Vi utsätts för våld och hot på jobbet varje dag

Debattören: SiS-personalen förtjänar god arbetsmiljö och politiker som lyssnar

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SiS har inget uppdrag att bedriva psykiatrisk vård men socialtjänsten placerar unga här som kanske borde vårdas inom psykiatrin, skriver Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS.
Foto: Getty
SiS har inget uppdrag att bedriva psykiatrisk vård men socialtjänsten placerar unga här som kanske borde vårdas inom psykiatrin, skriver Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS.

DEBATT

DEBATT. Det är bra att verksamheten på Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem och LVM- hem debatteras. Men debatten måste föras utifrån fakta och flera perspektiv.

Granskningen av SiS ungdomsvård lyfter bland annat att många unga har omfattande psykiska och psykiatriska problem och att de inte får den behandling de behöver. SiS har inget uppdrag att bedriva psykiatrisk vård men socialtjänsten placerar unga här som kanske borde vårdas inom psykiatrin.

I en akut situation – när en ungdom är psykotisk eller gjort ett självmordsförsök – är institutionerna hänvisade till landstingens psykiatriska mottagningar. Där möts de ofta av ”det här är inte vårt ansvar”. Det gäller även för LVM-vården, då allt fler klienter har psykiska problem.

Personalen känner att de saknar verktyg och kunskap på området. Vi har flera gånger begärt att SiS ska erbjuda behandlingsassistenterna utbildning i psykiatri, men ledningen har inte agerat.

Missförhållanden kopplas till bristande utbildning och kompetens. Utbildning är naturligtvis bra, men ingen garanti för ett etiskt och rättssäkert agerande. Vi menar också att kompetens är mer än utbildning; det är erfarenhet och personlig lämplighet.

Flera medarbetare som validerat den kunskap de fått genom jobbet, visar sig kunna nästan allt som krävs för en formell yrkeshögskoleexamen. Trots det vill inte SiS satsa tillräckligt på validering.

En tidigare anställd säger i Aftonbladet att det på institutionerna finns ett förakt mot utbildad personal. Vi ser att det också finns ett förakt mot outbildad personal, till och med från SiS huvudkontor. Och de som saknar högre studier känner att de inte räknas. De här synsätten måste upphöra.

Utomstående kan ha svårt att förstå att SiS personal varje dag utsätts för våld eller hot om våld

SiS har problem att rekrytera och behålla personal, bland annat för att HVB-hem erbjuder högre lön. Nu säger SiS tillförordnade generaldirektör (AB 28/11) att man ska göra mer för att behålla bra personal, exempelvis se över lönen. Vi välkomnar det löftet.

Nästan alla ungdomar hos SiS har varit placerade på öppna HVB-hem, där man inte kunnat hantera deras utagerande beteende. Utomstående kan ha svårt att förstå att SiS personal varje dag utsätts för våld eller hot om våld. 2017 rapporterades drygt 1 900 sådana händelser. SiS har rätt att använda tvångsmedel för att genomföra vården på ett säkert sätt.

De ska användas restriktivt men utan dem skulle det vara svårt för personalen att utföra sitt arbete – och ännu svårare för SiS att behålla medarbetare. Det ständiga ifrågasättandet av tvångsmedlen oroar dem som jobbar klientnära.

Majoriteten är nöjda med hjälpen de fått och har trivts och känt sig trygga

När en kolumnist i Aftonbladet skriver ”de som kommer ut levande – ofta efter åratal av inlåsning – vittnar om att de mår ännu sämre än när de togs in”, reagerar våra medlemmar kraftigt.

Fakta är att den genomsnittliga vårdtiden för unga är drygt sex månader. Vården pågår sällan i flera år. Av de drygt 1 100 ungdomar som skrevs ut 2017 hade 16 varit inskrivna mer än två år. SiS utskrivningsintervjuer visar att majoriteten är nöjda med hjälpen de fått och har trivts och känt sig trygga. Med det sagt måste naturligtvis målet för SiS vara att alla ska känna att de fått den hjälp de behöver.

Personal som agerar olämpligt, har ingen plats inom SiS. Men majoriteten av de anställda gör sitt arbete korrekt, rättssäkert och med stor omtanke om ungdomar och klienter. De förtjänar inte att beskrivas som outbildade personer som begår övergrepp och misslyckas med att hjälpa de intagna.

De förtjänar respekt, en god arbetsmiljö, högre lön och – framför allt – att SiS ledning och politikerna lyssnar på dem.


Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE