Corona hotar förvärra svenska bostadskrisen

108 forskare: Sveriges regering och kommuner måste förhindra en katastrof

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-03-30

Om staten och kommunerna inte agerar resolut finns en överhängande risk att bostadskrisen fördjupas med förödande konsekvenser, skriver 108 forskare i ett öppet brev till Sveriges regering och kommuner.

DEBATT. Långt ifrån alla som bor i Sverige har ett tryggt boende. Enligt Socialstyrelsens senaste nationella kartläggning från 2017 finns det omkring 33 000 hemlösa människor i landet. En betydande andel av dem är barn.

Med anledning av den pågående coronapandemin hotas många hushåll nu av arbetslöshet och försämrad ekonomi. Om staten och kommunerna inte agerar resolut finns en överhängande risk att bostadskrisen fördjupas med förödande konsekvenser för den enskilda såväl som för samhället i stort.

Under pandemier som coronaviruset är hemlösa personer särskilt sårbara. Många tillhör grupper som löper mycket stor risk att bli allvarligt sjuka.

Hemlösa individer, liksom de som är trångbodda, har därtill ofta begränsade möjligheter att vidta förebyggande åtgärder. Det ligger därför i det allmännas intresse att de får tillgång till dugliga bostäder.

Vi är alla verksamma som forskare med fokus på bostads- och hemlöshetsfrågor och andra närliggande områden. Vi uppmanar Sveriges regering och kommuner att omgående vidta åtgärder för att förhindra att fler individer och familjer drabbas av hemlöshet som ett resultat av coronapandemin.

Vi kräver också att regeringen och kommunerna agerar för att garantera säkerheten för alla dem som lever i hemlöshet i detta kritiska skede, oavsett deras uppehållsrättsliga status.

Sådana åtgärder bör omfatta:

  • Vidta riktade åtgärder för boende som drabbats av oförutsedda händelser på grund av coronaviruset och som riskerar att inte kunna betala sin hyra eller sina bolån. Finansinspektionen har uppmanat bankerna att låta dem som har bolån minska eller helt pausa sina amorteringar. Motsvarande insatser krävs för boende i hyresrätt. En kraftfull åtgärd vore att införa hyresfrihet, alternativt hyresrabatter. Frys planerade hyreshöjningar och skjut upp pågående hyresförhandlingar. Därtill bör man möjliggöra för drabbade hyresgäster att få anstånd med hyran. I Göteborg har Robert Dicksons stiftelse redan infört en sådan möjlighet. Detta är något de kommunala bostadsbolagen bör ta efter.
  • Förändra villkoren i A-kassan så att även personer med kortvariga och osäkra anställningar kan få tillgång till A-kassa ifall de blir arbetslösa. Detta vore en viktig åtgärd för att se till att fler som drabbas av coronapandemin kan behålla sina boenden.
  • Skjut till statliga resurser till kommunerna för att bekosta det ökade behovet av ekonomiskt bistånd för bostäder och för att stärka det kommunala arbetet mot hemlöshet.
  • I de kommuner som begränsat tillgången till ekonomiskt bistånd för boende till så kallade ”socialt hemlösa” och där ”strukturellt hemlösa” enbart erbjuds mycket kortsiktiga boendelösningar, bör tolkningen av Socialtjänstlagen omprövas så att den sistnämnda gruppen kan erbjudas mer långsiktiga lösningar.
  • Överväg möjligheten att upplåta tomma bostäder och underbelagda hotell till hemlösa för att säkerställa att alla har tillgång till ett säkert boende med möjlighet att sätta sig själva i karantän, skulle de smittas av coronaviruset.
  • Inför ett moratorium gällande avhysningar och vräkningar. Detta moratorium bör omfatta regelrätta vräkningar och avhysningar av informella boplatser, såväl som uppsägningar av exempelvis sociala kontrakt genom kommunens socialtjänst eller genom bosättninglagen.
  • Tillåt att tomma byggnader och lägenheter får tas över tillfälligt av dem som saknar tak över huvudet.
  • Öka stödet till de frivilligorganisationer som möter hemlösa för att möjliggöra att de ska kunna hålla sina verksamheter öppna under pandemin. Tillgängliggör test av coronavirus och andra resurser för uppsökande verksamhet för att minska spridningen av viruset och säkra arbetsmiljön för dem som arbetar i och brukar dessa verksamheter.
  • Vidta omedelbara åtgärder för att möta behoven hos dem som riskerar att råka särskilt illa ut under perioder då de är tvungna att stanna hemma mycket, inklusive dem som utsätts för våld i nära relationer. Öka stödet till kvinnojourerna och till andra relevanta stödtelefonlinjer. Erbjud skyddade boenden för dem som behöver det. Förbättra informationsspridning rörande de resurser och insatser som finns tillgängliga för utsatta personer.

