ÅSIKT

Även papperslösa barn ska ha råd med medicin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Kommuner måste garantera stöd till utsatta familjer

Foto: måste ta sitt ansvar Gömda och papperslösa barn har sedan den 1 juli i år rätt till sjukvård. Men i dag saknas tydliga garantier för att kommunerna ser till att barnen verkligen får sina mediciner.

Sedan den 1 juli i år har gömda och papperslösa barn rätt till sjukvård. Det är ett viktigt beslut som genomfördes genom en överenskommelse mellan Miljöpartiet och regeringen.

Risken är dock att reformen i praktiken blir ett luftslott om inte också kommunerna tar sitt ansvar. I dag har nämligen Sveriges kommuner inte någon skyldighet att ge ekonomiskt bistånd till familjer som saknar pengar till medicin. Fler kommuner måste se till att alla barn i Sverige, oavsett om de har rätt papper eller inte, får den vård och den medicin som de behöver.

I Sverige lever uppskattningsvis mellan 2 000 och 4 000 papperslösa barn. De papperslösa barnen lever i en mycket utsatt och rättslös situation och oftast med begränsade ekonomiska resurser. Men den ekonomiska situationen kan och ska aldrig vara ett hinder för att få den vård som alla barn har rätt till enligt FN:s barnkonvention. Oavsett omständigheterna är det inte acceptabelt att ett barn som är sjukt riskerar att bli utan medicin.

I dag finns inga garantier för att kommunerna i Sverige ger ekonomiskt bistånd för att hjälpa familjer med papperslösa barn som behöver läkemedel. Exempelvis säger Stockholms stad i sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd att ”för personer som saknar uppehållstillstånd och som inte heller ansöker om uppehållstillstånd kan det möjligen bli aktuellt med akut bistånd i avvaktan på avvisning eller utvisning”. Detta är helt otillräckligt. Det är uppenbart att det saknas tydliga garantier för att kommunerna ser till att papperslösa barn verkligen får sina mediciner.

Det finns dock kommuner som visar vägen. Malmö stad beslutade nyligen om nya riktlinjer som ger tydlig och bra vägledning när det gäller principen om barnets bästa enligt artikel 3 i barnkonventionen. I förslaget till nya riktlinjer står det att när barns behov av stöd och hjälp ska bedömas rekommenderas att principen om barnets bästa används på så sätt att barnen helt och hållet behandlas som alla andra barn bosatta i Malmö. Det betyder att försörjningsstöd kan ges enligt full norm och att barnen ska få sina basbehov tillgodosedda, inte minst mediciner när de är sjuka.

Malmö klargör också att läkemedel som har skrivits ut enligt hälso- och sjukvårdslagen och som den sjuke inte kan vänta med ska räknas som ett akut behov. Därför ska ekonomiskt bistånd beviljas till läkemedel.

När nu Stockholms stad inom kort beslutar om nya riktlinjer för försörjningsstöd är det ett utmärkt tillfälle att göra samma ställningstagande som Malmö. Även andra kommuner bör följa efter. Barn som är sjuka måste få sin medicin, oavsett om det handlar om barn med lättare eller allvarligare sjukdomar eller barn som är traumatiserade av tidigare svåra händelser. Och oavsett om barnen har papper eller inte.

Miljöpartiet var pådrivande för att barns rätt till sjukvård skulle skrivas in i svensk lag och vi arbetar ständigt för att barnkonventionen ska implementeras på alla nivåer i samhället. Stockholm och andra kommuner bör omgående stärka sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd så att alla barn i Sverige, oavsett om barnet har rätt papper eller inte, får den vård och den medicin som de behöver.

Åsa Jernberg