Därför ska vi förbjuda smaksatta cigaretter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hälsominister Gabriel Wikström (S): Största tobaksreformen sen krogen blev rökfri

Andelen dagligrökare minskar stadigt över tid och färre unga börjar röka. Nu tar regeringen nästa steg för att ytterligare minska rökandet.
Andelen dagligrökare minskar stadigt över tid och färre unga börjar röka. Nu tar regeringen nästa steg för att ytterligare minska rökandet.
Folkhälsominister Gabriel Wikström.
Folkhälsominister Gabriel Wikström.

DEBATT. Under det senaste decenniet har vi kunnat se en positiv utveckling vad gäller människors rökvanor. Andelen dagligrökare minskar stadigt över tid och färre unga börjar röka.

Ett av regeringens viktigaste mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är ett högt uppsatt mål som kräver en ambitiös politik på alla samhällsområden. Inte minst kommer reformer för att minska tobaksbruket vara en viktig del i att skapa en mer jämlik hälsa.

I höginkomstländer toppar tobaksbruk listan över riskfaktorer för tidig död. Bara i Sverige insjuknar mer än 100 000 svenskar i tobaksrelaterade sjukdomar och 12 000 människor dör årligen.

Jag är därför glad över att regeringen nu lägger fram en proposition som syftar till att genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv. Vi vet att tre av fyra rökare faktiskt vill sluta röka, men har svårt att motivera sig själva till att göra det.

De åtgärder som föreslås i propositionen tar fasta på detta och innebär viktiga steg för att minska rökningen, inte minst bland unga. Framförallt vill jag här lyfta fram några av de mest betydelsefulla åtgärderna:

Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak förbjuds. I och med detta införs också ett förbud mot vissa tillsatser i tobaksprodukter. Undersökningar i flera länder har visat att det är framförallt unga som röker smaksatta cigaretter.

Krav på kombinerade hälsovarningar. Hälsovarningarna ska utgöras av både text och bild och motsvara 65 procent av fram- och baksidan på förpackningar för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa. Kombinerade hälsovarningar ger bättre effekt. Det vet vi både av erfarenheter från andra länder och från forskning. 

Märkningen av tobaksvarors förpackningar eller själva tobaksvaran får inte innehålla information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid eller likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt. Den får heller inte antyda att en viss tobaksvara har miljöfördelar eller hänvisa till smak eller tillsatser (förbudet mot att hänvisa till smak gäller dock inte för snus). Tobak är inget livsmedel och ska heller inte behandlas som ett sådant. Den nya regleringen omöjliggör också information som kan antyda att vissa produkter skulle vara mindre farliga än andra och minskar därmed risken för att vilseleda konsumenten.  

Förutom dessa förändringar innehåller lagförslaget också bland annat krav på en utökad rapportering för tillverkare av tobak och en ny minimigräns för antalet cigaretter en förpackning ska innehålla. Vidare föreslås det centrala tillsynsansvaret över förbudet att använda vissa texter och uttryck på förpackningar flyttas från Konsumentombudsmannen till Folkhälsomyndigheten.

De förändringar som regeringen nu går fram med är de den största reformen på tobaksområdet sedan krogen blev rökfri 2005.

Regeringen vill dock gå längre för att minska tobaksbruket ytterligare. I början av förra året tillsattes därför en utredning som bland annat har i uppdrag att se över möjligheten att införa exponeringsförbud av tobaksprodukter, neutrala tobaksförpackningar och fler rökfria miljöer. Utredningen kommer att överlämnas den 1 mars i år och jag ser med spänning fram emot resultatet. 

Om vi ska kunna möjliggöra för alla människor att leva långa och friska liv så måste vi göra mer och tänka nytt. Detta gäller inte minst på tobaksområdet. Ett viktigt steg i det arbetet är att ställa sig bakom och genomföra de förslag som jag har presenterat här.

Gabriel Wikström

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister (S)

Publisert: