Malmös skattepengar får inte gå till sabotage

Debattören: Uppmanar moderpartierna att ha en dialog om demokrati med sina ungdomsförbund

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-07-16

Bidrag från Malmö Stad till ungdomsförbunden måste gå till att värna om demokratin och inte till skadegörelse som man kan läsa i Ung Vänster Malmös verksamhetsplan, skriver debattören.

DEBATT. Grunden för ett demokratiskt samhälle är politisk dialog och inflytande genom att göra sin röst hörd.

Därför är det viktigt att samhället tar hänsyn till barns och ungdomars röst och gör dem delaktiga.

I det arbetet har de politiska ungdomsförbunden en avgöranden demokratisk roll, då de ge genom en dialog med ungdomar på skolor och torg ger inflytande och väcker intresse hos ungdomar för samhällsfrågor.

Demokratin måste vinnas av varje ny generation.

Dialogen ger unga möjlighet att informera sig om partiernas hållning inom olika områden, att ställa frågor, att prata politik och engagera sig i samhällsfrågor. Det är även ett bra sätt för att jämnåriga ska skapa sig egna perspektiv och föreställningar om omvärlden.

Ungdomsförbunden är också viktiga utifrån att de belyser betydelsen för unga av att ta en aktiv roll i samhället, bland annat genom gå och rösta på valdagen.

Ungdomsförbunden blir därför särskilt viktiga i dessa tider med allt mer hot och hat mot politiker samt när allt färre som ställer upp som förtroendevalda i vår representativa demokrati.

För att kunna väcka intresse och hålla demokratin levande får ungdomsförbunden varje år bidrag från Malmö stad.

År 2019 fick ungdomsförbunden totalt 512 525 kronor som fördelas utifrån ett grundstöd och ett mandatstöd beroende på antal mandat moderpartiet har i kommunfullmäktige.

För att ytterliga förstärka den demokratiska värdegrunden i Malmö har vi infört ”Forum för demokrati och mänskliga rättigheter”. Via forumet träffar politiker från alla partier i kommunfullmäktige Malmöbor för att lyssnar på deras röster som i vanliga fall marginaliseras. Utöver det har vi även inför tydliga demokratikrav på alla föreningar som får bidrag utav Malmö Stad.
Demokratikraven innebär att föreningar som får bidrag av staden ska verka för jämställdhet och mångfald och ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Kan man inte ställa upp på vår gemensamma värdegrund har man inte heller rätt att erhålla bidrag från staden.

Det finns dessvärre mer att göra inom våra ungdomsförbund för att stärka demokratin.

I Ung Vänster Malmös verksamhetsplan för 2020 kan man läsa ”Att vi har som fast aktivitet varannan månad att åka till Svedala, Skurup och Trelleborg och förstöra nazistisk och rasistisk propaganda”.

Då man aktivt planerar förstörelse har verksamhetsplanen en tendens till våldsbejakande uttryck och avsikter som bryter mot demokratikravet. Det demokratiska uppdraget och värdet som ungdomsförbunden har går förlorat.

Dessutom så går Malmöbornas skattepengar till skadegörelse i andra kommuner istället för att väcka intresse för demokratin.

Samtidigt kan jag förstå ungdomsförbund som vill agerar mot nazism och rasism, det är något som vi alla bör göra. Just viljan att stå upp för alla likas värde var det som gjorde att jag började engagera mig politiskt. Men det finns lagliga och demokratiska sätt att göra det på.

Jag är säker på att de berörda kommunerna och polisen själva kan följa vår lagstiftning med yttrandefriheten och hets mot folkgrupp. Särskilt viktigt är det att vi låter demokratin och lagen ha sin ordning vid frågor som rör yttrandefriheten. När vi börjar undergräva våra lagar börjar vi även undergräva vår egen röst och demokrati.

Min förhoppning är att alla moderpartierna ser till att ha en ständig dialog med sina ungdomsförbund om vikten av att värna skattebetalarnas pengar och vår demokrati.

Ewa Bertz, kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter,
ordförande i fritidsnämnden (L)