ÅSIKT

Replik: Detta gör vi för att skydda flickorna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Ibrahim Baylan och Jens Orback svarar Rädda barnen.

Cecilia Abrahamsson och Johanna Karlsson från Rädda Barnen är oroliga för hur kränkningar och rädsla för psykiska och fysiska övergrepp begränsar flickors och kvinnors liv (16/5).

Vi delar den oro som många unga kvinnor för fram i den rapport som Rädda Barnen presenterade i går.

Konkret och praktiskt har regeringen gjort mycket för att förbättra och förstärka det lagliga skyddet för flickor och kvinnor. Vi lägger också ner mycket arbete på att ändra attityder och normer.

Låt oss ge två aktuella exempel:

Den 1 april trädde den nya lagen i kraft: Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Alla verksamheter som omfattas av skollagen har fått ett mycket tydligt ansvar för det förebyggande arbetet och åtgärder mot mobbning och kränkningar i alla former. Diskriminering förbjuds tydligt i skolan. Det är inte längre elevens ansvar att bevisa att han eller hon kränkts, diskriminerats eller mobbats. Skolan måste kunna bevisa att den gjort allt som rimligtvis kan krävas för att stoppa problemen. Kan man inte det, ska skadestånd kunna betalas ut till eleven eller föräldrarna.

Diskrimineringsombudsmännen har ett ansvar att se till att lagen följs. Och ett nytt barn- och elevombud har inrättats på Skolverket, dit elever och föräldrar kan vända sig för att få hjälp.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Nolltolerans gäller. Vi måste bemöta offren på ett professionellt sätt, och vi måste jobba förebyggande med män innan första slaget utdelas. Vi ser över hur stödet till barn i familjer där våld förekommer kan förbättras och hur metoder för behandling av våldsamma män kan spridas och utvecklas.

Rikskvinnocentrum ombildas till nationellt institut, vi beslutar om fortsatta ekonomiska medel mot hedersrelaterat våld till 2007 till myndigheternas arbete och kvinnojourerna får större resurser.

Under mandatperioden har de statliga bidragen till kvinnojourerna ökat väsentligt. Under 2006–2008 kommer cirka 100 miljoner kronor årligen satsas för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Regeringen tillsätter också en expertgrupp som får ett särskilt uppdrag att ge råd i frågor om maskulinitet och mäns roll i jämställdhetsarbetet.

Ibrahim Baylan (skolminister),Jens Orback (jämställdhetsminister)