Enskilda ska inte råka illa ut när chefen felar

Regeringen: Arbetskraftsinvandringen är viktig för Sverige, nu rättar vi till problemen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Morgan Johansson (S) och Maria Ferm (MP) skriver att regeringen i dag tar beslut för att rätta till problem som drabbat dem som arbetskraftsinvandrat: ”Det är orimligt att enskilda arbetstagare ska drabbas av mindre misstag som arbetsgivaren har gjort. ” skriver de.

JOHNÉR/BJÖRN LINDAHL/LOTTE FERNVALL

DEBATT. Det går bra för Sverige nu på många sätt. Tillväxten är hög och stabil och det är 200 000 fler i jobb nu än när regeringen tillträdde.

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda ökar och Arbetsförmedlingen spår en stark arbetsmarknad under kommande år. Men det finns också utmaningar.

Trots att vi har över 100 000 lediga jobb och arbetslösa som inget hellre skulle vilja än att få ett jobb så har arbetsgivare svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Matchningsproblematiken kan inte lösas bara genom insatser i Sverige.

Arbetskraftsinvandringen är viktig för Sverige som kunskapsnation och inte minst inom sektorer som stärker svensk konkurrenskraft.

En väl fungerande kompetensförsörjning medverkar till konkurrenskraftiga företag och gynnar den ekonomiska utvecklingen vilket skapar förutsättningar för att utveckla den svenska modellen och stärker samhällsbygget.

Sverige ska vara ett attraktivt land för innovativa och kunskapsintensiva företag. Därför behövs också ett välfungerande och öppet regelverk kring arbetskraftsinvandring.

Dagens regler tillkom under den förra regeringen och innebar utökade möjligheter för arbetskraftsinvandring. Det finns emellertid problem med dagens regelverk som vi vill rätta till nu.

Ett problem är att om arbetsgivaren gör fel, så är det arbetstagaren som drabbas. Ett annat problem är att det inte finns någon möjlighet för arbetsgivaren att rätta till ens mindre misstag. Vi ska alltid ställa krav på att arbetskraftsinvandrare har kollektivavtalsenliga villkor och inte utnyttjas. Men det måste också finnas en möjlighet för arbetsgivare att rätta mindre fel i efterhand.

I Migrationsöverdomstolens dom från 2015 konstateras att ett återkallande av arbetstillstånd ska ske oavsett omständigheterna i det enskilda fallet när anställningsvillkoren inte har uppfyllts helt. Om arbetsgivaren gör fel, även om det är ett mindre misstag, så får arbetstagaren ta hela smällen. Det kan exempelvis handla om att arbetsgivaren önskar att retroaktivt betala den lön som arbetskraftsinvandraren skulle ha fått eller att arbetsgivaren vill justera brister i nödvändiga försäkringar. Sådana fel kan i dag inte rättas till av arbetsgivaren.

Förutom att förlora sin inkomstkälla, kan arbetstagaren tvingas att lämna landet. Men även arbetsgivaren kan hamna i en situation där denne riskerar förlora nödvändig kompetens. Det avser regeringen ändra nu.

I ett första steg beslutar regeringen i dag om en proposition som ger Migrationsverket möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant avhjälpt brister i anställningsvillkoren under förutsättning att Migrationsverket inte redan påpekat bristen eller initierat ett ärende om efterkontroll.

Bestämmelsen baseras på förslaget i betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden.

Men ibland blir arbetsgivare medvetna om att villkoren inte uppfyllts först efter påpekande från Migrationsverket. Det kan dessutom handla om mindre misstag som en tidigare arbetsgivare har begått. Därför är dagens förslag bara första steget för att komma tillrätta med problemen.

Det andra steget är att snabbutreda möjligheten till rättelse av mindre misstag efter att Migrationsverket påtalat brister i villkoren.

Proportionaliteten mellan ouppsåtliga mindre eller obetydliga fel och de konsekvenser dessa kan ge behöver helt enkelt stärkas.

Utredaren ska också överväga sanktioner mot arbetsgivare och/eller ersättning till arbetstagare för det lidande och de kostnader som ett indraget tillstånd lett till.

Det är orimligt att enskilda arbetstagare ska drabbas av mindre misstag som arbetsgivaren har gjort.

Det är uppenbart att regelverket måste förändras och det snabbt. Utredningen ska därför vara klar i december.


Morgan Johansson, migrations- och justitieminister (S)
Maria Ferm, gruppledare i riksdagen och talesperson i migrationsfrågor (MP).


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Diskriminering – en dyr affär för Sverige

LÄS OCKSÅ

DEBATT. M: Den som kommer hit måste anpassa sig

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Nyanlända kvinnor får inte fastna i hemmet

Publisert: