Låt barnfamiljer från Afghanistan få stanna

Upprop: Utvisningarna är ovärdiga och bryter mot barnkonventionen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barn måste få stanna i Sverige – med sina familjer, skriver debattörerna.
Foto: Yvonne Åsell/TT
Barn måste få stanna i Sverige – med sina familjer, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT: Så här står det i FN:s barnkonvention, som Sverige ratificerade 1990:

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet.”

Vidare står det i artikel sex att ”konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.”

I artikel 38 slås det fast att ”konventionsstaterna ska i enlighet med sina åtaganden enligt internationell humanitär rätt att skydda civilbefolkningen i väpnade konflikter vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa skydd och vård av barn som berörs av en väpnad konflikt.”

Det är med stor oro som vi bevittnar att den ena barnfamiljen efter den andra från Afghanistan får avslag på sina asylärenden i högsta instans och därmed också utvisningsbesked.

Flera av barnen, som är i åldrarna 0–18 år, har aldrig vistats i Afghanistan. Bland dem som har gjort det är det många som inte har några minnen alls från detta land.

Barnen har varit i Sverige i flera år och minns inget annat hem än Sverige. De går i skola eller förskola, talar flytande svenska, spelar fotboll, simmar och har svenska kompisar.

Nu hotas de av utvisning till ett land som anses vara ett av världens farligaste, där infrastruktur och rättssystem inte fungerar och där civilas säkerhet inte kan garanteras.

Om inga mirakel sker ska en mängd barn som bott i Sverige i tre-fyra år utvisas till en oviss framtid. Många av föräldrarna är i så dåligt psykiskt skick att de brister i sitt föräldraskap. Många familjer kan inte återvända till den plats de kom i från utan tvingas bli internflyktingar i Afghanistan.

Med svaga föräldrar utan ekonomiskt, socialt eller annat kapital är barnen extremt utsatta. Detta gäller särskilt den förföljda gruppen hazarer. Säkerhetsläget i större delar av Afghanistan är mycket kritiskt.

Barnen utsätts inte endast för direkt fara såsom att träffas av bomber eller dödas av fiender, de löper dessutom stor risk att tvångsrekryteras till IS eller talibanerna, eller bli sexuellt utnyttjade, vilket gäller både flickor och pojkar.

Risken att de barn, särskilt flickor, som Sverige nu ska utvisa inte kommer att kunna få tillgång till skolgång är mycket stor.

Barnen vi talar om har i många år levt under extrem stress, först i ett krigshärjat område eller under svåra förhållanden i ett grannland, sedan på flykt och därefter i flera års väntan på besked angående uppehållstillstånd.

Nu ska stressen intensifieras. Det är ovärdigt Sverige, som säger sig vilja leva upp till barnkonventionen, att utsätta barn för denna psykiska tortyr och inhumana behandling.

Man kan starkt ifrågasätta om vi har rättssäkerhet i Sverige då det gäller asylrätten och inte minst då det gäller barns rättigheter och hur vårt land efterlever barnkonventionen.

Med detta upprop begär vi att barnfamiljer från Afghanistan som nu finns i Sverige får en ny prövning av sina individuella skyddsskäl och att de, mot bakgrund av det ytterst svåra säkerhetsläget i Afghanistan, anses ha tillräckliga skäl för att få internationellt skydd och därmed få uppehållstillstånd i Sverige.

På så sätt kan barnen äntligen ha en chans att fullt ut utvecklas och etablera sig i sitt nya hemland.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE