ÅSIKT

Bonusen ska ut i ljuset

DEBATT

Thomas Bodström: I morgon tar vi en lag som ska få företagen att använda vinsterna ansvarsfullt

Foto: Skandias förre styrelseordförande Lars Ramqvist fick betala tillbaka 2,2 miljoner kronor han fick i arvode för åren 2000–2001 efter skandalen i Skandia med bonusprogrammet Wealthbuilder. Beslutet att lyfta av taket innebar att ersättningarna till en lång rad Skandiachefer blev drygt en halv miljard kronor högre.

Sveriges näringsliv står idag starkt. Det gäller inte minst de stora bolagen. Vi har alla skäl att glädjas åt detta, eftersom de stora bolagen är viktiga för vår välfärd.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En av våra viktigaste uppgifter är att skapa goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna arbetar på flera olika fronter för att åstadkomma detta. En del av vårt arbete är inriktat på att skapa ett regelverk som säkerställer att bolagen kan förvaltas på ett effektivt sätt. Med den nya aktiebolagslagen, som började gälla vid årsskiftet, har Sverige fått en modern och användarvänlig lagstiftning om ägarstyrningen av aktiebolag. En av flera utgångspunkter är att reglerna ska vara utformade så att allmänhetens förtroende för bolagen upprätthålls.

Det är för oss uppenbart att de kostsamma optionsprogram, pensionslösningar och fallskärmar till direktörerna, som har förekommit i vissa stora bolag de senaste åren, har skadat allmänhetens förtroende. En självklar förutsättning för ett gott förtroende är nämligen att bolagen använder sina vinster och andra tillgångar på ett ansvarsfullt vis.

Detta förtroende är av grundläggande betydelse för samhällsekonomin och investeringsviljan. Det påverkar bolagens möjligheter att skaffa kapital och därmed enskilda människors möjligheter till arbete, sparande och pension.

Det är nu, när det går mycket bra för de svenska storföretagen, som det är dags att öka insynen, och ge aktieägarna mer information och nya redskap för att ta tillvara sin makt på bolagsstämman. Skarpare lagregler på detta område leder till att förtroendet för företagen ökar.

Vi lägger därför fram ett förslag till en ny lag som syftar till att stärka och tydliggöra ägarnas inflytande i ersättningsfrågor. Ett annat syfte är att öka öppenheten och förbättra informationen om ledande befattningshavares ersättningar. Vi föreslår att bolagsstämman alltid ska bestämma nivån på arvodet för var och en av styrelseledamöterna. Vi föreslår också att skyldigheten för publika aktiebolag och finansiella företag, att i årsredovisningen lämna uppgifter om ersättningar till ledande befattningshavare, utvidgas. Bland annat ska uppgifter om styrelseledamöters och verkställande direktörers ersättningar lämnas på individnivå. Redovisning skall ske av alla ersättningar som utbetalats till dessa personer, oavsett vad ersättningen avsett och vem som utbetalat den. Även ersättningar till andra ledande befattningshavare i bolagen skall redovisas. På detta sätt ökar allmänhetens och aktieägarnas insikt om hur bolagens ersättningsprogram fungerar.

Vårt viktigaste förslag innebär att bolagsstämman i de stora bolagen varje år ska besluta om riktlinjer för lön och annan ersättning, till exempel optionsprogram, till de ledande befattningshavarna i bolaget. Riktlinjerna ska innehålla uppgifter om vad de ersättningar som bolagsstämman har godtagit kan komma att kosta bolaget och ska som huvudregel vara bindande för företagsledningen. Styrelsen ska bara kunna avvika från riktlinjerna i undantagsfall och om riktlinjerna tillåter det. Om en avvikelse görs, ska styrelsen rapportera till stämman om varför man ansett det vara nödvändigt.

Riktlinjerna kommer att skapa gynnsammare förutsättningar för en långsiktig, väl beredd och rimlig ersättningspolicy i de stora bolagen.

Den nya koden för svensk bolagsstyrning - näringslivets egna regler - kommer framöver att bidra till en god utveckling på området. Vi anser emellertid att självregleringen inte kan tillförsäkra aktieägarna den insyn och det inflytande som kan uppnås genom lagstiftning. I likhet med Förtro-endekommissionen anser vi därför att det krävs lagstiftningsåtgärder. Koden är däremot ett värdefullt komplement till lagreglerna.

Vi kommer framöver att noga följa utvecklingen på området och vidta de åtgärder som behövs.

Thomas Bodström (justitieminister s), Johan Löfstrand (ledamot i Riksdagens lagutskott s), Tasso Stafilidis (ledamot i Riksdagens lagutskott v), Gustav Fridolin (riksdagsledamot mp)