Varje vrå är fylld av sjuka och anhöriga

Läkare: Situationen på sjukhusen är farlig för patienterna och ovärdigt ett land som Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi vet att svensk sjukvård kan bli så mycket bättre och är beredda att arbeta för det, skriver läkarna Märit Halmin och Lollo Makdessi.
Vi vet att svensk sjukvård kan bli så mycket bättre och är beredda att arbeta för det, skriver läkarna Märit Halmin och Lollo Makdessi.

DEBATT. Sjukvårdspersonal har länge larmat om konsekvenserna av vårdplatsbristen. Landstingspolitiker verkar tro att det är falska larm, som pojken som ropar att vargen kommer. Men faktum är att vargen redan är här.

Som läkare tvingas vi dagligen se konsekvenserna av vårdplatsbristen; hur patienter blir kvar i dygn på akuten i väntan på ledig plats, hur detta skapar en överfull akutmottagning där andra patienter väntar orimligt länge på bedömning med risk att akut sjukdom upptäcks sent, hur födande kvinnor skickas mellan sjukhus och landsting, hur alla rum och vrår är fyllda med patienter och anhöriga och tvingar oss att föra samtal, diagnostik och behandling inför öppen ridå. Allt detta är farligt för patienterna och ovärdigt ett land som Sverige.

En vårdplats är inte bara en säng utan innefattar också kompentent och utbildad personal, som ger god vård. Antalet vårdplatser har under flera år stadigt minskat i Sverige. Detta trots en naturlig och förväntad befolkningstillväxt samt ökat antal äldre med större vårdbehov.

Akut verksamhet kräver marginaler för oförutsedda händelser, marginaler som i dag saknas. Det ter sig självklart att brandmän finns i beredskap i väntan på nästa brand. Akutsjukvården däremot har slimmats in absurdum.

Vad leder dagens vårdplatsbrist till?

Läkare tvingas till medicinskt osäkra prioriteringar om vem som skall läggas in på sjukhus. Indikationen för sjukhusvård riskerar att förskjutas från att vila på medicinsk bedömning till att handla om vad som är möjligt utifrån rådande omständigheter. Hänsyn till ålder och om någon klarar sig hemma, kan inte längre tas.

Sjuka patienter som behöver inläggning kan, i väntan på plats, bli kvar på akuten. Där riskerar de att inte få den medicinska vård de är i behov av. Antibiotikabehandling försenas, tillstånd försämras och i vissa fall leder det till allvarligare sjukdom. Sjukdom som kunde ha förhindrats.

För många patienter innebär sjukhusvistelsen flytt mellan avdelningar. Det händer alltför ofta att sjuka väcks mitt i natten för att flyttas till ny avdelning med ny personal. Viktig medicinsk information går förlorad och risken för vårdskador ökar.

Hur hamnade vi i denna situation?

Det är inte en naturkatastrof som skapat dagens situation. Det är en medveten strategi där de styrande planerat för ett minskat antal vårdplatser utan att ta hänsyn till befolkningens behov.

En situation har skapats där personalen ständigt tvingas undvika katastrofer i stället för att bedriva god vård. Gränsen för vad som är acceptabelt flyttas ständigt. En ohållbar arbetssituation underhåller den personalflykt som tvingat sjukhusen att stänga ytterligare vårdplatser. Vi befinner oss i en ond cirkel med en pågående normförskjutning allt längre bort från god vård. Desperat bevittnar vi hur allt fler, kompetenta medarbetare, flyr sjukvården. Situationen är akut.

Hur kan vi då förändra?
Det är inte fel på den personal som lämnar sjukvården. Det är inte enskilda läkare och sjuksköterskor som är svaga, lätt blir utbrända eller har bristande engagemang. Det är systemet som fallerar. Lösningen är inte att anställa nya, utbilda fler eller anlita ytterligare en konsultfirma. Inte heller att skapa sjuksköterskelösa avdelningar, låta olika yrkesgrupper ta över ansvaret från andra eller glida på den professionella uppdelning och det teamarbete som sjukvården kräver.

Vi måste sluta släcka bränder och i stället börja skapa en vård där personalens engagemang och motivation ges utrymme.

Förtroendet mellan personal och de styrande måste återskapas, personalens oro måste hörsammas och förändringar baserat på de reella problem vi inom vården beskriver måste möjliggöras.

Dagens situation är inte värdigt ett land som Sverige. Vi har utbildad, motiverad och engagerad personal. Vi vill kunna känna stolthet över utfört arbete vid dagens slut och inte som i dag dra en lättnadens suck över de katastrofer vi lyckats undvika.

Vi vet att svensk sjukvård kan bli så mycket bättre och är beredda att arbeta för det. Därför vädjar vi till de ansvariga att delta i detta arbete tillsammans med oss.


Märit Halmin
Lollo Makdessi


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: