Debatt

Vi blir sjuka – av att jobba i vården

Debattörerna: Det finns ett tydligt samband mellan arbete i vården och hög sjukfrånvaro

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Dagens debattörer föreslår en rad olika åtgärder som ska göra arbetsklimatet på landets alla vårdinrättningar mer uthärdligt för personalen.
Dagens debattörer föreslår en rad olika åtgärder som ska göra arbetsklimatet på landets alla vårdinrättningar mer uthärdligt för personalen.

DEBATT

DEBATT. Sedan 2010 ökar sjukfrånvaron igen. Det är främst sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa som ökar, och ökningen är särskilt stor bland anställda inom vård- och omsorgsyrken. Statistik från Försäkringskassan visar att under 2015 var antalet sjukskrivningsdagar per sysselsatt inom vård- och omsorg 15,2 dagar i genomsnitt och 16,8 dagar för endast kvinnorna.

Förutom att den ökande sjukfrånvaron är ett tecken på att allt fler drabbas av ohälsa bidrar den också till ökande kostnader för socialförsäkringarna, samtidigt som den leder till en allt större brist på personal inom yrken som Arbetsförmedlingen pekat ut som bristyrken.

Ytterst kan brist på kvalificerad personal inom vården, såsom sjuksköterskor och andra specialister, leda till minskad patientsäkerhet och minskat förtroende för den allmänna sjuk- och hälsovården.

Utvecklingen måste hejdas. Exempelvis har Arbetsmiljöverket lyft fram att det finns ett tydligt samband mellan förekomst av anspänt arbete och sjukfrånvaro. Med anspänt arbete menas arbete med höga krav och få resurser.

Inom vården kan höga krav handla om att sjuksköterskor tilldelas många patienter eller ställs inför svåra medicinska och etiska beslut samtidigt som de saknar möjligheter till avlastning och pauser eller brottas med krånglande tekniska system.

Men det kan också handla om att arbetsorganisation eller krav på dokumentation leder till en alltför hög arbetsbelastning.

TCO har i rapporten ”Friskt Jobbat – allt att vinna” visat att förekomst av anspänt arbete är särskilt hög inom landstingssektorn, där de flesta kvinnor inom vård- och omsorg är anställda. Och i rapporten ”Trampolin eller kvicksand? En rapport om hur tjänstemännen uppfattar sjukförsäkringen och sjukskrivningsprocessen” framträder ett samband mellan anspänt arbete och sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.

En majoritet, 64 procent, av de som blivit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, anger också att de arbetat inom offentlig sektor då de blev sjukskrivna.

Parterna inom kommun- och landstingssektorn har i sin avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser kommit överens om en rad åtgärder för minskad sjukfrånvaro. Det handlar om att stärka ledarskapet inom arbetsmiljöområdet och synliggöra kostnader av sjukfrånvaro, stärka samverkan kring rehabilitering för sjukskrivna medarbetare, ökade möjligheter för sjukskrivna att ställa om till annan tjänst och öka och förbättra nyttjandet av företagshälsovården.

Men parterna kan inte göra allt. Staten måste gå parterna till mötes. TCO och Vårdförbundet föreslår följande åtgärder:

Stärk kompetensförsörjningen till Företagshälsovården och utse en myndighet som ansvarar för samordning och utvärdering av företagshälsovården.

Det arbetsplatsnära stödet som arbetsgivare idag kan få för utredande insatser hos företagshälsovården borde även kunna ges för rehabiliterande och förebyggande insatser.

Möjligheterna för sjukskrivna att ställa om till annat arbete där deras kompetens och erfarenhet kan tas tillvara måste stärkas, bland annat genom ökade möjligheter att studera med rehabiliteringspenning.

Politiker måste börja ta sitt ansvar och ge offentliga verksamheter de förutsättningar som behövs för att klara av verksamheten på ett säkert sätt.

En vård som gör de anställda sjuka kommer också ha svårt att göra patienterna friska.

Bristen på kvalificerad personal kommer öka. Nu är det upp till politikerna att ta sitt ansvar.


Eva Nordmark, Ordförande TCO
Sineva Ribeiro, Ordförande Vårdförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i vården

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i vården

Psykisk ohälsa

TCO

Vårdförbundet

Försäkringskassan

AV, Arbetsmiljöverket