Nu bekämpar Sverige skogsbränder bättre

Mikael Damberg: Bränderna 2018 visade på uppenbara brister

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tillsammans stärker helikoptrarna och de nya flygplanen Sveriges förmåga att bekämpa mark- och skogsbränder avsevärt, skriver Mikael Damberg.
Tillsammans stärker helikoptrarna och de nya flygplanen Sveriges förmåga att bekämpa mark- och skogsbränder avsevärt, skriver Mikael Damberg.

DEBATT. Den pågående coronapandemin har under året prövat vårt samhälle på en rad områden. Den svenska sjukvården har genomfört storartade insatser och vi har kunnat dra flera viktiga lärdomar för att stärka Sveriges beredskap inför framtida kriser.

Inte minst har medborgare, civilsamhälle och företag tagit ett stort ansvar för sig själva och andra, och vi har på flera sätt fått erfara hur vårt samhälle är som starkast när vi håller ihop.

Samtidigt som den övergripande coronakrisen just nu hanteras måste också samhällets förmåga att hantera andra kriser stärkas.

Under 2018 härjade skogsbränder i stora delar av Sverige och förstörde enorma värden för människor, natur och ekonomi. Kommunernas räddningstjänster genomförde, tillsammans med ett stort antal nationella och internationella aktörer, enorma insatser för att släcka bränderna.

Samtidigt visade hanteringen av händelserna att det fanns områden som hade uppenbara brister.

Sedan dess har regeringen genomfört en rad insatser för att stärka räddningstjänsten och krisberedskapen för bränder i Sverige.

En viktig del i arbetet är satsningarna på flygande resurser, som i dag består av tio helikoptrar och tillgång till två helt nya skopande flygplan hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Helikoptrarna kan placeras ut strategiskt över landet där de bedöms behövas som bäst och de skopande planen utgår från Skavsta flygplats i Nyköping.

Det är viktigt att pröva hur dessa nya resurser kan användas mest effektivt, i många fall kan tillgängligheten av flygande resurser vara den avgörande faktorn för huruvida bränder utvecklas eller avtar.

Och vi kan redan se att våra flygande resurser är till stor nytta i arbetet.

Helikoptrarna har under året använts i cirka 50 insatser, som totalt har inneburit över 600 flygtimmar. Också de skopande flygplanen, som sedan i början av juni är i ständig beredskap, har använts framgångsrikt.

Tillsammans stärker helikoptrarna och flygplanen Sveriges förmåga att bekämpa mark- och skogsbränder avsevärt, och Sverige har samtidigt blivit en hub för EU-resurser som tillsammans med andra länder kan bekämpa skogsbränder i stora delar av norra Europa.

Dessa förstärkningar utgör delar av en större helhet i regeringens arbete för att stärka räddningstjänsten runt om i landet.

Nyligen gick vi fram med ett lagförslag om en effektivare kommunal räddningstjänst. Lagförslaget innebär en starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst, en tydligare ledningsorganisation och att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ett större mandat att prioritera tillgängliga förstärkningsresurser, som exempelvis helikoptrar, över hela landet.

Detta kommer att stärka samhällets förmåga att hantera bränder och olyckor, inte minst i mindre kommuner och på landsbygden.

Regeringen har också tillfört MSB medel för att myndigheten ska kunna stötta kommunerna på andra sätt, bland annat med fler skogsbrandsdepåer, nio nya basstationer för kommunikation och med en ny funktion för att stödja räddningstjänsternas samordning och ledning vid omfattande räddningsinsatser.

I juni gav även regeringen MSB i uppdrag att påbörja utvecklingen mot en ny generations kommunikationssystem för samhällsviktig verksamhet, kallat Rakel Generation 2 (Rakel G2).

Med detta nya system ska räddningstjänst och annan samhällsviktig verksamhet på ett robust, effektivt och säkert sätt kunna utnyttja de kommunikationsmöjligheter som teknikutvecklingen ger, exempelvis genom att kunna strömma realtidsvideo till ledningscentraler från drönare vid till exempel en skogsbrand.

Vi kan konstatera att årets sommar, trots en torrare vår än vanligt, hittills inte har varit den värst skogsbrandsdrabbade som vi upplevt.

Alldeles oavsett behöver vi fortsätta bygga ut Sveriges skogsbrandsberedskap, och regeringens arbete för att stärka samhällets förmåga och krisberedskap fortsätter med full kraft också under den pågående coronapandemin.

Bygget av ett starkare och tryggare samhälle är och förblir vår högsta prioritet.


Mikael Damberg, inrikesminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE