Asylpolitikens enda mål: Färre flyktingar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Tanken om Sverige som humanitär företrädare är borta

Kommer förslagen minska antalet asylsökande? Man vet inte, skriver debattören.
Kommer förslagen minska antalet asylsökande? Man vet inte, skriver debattören.
Viktor Banke.
Viktor Banke.

DEBATT. Vi är på väg mot en total kursändring för svensk asylpolitik. Det står klart sedan regeringen i ett utkast till lagrådsremiss nu preciserat den åtstramning som först presenterades den 24 november.

Borta är  tanken om Sverige som humanitär företrädare, borta är märkbar hänsyn till möjligheter för integration: kvar är en förhoppning om att färre flyktingar ska välja Sverige om våra regler anpassas till övriga Europas miniminivå.

De permanenta uppehållstillstånden ska bli tillfälliga. Den som anses vara flykting, det vill säga ha skyddsskäl enligt flyktingkonventionen, ges treårigt tillstånd. Den som anses vara alternativ skyddsbehövande, det vill säga riskera sitt liv och/eller hälsa vid ett återvändande till konfliktzon, ges ettårigt tillstånd. Bara om sökande kan uppvisa kollektivavtalsenligt anställningsavtal ska permanent uppehållstillstånd ges.

Det innebär att den som fått skydd men inte arbete i Sverige, aldrig riktigt kan lämna kontakten med Migrationsverket. Prövningar om och om igen. Regeringen är naturligtvis medveten om att detta tillstånd av osäkerhet kan försämra enskildas hälsa, och motverka integrationen.

Migrationsverket kommer sannolikt att få mer arbete. De flesta kommer att behöva prövas minst två gånger. Fler utredningar, fler inskrivna i systemet, ökad arbetsbörda. Även domstolarna får mer att göra, eftersom nu även huvuddelen av de beviljade  ansökningarna kommer att överklagas då det görs en så stor skillnad på flyktingar och alternativa skyddsbehövande.

Men så är inte det primära syftet att underlätta för Migrationsverket eller för nyanlända, utan att få andrum.

Även rätten till familjeåterförening ska stramas åt. De flyktingar som vill kunna återförenas med familjen i Sverige får bara sådan rätt för make, sambo och ogifta barn under 18. Flyktingbarn får återförenas med sina föräldrar. Alternativa skyddsbehövande får inte återförenas i Sverige överhuvudtaget.

Det innebär att många ensamkommande barn i Sverige nekas återförening med sina föräldrar här, samtidigt som barn i omvärlden tvingas ut på en livsfarlig flykt för att kunna komma hit och återförenas med familjen.

En regeländring som knappast kan sägas vara i linje med den barnkonvention regeringen strax ska göra till lag, eftersom även små barn nu tvingas till en livsfarlig flykt. I konventionen fastslås just att ansökan om återförening mellan barn och barnets föräldrar ska behandlas humant.

Men så är inte det primära syftet att värna barnens rättigheter, utan att få andrum.

Förra året kom många afghanska pojkar, som tidigare levt illegalt med sina föräldrar i Iran eller Pakistan. De har tills nu beviljats permanenta uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter, men kommer nu att ges ettåriga uppehållstillstånd när grunden tas bort för de som ansökt om asyl efter den 24 november. Således kommer vi ha massor av barn i våra skolor som vet att de kommer utvisas så fort de fyller 18.

Men så är inte det primära syftet att få motiverade, trygga skolbarn, utan att få andrum.

Kommer förslagen minska antalet asylsökande? Man vet inte. Sverige kommer även i fortsättningen vara ett bättre land än de flesta andra EU-länder, med ett bättre rykte och värdigare mottagande än många andra. De strikta reglerna om återförening kommer dock sannolikt att påverka. Men främst påverkas antalet förmodligen av andra faktorer, såsom vilka åtgärder övriga EU samt Turkiet och Balkanländerna vidtar.

Vad vi säkert vet är att kursändringen kommer att vara ett faktum om riksdagen klubbar igenom lagförslaget. 

Viktor Banke

Biträdande jurist, Nichols & Co Advokatbyrå

 Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: