Universiteten måste samverka för att klara konkurrensen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-04-15

Studentkårer i gemensamt upprop för Mälarregionens konkurrenskraft

Vi befinner oss i början av det tjugoförsta århundradet och världen upplever en tredje våg av globalisering. Mänsklighetens teknologiska framsteg och den ökade rörligheten av tjänster och kapital skapar allt tätare kontakter mellan jordens olika hörn. En följd av den utvecklingen är en global kunskapsmarknad som blir alltmer dynamisk och konkurrensutsatt. Sverige har sedan länge intagit en fördelaktig position på den internationella arenan. På samma sätt har Stockholm-Mälarregionen haft en självklar attraktionskraft inom rikets gränser.

Men den nya tiden ställer nya krav. Stockholm-Mälarregionen konkurrerar inte längre med mellanstora städer runtom i Sverige, utan med Berlin, Tokyo, New York och Sao Paolo. Detta enkla faktum kräver medvetna strategier från regionpolitikernas sida.

Den viktigaste tillgången i en globaliserad ekonomi är och förblir kunskap. Satsningar på högre utbildning stärker Stockholm-Mälarregionens konkurrenskraft och bidrar till tillväxt, social rörlighet och en god samhällsutveckling. Det ständigt ökande behovet av kompetent arbetskraft måste till varje pris tillgodoses. I detta avseende ger den nuvarande situationen upphov till en viss oro.

När OECD rankar EU:s storstadsregioner hamnar Stockholm-Mälarregionen på en hedersam sjätte plats. Men samtidigt identifieras ett antal problem som måste hanteras om regionen ska behålla och stärka sin konkurrenskraft.

Den ständiga och mycket välkomna befolkningsökningen i Stockholm-Mälarregionen ställer ökade krav på rörlighet – i synnerhet för studenter. Kunskapsflödena från huvudstaden och norrut till Uppsala, söderut till Södertörn och västerut inåt Mälardalen till Västerås, Eskilstuna och Örebro behöver stimuleras ytterligare. Inte bara för att det underlättar välkomna samarbeten mellan regionens lärosäten, utan för att rörlighet och tillgänglighet främjar både integration och innovation. Här är kollektivtrafiken en av flera nyckelfaktorer – en satsning på hel eller delvis subventionering för högskolestudenter i regiontrafiken betalar sig mångdubbelt åter.

Den regionala medvetenheten måste genomsyra all verksamhet som syftar till att tillvarata och stärka Stockholm-Mälarregionens kunskapskapital. Under rådande förhållanden tvingas studenter ofta dra slutsatsen att varken politiker eller lärosäten bär på någon sådan medvetenhet. Universitet och högskolor har lärt sig att konkurrensen om ekonomiska medel är viktigare än akademisk samverkan. Följden blir att det idag är lättare för en student att delta i utbyten med USA, Asien och resten av Europa än det är att byta lärosäte inom hemregionen. Den verkligheten måste förändras om vi i framtiden ska kunna hävda oss på den internationella arenan.

OECD formulerar sitt omdöme på ett föredömligt sätt: ”För att effektivt kunna konkurrera med andra europeiska och internationella storstadsregioner måste Stockholm-Mälarregionen göra det som en region.” Den insikten är något som alla berörda parter måste ta till sig. Aktörer inom politik, näringsliv och akademi måste samlas kring en långsiktig vision och en handlingsplan där man tillsammans arbetar för att skapa en av världens främsta kunskapsregioner.

Världen blir mindre – utmaningarna blir större. Vi måste samverka för att hänga med!

Debattörerna

Daniel Carnerud

Ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation

Markus Görs

Ordförande Örebro studentkår

Louise Callenberg

Uppsala studentkår

Christoffer Örnhagen

Ordförande Mälardalens studentkår

Sergio Quiñones

Ordförande näringslivsutskottet, Mälardalens studentkår