Enligt FN:s särskilda rapportör för rätten till bostad, Leilani Farha, utgör bostäder ett av de främsta försvaren mot coronaviruset. I egenskap av forskare är vi beredda att bidra med vår kunskap och kompetens i kampen mot den pågående pandemin och de långsiktigt negativa effekter den kan komma att få på vårt samhälle.

Särskilt vill vi verka för att den bostadskris som var pågående redan innan coronapandemin inte förvärras ytterligare. Som vi ser det är det av största vikt att Sveriges regering och kommuner agerar nu för att förhindra en social och humanitär katastrof bland sårbara grupper i kölvattnet av pandemin.

Det är regeringen och kommunerna som gemensamt har förmåga att förebygga en sådan katastrof. Spridningen av coronaviruset visar med all tydlighet att rätten till trygga bostäder är ett gemensamt samhällsintresse. Därför bör den också vara ett gemensamt ansvar.


Abdellah Abarkan, professor i fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola
Jimmie Andersén, teknologie doktor, Blekinge Tekniska Högskola
Björn Andersson, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet
Roger Andersson, seniorprofessor i kulturgeografi, Uppsala universitet
Karin Backvall, postdoktor i kulturgeografi, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet
Guy Baeten, professor i urbana studier, Malmö universitet
Bo Bengtsson, seniorprofessor i statskunskap, särskilt bostads- och urbanpolitik, Uppsala universitet, Malmö universitet
Thomas Borén, docent i kulturgeografi, Stockholms universitet
Annelie Björkhagen Turesson, doktor i socialt arbete, Malmö universitet
Pål Brunnström, forskare i urbanhistoria, Malmö universitet 
Annelie de Cabo, doktor i socialt arbete, Göteborgs universitet
Carl Cassegård, professor i sociologi, Göteborgs universitet
Eric Clark, professor i kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
Carin Cuadra, professor i socialt arbete, Malmö universitet
Myrto Dagkouli-Kyriakoglou, postdoktor i urbana studier, Malmö universitet
Magnus Dahlstedt, Pprofessor i socialt arbete, Linköpings universitet
Tobias Davidsson, doktor i socialt arbete, Göteborgs universitet
Verner Denvall, professor socialt arbete, Lunds universitet
Magdalena Elmersjö, lektor socialt arbete, Södertörns högskola
Ilia Farahani, doktorand i kulturgeografi, Lunds universitet
Mats Franzén, professor emeritus i sociologi, Uppsala universitet
Catharina Gabrielsson, lektor i stadsbyggnad, Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan
Wiktoria Glad, universitetslektor i teknik och social förändring, Linköpings universitet
Karin Grundström, docent i arkitektur, Malmö universitet
Jennie Gustafsson, doktorand i kulturgeografi, Stockholms universitet
Henrik Gutzon Larsen, lektor i samhällsgeografi, Lunds universitet
Tigran Haas, universitetslektor och docent i samhällsplanering och stadsutformning, Kungliga Tekniska Högskolan
Ali Hajighasemi, docent i socialt arbete, Södertörns högskola
Christina Hansen, doktor i IMER, Malmö universitet
Erik Hansson, postdoktor i kulturgeografi, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet
Björn Hellström, professor i hållbar stadsutveckling, Kungliga Tekniska Högskolan
Maria Hellström Reimer, professor i designteori, Malmö universitet
Greger Henriksson, docent i miljösociologi och etnologi, Kungliga Tekniska Högskolan
Mikaela Herbert, doktorand i urbana studier, Malmö universitet
Ståle Holgersen, forskare i bostad- och stadspolitik, Uppsala Universitet
Helena Holgersson, lektor i kulturvetenskap, Göteborgs universitet
Lill Hultman, lektor i Socialt arbete, Södertörns Högskola
Lovisa Häckner Posse, doktorand i socialrätt, Lunds universitet
Defne Kadioglu, postdoktor i urbana studier, Malmö universitet
Jaan-Henrik Kain, biträdande professor i stadsomvandling, Chalmers tekniska högskola
Lisa Kings, docent i socialt arbete, Södertörns högskola
Pia Kjellbom, universitetslektor i välfärdsrätt, Linköpings universitet
Marcus Knutagård, universitetslektor i socialt arbete, Lunds universitet
Arne Kristiansen, docent i socialt arbete, Lunds universitet
Mattias Kärrholm, professor i arkitekturteori, Lunds Universitet
Philip Lalander, professor i socialt arbete, Malmö universitet
Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan
Joshua Levy, doktorand i kulturgeografi, Stockholms universitet
Linnéa Lindemann, doktorand i boende och välfärd, Malmö universitet
