Låt klimatutmaningen börja i Svenska kyrkan

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Svar på Sveriges biskopars debattartikel "Ändra livsstil är en andlig fråga" publicerad 131008

Kära biskopar, ni skrev för en tid sedan ett kraftfullt klimatupprop till våra politiska partier och vårt folk. Ett glädjande upprop som dock riskerar att bli en skrällande mediacymbal och tom retorik. Men om er utmaning leder till att Svenska kyrkan nationellt själv antar och genomför er utmaning kan den bli trovärdig.

Jag har, i teologi och praktik, sedan ca 20 år varit en av initiativtagarna till och verksamhetsledare för svenska kyrkans miljöprogram och därefter klimat- och energiprogrammet Etik & & Energi för stift och församlingar. Vi arbetade med sakkunniga fram en nationell handbok för hållbar energianvändning i kyrkan, som också getts ut som handbok för kyrkorna i Tyskland.

Programmet har utvecklats och gjort Svenska kyrkan till ledande i klimatarbete bland kyrkor i Europa. Det har till exempel utvecklats för kyrkorna i Polen liksom för små och medelstora företag och lokalsamhällen i Sverige.

Svenska kyrkan förbrukar mellan 1 och 1,3 TWh till en kostnad av runt 1,3 miljarder kronor om året för sina cirka 25 000 byggnader. Vi vet nu att våra församlingar på 3-5 år kan energieffektiviseras med i genomsnitt 30–40 procent, minska energikostnaderna med 40–50 procent och koldioxidutsläppen med mellan 90 och 100 procent.

Den rikskyrkliga organisationen har i alla år, med mindre undantag, varit ointresserad av att delta i eller att ekonomiskt stödja arbetet, trots påtryckning från nationella handläggare för hållbar utveckling och kulturbevarande av kyrkobyggnader. Det ekonomiska och moraliska stödet har kommit från många stift och församlingar liksom från Energimyndigheten, Länsstyrelser, Boverket, Jordbruksverket, Sida med flera.

År 2000 lämnade jag mitt uppdrag för svenska kyrkan på nationell nivå. 2011 slutade jag som verksamhetsledare för klimat och energiprogrammet och därmed mitt arbete för svenska kyrkan. Starka skäl var bland annat den rikskyrkliga organisationens ointresse liksom avsaknaden av ett tydligt nationellt klimatprogram.

Jag vädjar mot denna bakgrund till er att verka för:

att Svenska kyrkan är fossilfri 2020.

att Svenska kyrkan utvecklas till en innovativ verkstad för omställning i hem och lokalsamhällen.

att Svenska kyrkan nationellt antar och medfinansierar Etik & Energi som sitt rikstäckande klimatprogram.

att arbetet inte bara bedrivs som en fastighetsfråga utan som en andlig fråga om hållbar helhetssyn och livsstilsomställning av vår samtid.

att Svenska kyrkans arrendatorer uppmuntras och ges stöd för omställning till ekologisk jordbruksproduktion.

att Svenska kyrkan lämnar kalhyggesskogsbruket av sina skogar till förmån för ett ekologiskt mer hållbart selektivt gallringsskogsbruk.

Jag ser med glädje fram emot Svenska kyrkans genomförande av en sådan handlingsplan som skulle kunna få stor betydelse för hur vårt land och folk antar er utmaning.

Dan Melander

teolog, visions- och strategiutvecklare för hållbar utveckling

Publicerad: