ÅSIKT

Slut med slag mot huvudet

DEBATT

Bosse Ringholm och Lars Wegendal: Ny lag ska förbjuda våldet inom all kampsport

1 av 3 | Foto: Hård MATCH Christian Dellevåg möter fransmannen Guilon Emmanuel i kampsporten Vale Tudo – en av de tuffare kamsporterna där allt är tillåtet.

I dag debatteras i riksdagen regeringens förslag till en ny lag som ska omfatta alla de kampsporter där utövarna riskerar sin hälsa på grund av regler som tillåter slag och sparkar direkt mot huvudet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bakgrunden till den föreslagna lagen är att vi menar att idrotten inte bör ha regler som premierar slag och sparkar mot oskyddat huvud.

Utgångspunkten är den medi-cinska: den neurologiska forskningen visar att upprepade slag och sparkar mot oskyddat huvud ger skador på hjärnan på såväl kort som lång sikt. Vissa av dessa skador, främst olika former av demens som exempelvis Alzheimers sjukdom, syns inte direkt utan uppstår efter en längre tid.

Hjärnan är ett speciellt organ i kroppen eftersom dess fulla funktion är en nödvändighet för att vi ska kunna fungera som självständiga individer. Därför har vi sedan i början av 1970-talet ett förbud mot proffsboxning i Sverige.

Sedan proffsboxningsförbudet infördes har en rad andra kampsporter introducerats i vårt land. Några av dessa för Sverige nya kampsporter tillåter slag och sparkar mot huvudet, men kan inte prövas mot den lag vi har i dag, eftersom den endast omfattar proffsboxning.

I den föreslagna lagen vill vi reglera all kampsport som tillåter deltagarna att träffa motståndarens huvud med slag, sparkar eller annat våld. En match i sådan kampsport får inte anordnas utan tillstånd.

Tillstånd lämnas endast om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser är godtagbara för deltagarnas säkerhet. Tillståndsprövningen ska göras helt objektivt utifrån respektive kampsports regler och säkerhetsbestämmelser.

De flesta kampsporter har inte tävlingsregler som premierar slag och sparkar mot oskyddat huvud, och utgör en viktig motionsform för många människor.

Den föreslagna lagen innebär således att den organiserade kampsporten som har hög säkerhet för deltagarna kan fortsätta. Andra kampsporter som tillåter sparkar och slag mot huvudet har minimerat skaderiskerna genom anpassade tävlingsregler och väl utvecklade säkerhetsrutiner i samband med matcher och kommer därför att ges tillstånd. Tillståndsmyndigheten kommer slutligt att pröva vilka kampsporter som kommer att ges tillstånd.

Det är viktigt att värna om den allsidiga motion och de sociala värden som kännetecknar träning och tävling inom den breda kampsporten. Det är beklagligt att denna ofta förknippas med den negativa bild som våldsfixerade och extrema varianter av kampsporten ger.

Många frågar om vilka kampsporter som kommer att omfattas av den nya lagen. Det går inte att exakt ange vilka de är, eftersom kampsporterna utvecklas hela tiden och ibland byter namn.

Vi har dock gjort bedömningen att den föreslagna regleringen torde innebära att såväl professionell boxning som arrangemang av ett fåtal andra kampsporter som i dag genomförs inte kommer att få tillstånd med nuvarande tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser.

Vi vill ta ansvar för att människor ska kunna njuta av idrotten, såväl åskådare som idrottsutövare. Medvetet våld mot ett oskyddat huvud kan inte accepteras vare sig på eller utanför idrottsarenan.