Tidöpartiernas retorik göder skuggsamhället

Röda Korset: Allt stramare migrationspolitik ökar utanförskapet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2023-06-20

Vi ser med djup oro på regeringens stramare migrationspolitik. Den riskerar få svåra humanitära konsekvenser och ökade svårigheter för en hållbar inkludering i samhället. Gör vi inget ser vi en stor risk för att fler hamnar i utanförskap, skriver Anna Hägg-Sjöquist.

DEBATT. I Sverige i dag finns det människor som står helt utanför samhället. I våra verksamheter möter vi människor som inte har mat för dagen eller tak över huvudet. Vi möter många som känner stor fruktan för att utvisas till länder där det råder väpnad konflikt eller där det inte går att garantera grundläggande rättigheter.

Vi ser med djup oro på ytterligare åtstramningar i en redan mycket restriktiv migrationslagstiftning. Begränsningar som riskerar leda till svåra humanitära konsekvenser, inte minst för familjer och barn, och ökade svårigheter för en hållbar inkludering i samhället.

 

Människor som kommer till Sverige för att söka skydd förväntas i dag att klara sig på en dagersättning om 71 kronor, ett belopp som inte justerats sedan 1994.

Skyddsbehövande måste få en ersättning som går att leva på då dagens nivå gör det omöjligt att upprätthålla en rimlig och värdig levnadsstandard.

En ensamstående förälder med tre barn mellan fyra och tio år får summan 178,50 kronor per dag, eller ungefär 5 400 kr per månad. Ersättningen ska räcka till mat, kläder, skor, vård, hygienartiklar, fritidsaktiviteter och kollektivtrafik.

 

De senaste politiska förslagen innefattar begräsningar i rätten till familjeåterförening för vissa grupper som fått uppehållstillstånd samt kraftiga begränsningar i antalet kvotflyktingar som Sverige ska ta emot. Det innebär att rätten att leva med sin familj och att få stanna i Sverige av humanitära skäl kraftigt kringskärs.

Vi ser med oro på hur frågan om familjeåterförening begränsas och humanitära värderingar åsidosätts.

 

Vi möter dagligen människor i behov av stöd med det mest grundläggande. Den som lever med små ekonomiska marginaler kan tvingas ta till desperata handlingar för att klara sin egen och sina barns försörjning. Gör vi inget åt situationen ser vi en stor risk för att fler hamnar i utanförskap.

Vi vill se att regeringen vidtar åtgärder för att förebygga att människor tvingas ut i marginalen och inför långsiktiga och humana lösningar genom att:

 

  • Höja dagersättningen för alla asylsökande och de som omfattas av massflyktsdirektivet till en rimlig nivå som går att leva på, och att Migrationsverket ser över sin praxis när det gäller ytterligare ersättningar så att alla människor får sina grundläggande behov tillgodosedda.
    För personer som fått beslut om avslag men inte kan återvända måste rätten till boende och erhålla en rimlig dagersättning (LMA) för att överleva återinföras. Allt annat är inhumant och skadligt både för individen och samhället i stort.
  • Vi vill se åtgärder som påskyndar och förenklar för familjer att återförenas och leva tillsammans. Det är en förutsättning för ett gemensamt och tryggt samhälle.
    Nya lagförslag och förändringar som påverkar människor på flykt eller i annan utsatthet måste ta hänsyn till de humanitära konsekvenserna, för den enskilde och för samhället i stort.
  • Vi uppmanar även Tidöpartierna att se över sin retorik om hur samhällsutmaningar och människor i utsatthet beskrivs.
    Den retorik som just nu förs riskerar snarare att öka motsättningar och göda det skuggsamhälle som Tidöpartierna önskar motverka.

 

Nu krävs gemensamma krafttag för att säkerställa rättigheter och trygghet som annars riskerar att överges.

Vi vill särskilt understryka vikten av att Sveriges åtaganden inom ramen för internationella konventioner efterlevs och att humanitära principer ska vara vägledande i samtliga förslag som kan komma att presenteras.

Vi får inte glömma bort att de som är mest utsatta i vardagen drabbas hårdast. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att ge människor möjlighet till ett drägligt liv och delaktighet i samhället och inte tvingas ut i marginalen.


Anna Hägg-Sjöquist, ordförande för Svenska Röda Korset


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.