ÅSIKT

Så räddar vi Ronna!

DEBATT

Folkpartiet: Här är våra 7 punkter mot utanförskap

Foto: Polisen fick rycka ut för att stoppa en uppretad folkmassa efter att ett gäng pojkar attackerat en flicka. Efter insatsen fick polisen kritik för sitt agerande.

Hur mycket utanförskap tål Sverige innan det spricker? Den frågan borde stå i centrum för dagens riksdagsdebatt om utvecklingen i segregerade bostadsområden. Folkpartiet begärde debatten efter händelserna i Södertälje, men den har fått ännu mer relevans efter överenskommelsen mellan regeringen och stödpartierna om att låta vissa grupper asylsökande stanna i landet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi tycker det är bra att människor som misshandlats i det svenska asylsystemet får en ny chans. Men vi måste se sanningen i vitögat: med dagens integrationspolitik kommer majoriteten av dessa människor att slussas rakt in i den utanförskapskris Sverige lever med idag.

Ronna i Södertälje är ett talande exempel på de problem som vi brottas med. Som vi visar i en rapport, som offentliggörs idag, saknar nästan hälften av de manliga invandrarna och drygt 60 procent av kvinnorna i området jobb. Över hälften av barnen växer upp i hushåll som lever under den svenska fattigdomsgränsen. Fyra av tio barn med invandrarbakgrund slutade grundskolan 2004 utan gymnasiebehörighet. Lägg därtill en ökning med 34 procent av antalet anmälda misshandelsfall och med 56 procent av antalet skadegörelser i Södertälje mellan 2000 och 2004. Då får vi en bakgrund till upploppet i Ronna och skotten i Södertälje!

Att Sverige för en dålig integrationspolitik får inte bli ett argument för att avvisa skyddsbehövande flyktingar. Det avgörande är att hindra att fler dras in i detta misslyckande. Därför har vi utarbetat en krisplan för utsatta områden, med Ronna och Södertälje som utgångspunkter. Här är några av våra förslag:

1 Inför en jobb- och utvecklingsgaranti bestående av samhällsnyttigt arbete kombinerat med språkinlärning och andra utvecklande aktiviteter för alla nyinflyttade, och så småningom för alla arbetsföra personer som söker försörjningsstöd. Försörjningsbidrag ska inte utbetalas till arbetsföra personer utan tydliga krav på motprestation i form av deltagande i jobbgarantin.

2 Ett förnyat föreningsliv bör spela en avgörande roll i kampen mot utanförskapet. Vi föreslår en ökning av föreningsstödet men också en total översyn av nuvarande föreningsstöd. De verksamheter som främst bör ges stöd är de som uttryckligen prioriterar integrationen i samhället, spridningen av demokratiska värderingar samt jämställdheten mellan kvinnor och män.

3 En omfattande informationssatsning bör göras om den värdegrund som genomsyrar vårt samhälle. Hedersrelaterat våld, könsstympning, barnäktenskap och andra former av kvinno- och barnförtryck bör explicit tas upp. Informationsmaterialet ska användas inom sfi- undervisningen (svenska för invandrare).

4 Kommunala jobbansökningar bör avidentifieras som ett led i kampen mot diskrimineringen och för en bättre integration. Vi vill att Södertälje kommun ska gå före och göra ett försök med en generell avidentifiering av ansökningshandlingar vid rekryteringen av sin egen personal, liksom vid rekryteringen av personal till kommunalt ägda verksamheter.

5 Inför en kunskapsgaranti i skolan utformad som en läsa-skriva-räkna-garanti för alla lågstadiebarn. Där ska möjligheten att få extra lärarhjälp, sommarkurser eller att gå ett extra läsår ingå. Garantin ska först införas i skolor med lägst måluppfyllelse.

6 Omvandla minst en fjärdedel av det kommunala hyresrättsbeståndet i utsatta områden till bostadsrätter. En bra bostadspolitik i problemtyngda områden ger människor möjlighet att påverka såväl boendemiljö som boendekostnader. Att äga sin bostad är den rakaste och enklaste vägen dit.

7 Det lokala Brottsförebyggande rådet bör stärkas med fokus på samarbetet med polisen och genomförandet av informationsinsatser, inte minst i utsatta bostadsområden, där vårt gemensamma ansvar i kampen för trygghet och mot kriminalitet tydliggörs.

Lars Leijonborg, partiledare (fp)

Mauricio Rojas, integrationstalesman (fp)

Mats Siljebrand, oppositionsråd i Södertälje (fp)

Diskutera: