ÅSIKT

Sverige & Kalifornien är enade – för miljön

Isabella Lövin och delstatens guvernör: Tillsammans väljer vi den smarta vägen framåt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT/JOHNÉR/KRISTIAN POHL
BYGGER BROAR. Teknik och innovation spelar en pådrivande roll i genomförandet av Parisavtalet – i USA och i Sverige, skriver klimatminister Isabella Lövin och Kaliforniens guvernör Edmund G Brown Jr.
DEBATT

DEBATT. I Parisavtalet slår världssamfundet fast att alla världens människor berörs och förenas av klimatförändringarna. De utgör ett akut och potentiellt oåterkalleligt hot mot hela samhället, i synnerhet mot fattiga och sårbara länder, mot vår miljö och mot världsekonomin.

Behovet av internationellt samarbete har aldrig varit större än i dag. Under de kommande åren kommer Sverige och Kalifornien att verka för en högre global ambitionsnivå inom klimatområdet, och arbeta enskilt och tillsammans för att på internationell nivå uppmärksamma de åtgärder och de ambitiösa klimatmål som krävs.

Vi kommer även att stödja klimatledare på nationell, regional och lokal nivå runt om i världen, inklusive vid viktiga internationella konferenser och toppmöten om klimat och energi. Ett exempel är den konferens Kalifornien anordnar för icke-statliga aktörer 2018.

Om vi inte agerar nu kommer det att vara kommande generationer som betalar.

Klimatledarskap är av avgörande betydelse på alla nivåer i samhället. Därför erbjuder Sverige sitt stöd till Under2 Coalition, det samarbete för att nå tvågradsmålet som Kalifornien tagit initiativ till.

Medlemmarna i samarbetet förbinder sig att vidta djärva och handlingskraftiga åtgärder, som inom en nära framtid ska resultera i mätbara framsteg. De parter som slutit upp bakom initiativet förbinder sig bland annat till att år 2050 minska utsläppen med åtminstone 85−95 procent i förhållande till 1990 års nivåer.

Vi ser även värdet av existerande initiativ för att drastiskt minska transportutsläppen, som exempelvis alliansen för utsläppsfria bilar (Zero-Emission Vehicle Alliance) och elbilsinitiativet (Electric Vehicles Initiative).

Sverige och Kalifornien kan, genom detta och andra initiativ, stödja insatser för att utbyta best practice för att minska växthusgasutsläppen och främja utveckling och ökad användning av förnybar energi.

Sverige och Kalifornien har båda slagit fast ambitiösa klimatmål och mål för ren energi. Till exempel ligger både Sverige och Kalifornien i framkant när det handlar om att prissätta koldioxidutsläpp. Vi inser att snabba åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och skapa en ekonomi med låga koldioxidutsläpp kommer att gynna oss ekonomiskt, inte minst i fråga om forskning, jobb, innovationer, investeringar, tillväxt och handel.

Tillsammans visar vi att ekonomisk tillväxt och klimatåtgärder går hand i hand. Kraftfull politik och innovation har gjort att Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med ca 25 procent sedan 1990. Under samma period växte BNP med närmare 60 procent. Kalifornien är världens sjätte största ekonomi och växer snabbare än resten av USA.

Samtidigt har delstaten fortfarande en av världens tre minst koldioxidintensiva ekonomier. Detta har kunnat åstadkommas samtidigt som Kaliforniens genomsnittliga elräkning, tack vare hög energieffektivitet, har hållits kvar på en nivå som är 20 procent lägre än i resten av USA.

Som ledare på klimatområdet har Sverige och Kalifornien en viktig roll att spela när det handlar om att visa att hållbarhet inte bara är den rätta vägen framåt. Hållbarhet är också den ekonomiskt smarta vägen framåt.

Teknik och innovation spelar en pådrivande roll i genomförandet av Parisavtalet. Stockholmsregionen överträffas endast av Kaliforniens Silicon Valley när det gäller antalet framgångsrika enhörningsföretag (uppstartsföretag värderade till mer än 1 miljard dollar) per capita.

Under Sveriges besök i Kalifornien invigdes ett nytt centrum för ren teknik (Clean Tech Hub) som ska fungera som en länk mellan innovatörer och investerare i Sverige och Kalifornien.

Världsnaturfonden uppskattar att de 50 spjutspetsinnovationerna i Energimyndighetens portfölj skulle kunna minska de globala utsläppen med 750 miljoner ton varje år. Det är 14 gånger Sveriges årliga utsläpp vilket visar att samarbete kring klimatinnovationer är en nyckel till hur Sverige kan bidra till en mer omfattande grön omställning.

Sverige och Kalifornien kommer att verka för att vidareutveckla pågående samarbete inom dessa viktiga områden. Tillsammans väljer vi den smarta vägen framåt.


Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister
Edmund G Brown Jr, guvernör i delstaten Kalifornien


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM