ÅSIKT

Dina avtal gäller inte

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Bengt-Åke Fagerman, vd Skandia liv: Regeringen planerar att göra både kollektivavtalade och privata sjukförsäkringar värdelösa

Fem miljoner svenskar omfattas av olika former av gruppsjukförsäkringar som ska ge dem ett extra skydd och trygghet – utöver den offentliga sjukförsäkringen – i händelse av sjukdom. Försäkringarna har förhandlats fram i avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Nu kan dessa kollektivavtalade försäkringar som ingåtts frivilligt mellan arbetsgivare och arbetstagare plötsligt bli värdelösa.

Fem miljoner svenskar omfattas av olika former av gruppsjukförsäkringar som ska ge dem ett extra skydd och trygghet – utöver den offentliga sjukförsäkringen – i händelse av sjukdom. Försäkringarna har förhandlats fram i avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Nu kan dessa kollektivavtalade försäkringar som ingåtts frivilligt mellan arbetsgivare och arbetstagare plötsligt bli värdelösa.

En halv miljon svenskar har dessutom tecknat en privat sjukförsäkring som garanterar dem cirka 90 procent av lönen i händelse av långvarig sjukdom. Av skäl som bara de själva kan svara för har de ansett att den trygghet som den offentliga sjukförsäkringen ger inte räcker för dem och deras familj.

Det är så det fungerar i ett fritt samhälle: olika människor gör olika riskbedömning och väljer olika sätt för att handskas med riskerna.

Men nu kan dessa försäkringar plötsligt bli värdelösa.

Under hemlighetsmakeri håller regeringen på att se över sjukförsäkringen i syfte att införa en samordning av de privata och kollektivavtalade sjukförsäkringarna med de offentliga. I praktiken kan det innebära att det blir omöjligt för medborgarna att minska risken för inkomstbortfall vid sjukdom. Målet är att hasta fram en ny lag som kan träda i kraft redan nästa sommar.

Hemlighetsmakeriet är lätt att förstå. Om medborgarna visste vad som stod för dörren skulle reaktionen inte låta vänta på sig. Fem miljoner svenskar skulle plötsligt stå med en kollektivavtalad gruppförsäkring som de inte kommer att ha någon nytta av, och en halv miljon blir av med de extra skydd vid sjukdom som de skaffat sig.

Tanken, som avslöjades när budgetpropositionen lades fram, är att ingen ska kunna teckna en försäkring som täcker inkomstbortfallet till mer än 75 procent av lönen i händelse av långvarig sjukdom. Såväl kollektivavtalade som privata sjukförsäkringar ska samordnas med den statliga sjukpenningen och ersättningen från de statliga systemen minskas med exakt lika mycket som försäkringen omfattar.

Ingen kommer förstås att betala för en försäkring som de inte kan få någonting för. I praktiken innebär förslaget ett förbud mot en frivillig överenskommelse och att man retroaktivt upphäver civilrättsligt ingångna avtal. Det innebär också att regeringen upphäver tidigare ingångna avtal mellan arbetsmarknadens parter genom att göra dem verkningslösa.

Hittills har informationen varit mycket vag. Regeringen planerar att tillsätta en arbetsgrupp som snabbt ska utarbeta förslag till ändringar i sjukförsäkringen. Eftersom de nya reglerna ska börja gälla redan från 2008 bör korten läggas på bordet omedelbart.

Mina ord kan kanske avfärdas som partsinlaga. Men jag undrar om det är lika lätt att avfärda andra intressenter som exempelvis arbetsmarknadens parter, som rimligen är precis lika angelägna om öppenhet i lagstiftningsprocessen som försäkringsbranschen. Flera fackföreningar erbjuder redan tilläggsförsäkringar som kompenserar de sänkta nivåerna i den allmänna sjukförsäkringen. Den vägen är nu i praktiken på väg att förbjudas.

Mest angelägna om tydliga besked är förstås de medborgare som får sämre trygghet när den gruppsjukförsäkring man hade via jobbet görs verkningslös, och när möjlighet att frivilligt försäkra sig mot ett stort inkomstbortfall i händelse av sjukdom förbjuds. Eftersom det rör sig om mer än varannan svensk bör det vara självklart att diskutera saken noga och öppet i en transparent process.

Min uppfattning är att det i grunden är en absurd tanke att människor inte ska tillåtas att frivilligt skapa ett extra skydd åt sig och sin familj med olika typer av försäkringar.

Vad är det för fel på att olika personer kan välja olika lösningar eller att några betalar extra för att minska risken för ekonomisk katastrof vid sjukdom? Varför kan inte den som vill få ha både hängslen och livrem?

Det är mycket viktigt att frågan diskuteras. Regeringen borde ta initiativ till en sådan diskussion. Förslaget är alldeles för viktigt för att klubbas igenom utan att de miljontals svenskar som berörs får göra sina röster hörda.

Dagens debattör

Bengt-Åke Fagerman

vd, Skandia Liv