.

Hur stora är kostnaderna för felaktig läkemedelsanvändning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? Sanningen är den att ingen vet det exakta svaret på den här frågan heller.

Bara detta faktum att det inte finns några säkra svar leder till att det är svårt att föra en seriös debatt kring dessa viktiga frågor och det finns därför också en stor osäkerhet kring vilka åtgärder som bör vidtas för att minska kostnader och lidande och kostnader orsakade av felaktig läkemedelsanvändning. Därför har miljöpartiet lagt ett förslag till riksdagen om att det inrättas en kommission för läkemedelssäkerhet som skall utreda kostnader och förekomst av problem och sjuklighet som beror på felaktig läkemedelsanvändning.

Begreppet felaktig läkemedelsanvändning omfattar bland annat över- och underanvändning av läkemedel, förskrivning av felaktiga läkemedel, oönskade interaktioner mellan olika läkemedel samt biverkningar och läkemedelsberoende.

Det finns ett antal svenska mindre studier som visar att det kanske är så mycket som 10 till 20 procent av alla inläggningar på sjukhus som beror på felaktig läkemedelsanvändning. Det innebär

120 000 till 240 000 personer varje år. Enligt en studie från Folkhälsoinstitutet finns det omkring

250 000 personer som är beroende av narkotikaklassade läkemedel.

Amerikanska studier pekar på att de samhällsekonomiska kostnaderna av felaktig läkemedelsanvändning kanske är lika stora som den totala läkemedelsnotan. Om vi har samma situation i Sverige, vilket inte är helt osannolikt, skulle det röra sig om kostnader på 20–30 miljarder kronor per år.

Även om studierna inte är exakta eller fullständiga så indikerar de att felaktig läkemedelsanvändning är ett stort samhällsekonomiskt, folkhälsopolitiskt och medicinskt problem. ?

Inför den eventuella avregleringen av apoteksmarknaden måste ett gediget faktaunderlag kring felaktig läkemedelshantering tas fram. Det är nödvändigt att ha dessa uppgifter inför att förslaget till avreglering utformas, inte minst för att kunna följa upp avregleringens effekter.

Thomas Nihlén (mp)

ledamot i socialutskottet