Gunilla Lindholm, lektor i landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruksuniversitet
Christina Lindkvist, biträdande professor i urbana studier, Malmö universitet
Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad, Malmö universitet
Anders Lund Hansen, docent i kultur och economisk geografi, Lunds Universitet
Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt, Linköpings universitet
Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet
Jennifer Mack, lektor i arkitekturens teori och historia, Kungliga Tekniska Högskolan
Jesper Magnusson, universitetslektor i arkitektur, Lunds universitet
Miguel A. Martínez, professor i bostads- och urban sociologi, Institutet för bostads- och Urbanforskning, Uppsala Universitet
Helena Mattsson, professor i Arkitekturens teori och historia, Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan
Jonathan Metzger, professor, urbana och regionala studier, Kungliga Tekniska Högskolan
Irene Molina, professor i kulturgeografi, Uppsala universitet
Norma Montesino, universitetslektor i socialt arbete, Lunds universitet
Paula Mulinari, docent i Socialt arbetet, Malmö Universitet
Kristina L Nilsson, professor emeritus i arkitektur, Luleå tekniska universitet
Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete, Karlstads Universitet
Vanna Nordling, biträdande lektor i socialt arbete, Malmö Universitet
Ola Nylander, professor i arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Katarina Nylund, professor i stadsbyggnad, Malmö Universitet
Lina Olsson, universitetslektor i byggd miljö, Malmö universitet
Alexandru Panican, docent i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet
Peter Parker, lektor i urbana studier, Malmö universitet
Vítor Peiteado Fernández, forskningsassistent, Malmö universitet
Maria Persdotter, postdoktor i välfärdsrätt, Linköpings universitet
Dominika V Polanska, docent i sociologi, Uppsala Universitet
Emil Pull, doktorand i urbana studier, Malmö Universitet & Roskilde Universitet
Åse Richard, doktorand, Institutet för bostads- och Urbanforskning, Uppsala Universitet
Max Ritts, postdoktor, VIVA-PLAN, Sveriges Lantbruks Universitet
Agatino Rizzo, docent i arkitektur, Luleå tekniska universitet
Kim Roelofs, doktorand i urbana studier, Malmö universitet
Harald Rohracher, professor i teknik och social förändring, Linköpings universitet
Frida Rosenberg, arkitekt och forskare, Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan
Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö universitet
Ingrid Sahlin, seniorprofessor i socialt arbete, Lunds universitet
Tove Samzelius, doktorand i socialt arbete, Malmö Universitet
Meike Schalk, lektor i stadsbyggnad och docent i arkitektur, Kungliga Tekniska Högskolan
Staffan Schmidt, lektor i design i teori och praktik, Malmö universitet
Johanna Sixtensson, biträdande lektor i socialt arbete, Malmö universitet
Manuela Sjöström, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet
Alicia Smedberg, doktorand i deltagande design, Malmö Universitet
Erik Stenberg, lektor i Arkitektur, Kungliga Tekniska Högskolan
Jenny Stenberg, biträdande professor i Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Kristina Carlsson Stylianides, doktorand i socialt arbete vid Lunds universitet
Hans Swärd, professor, Socialhögskolan, Lunds universitet
Catharina Thörn, docent i kulturstudier, Göteborgs universitet
Håkan Thörn, professor i sociologi, Göteborgs universitet
Hoai Anh Tran, docent i byggd miljö, Urbana studier, Malmö universitet
Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi, Karlstads universitet
Susanne Urban, docent i sociologi, Uppsala universitet
Chiara Valli, postdoktor i urbana studier, Malmö universitet
Karina Villacura, doktorand i urbana studier, Malmö universitet
Inga Britt Werner, professor emerita, Urbana och regionala studier, Kungliga Tekniska Högskolan
Ulrika Wernesjö, universitetslektor i socialt arbete, Linköpings universitet
Stig Westerdahl, professor i företagsekonomi, Malmö universitet
María José Zapata Campos, docent vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet
Klara Öberg, postdoktor, Högskolan i Halmstad
Andreas Öjehag, lektor i statsvetenskap, Karlstads universitet
Kerstin Annadotter, Teknologie doktor i fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan
Monica Larsson, Universitetslektor i socialt arbete, Lunds universitet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här