ÅSIKT

”Skolan behöver bättre ledarskap”

DEBATT

Patricia Olby Kimondo och Theresia Kimondo: "Ansvaret att styra skolan vilar på våra politiker”

I dagarna börjar elever och lärare i Sveriges skolor ett nytt arbetsår. Den senaste tidens nyhetsrapportering har präglats av befogad kritik mot skolan och elevernas försämrade resultat kopplat till lärares kompetens.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi menar dock att kritiken brister. Ett stort problem är föreställningen om lärarna som avgörande för skolans och elevernas framgång.

Foto: Skolminister Jan Björklund (fp) har ansvaret för att styra skolan, det är inte lärarnas uppgift, tycker debattörerna.

Det är rimligt att kräva välutbildade och kompetenta lärare. Något som däremot är orimligt, är uppfattningen om att det ingår i lärares uppdrag att styra upp den svenska skolan. Det ansvaret vilar på våra politiker. Givetvis spelar lärarna en viktig roll. Det är därför dags att vi börjar tala om förutsättningarna för lärares möjlighet att utföra sitt uppdrag.

Det är inte ovanligt att börsbolagen presenterar rapporter och resultat som är sämre än marknaden förväntat. Men när hörde du senast en analytiker kritisera företagets personal för deras bristande kompetens och oförmåga att prestera? Givetvis riktas kritiken mot företagens ledningar och styrelser.

I Sverige finns en djupt rotad föreställning om läraryrket som ett kall och inte resultatet av ett aktivt yrkesval och en profession. Lärare tillåts ständigt att kritiseras för det som inte fungerar i skolan. Något som egentligen är ett politiskt haveri.

I börsbolaget är ledningens och styrelsens viktigaste uppdrag att säkra nöjda intressenter i omvärlden. Misslyckas man får man personligen stå till svars och riskera att få lämna sitt uppdrag. Vore det inte rimligt att den kritik som pekar ut lärarna istället riktades till de politiker som har mandat och resurser att besluta om skolan? Att driva skola utifrån kortsiktiga fyraårsperioder är problematiskt, men i första hand ett problem för politiker att lösa – inte för lärarna.

Det är också viktigt att tala tydligt om behovet av ett modernt ledarskap i skolan. Frågan måste lyftas högt upp på en nationell dagordning. Inget annat ledarskap är viktigare i samhället idag.

Vi tror att skolan skulle kunna inspireras av ledarskap inom idrotten eller näringslivet. Att undervisa och socialt fostra en grupp om 30 barn eller ungdomar borde rimligtvis kräva kompetens i ledarskap. Lärarutbildningen måste ta hänsyn till de krav som en moden lärarroll ställer.

Gott ledarskap förutsätter chefer som är goda förebilder. Karriärvägarna i skolan är dock få. Den lärare som vill utvecklas och bli rektor måste ha arbetat som biträdande rektor. En biträdande rektor tillsätts normalt av rektorn. För att sedan få söka rektorsutbildningen behöver man bli rekommenderad av densamma. Istället borde Sverige ha en rektorsutbildning som kan sökas av dem som är mest lämpade, i syfte att säkerställa en kvalificerad förvaltning och utveckling av skolan.

Ofta har en ensam rektor ansvar motsvarande en hel ledningsgrupp i ett företag och förväntas leverera resultat som saknar paritet med resurser och mandat. Rektorer behöver få konkreta resurser och kvalificerad rådgivning för att klara av att uppfylla de mål som politiker fastställt.

Vi frågar oss hur skolan skulle se ut om politiker vågade tänka långsiktigt och strategiskt istället för politiskt taktiskt? Här är vår poäng; att förändring inte börjar nerifrån och fortsätter upp. Förändring börjar högst upp i toppen hos den som har visionen att inspirera och mandatet att förändra.

I framtiden önskar vi oss en lärarutbildning som lyckas attrahera de allra bästa. Vi önskar också att lärarnas utveckling tas tillvara genom att peka ut kompetenser som borde finnas i skolan. Exempelvis i form av parallella spår med ämnesdjup, ledarskap, administration eller skolutveckling som lärare kunde välja att inrikta sig på. Alla lärare ska känna att de kan växa med uppgiften – inte växa ur uppgiften som så ofta i dag.

Till sist önskar vi att lärare och elever under det här läsåret får arbeta tillsammans med en riktigt god ledare. En ledare som blir en förebild och kulturbärare för det så viktiga läraryrket. På det sättet kommer vi att få barn och unga, som kan växa upp och bli goda förebilder för andra.

Patricia Olby Kimondo och Theresia Kimondo

Debattörerna

Patricia Olby Kimondo

VD Lärarförmedlarna.

.

Theresia Kimondo

lärare i Ma/NO i

grundskolan.