Debatt

Barn drogas – i onödan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Leif Elinder: Medicinerna kan ge allvarliga skador och leda till självmord

FARLIG MEDICIN Strattera är en antidepressiv medicin som ges till barn med adhd från sex års ålder. Barn med adhd får även amfetaminpreparat. Samtliga dessa droger kan ge allvarliga biverkningar, bland annat självmordstankar, leverskador och cancer. Enligt Leif Elinder är medicineringen onödig i nio fall av tio – de barn som utpekas som ”hjärndysfunktionella” är oftast friska.
FARLIG MEDICIN Strattera är en antidepressiv medicin som ges till barn med adhd från sex års ålder. Barn med adhd får även amfetaminpreparat. Samtliga dessa droger kan ge allvarliga biverkningar, bland annat självmordstankar, leverskador och cancer. Enligt Leif Elinder är medicineringen onödig i nio fall av tio – de barn som utpekas som ”hjärndysfunktionella” är oftast friska.

Det är svårt att föreställa sig den ångest och förtvivlan en förälder känner när ett barn tar sitt liv.

Att något sådant kan hända med en läkarordinerad medicin är en katastrof.

Att det kan ske på grund av en felaktig eller vinklad rapportering från läkemedelsindustrin, vill man inte tro ska vara möjligt.

Leif Elinder

I en kritisk rapport avslöjar den medicinska tidskriften The Lancet hur läkare och läkemedelsindustrin fortlöpande missbrukar patienters och försökspersoners förtroende.

Sverige har tre mediciner mot adhd. Först på plan var amfetaminpreparaten Ritalina och Concerta. I april 2006 godkände Läkemedelsverket det tredje preparatet, nämligen Strattera (Atomoxetine).

Strattera var ursprungligen framtaget som en medicin mot depression (antidepressivum). Nu marknadsförs preparatet som den första amfetaminfria drogen till ungdomar och barn från sex år med adhd. Samtliga adhd-preparat kan ha allvarliga biverkningar.

Amerikanska läkemedelsverket FDA (Food and drug administration) yrkar på en särskild varningstext - black box warning - vid förskrivning av antidepressiva mediciner (inklusive drogen Strattera) till barn. En sådan information är den allvarligaste varningstext som FDA kan utfärda.

I Stratteras fall handlar varningstexten inte bara om svårkontrollerbara humörsvängningar, irritabilitet, agitation, självmordstankar och självmordsförsök utan även om risker för gulsot och allvarliga leverskador.

En rådgivande expertgrupp inom FDA har röstat för att svartlista amfetaminpreparaten Ritalina och Concerta. Orsaken är allvarliga biverkningar. Under perioden 1999- 2003 inrapporterades 43 fall av allvarliga hjärt-kärlkomplikationer som hjärtattacker, hjärtarytmier och hjärtstillestånd samt minst 25 plötsliga dödsfall, varav flera barn.

Kanada har nu helt stoppat förskrivningen av ett av sina amfetaminpreparat på grund av ett stort antal dödsfall. Andra biverkningar handlar om högt blodtryck, tillväxthämning, vanföreställningar, hallucinationer, aggressioner, självmordstankar och våld.

Vidare kunde forskare förra året koppla amfetamin till en ökad cancerrisk. Man fann att vart tolfte amfetaminbehandlat barn drabbades av en trefaldig ökning av kromosomavvikelser och därmed en ökad risk för cancer och andra sjukdomar. Experter uppskattar att endast en bråkdel av biverkningarna blir rapporterade.

Vi har skapat ett hälsoprogram som godkänner en okritisk nyrekrytering till gruppen funktionshindrade - ett olyckligt system som skapar minskade förväntningar, en kraftig ökning av antalet elever som skrivs in i särskolan, problem när det gäller rätten till körkort, begränsade möjligheter till bra livförsäkringar och försvårade möjligheter på en framtida arbetsmarknad med mera.

I stället för en hjärndysfunktion hos barnet handlar svårigheterna i nio fall av tio om en relationsproblematik med barn och vuxna gemensamt i behov av socialt, pedagogiskt och psykologiskt stöd. De enda som tjänar på en vidlyftig medicinsk diagnostik är utomstående aktörer med diskutabla yrkesmässiga eller kommersiella intressen. Finansiellt handlar det om ett system som biter sig självt i svansen.

Allvarligast är att vi tillåter en godtycklig och undermålig beteendekarakteristik - byggd på andrahandsuppgifter - utpeka friska barn som "hjärndysfunktionella" och därmed göra dem till ofrivilliga kandidater för en långvarig och mycket riskabel medicinering.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt