ÅSIKT

Nu satsar vi för att bryta tabut runt psykisk ohälsa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Gabriel Wikström (S): Ett riksomfattande program ska förändra attityder

Tre av fyra personer i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen i sina egna liv eller i sin närhet. Ändå är tystnaden stor och många väljer att dölja sin ohälsa för familj, vänner och kollegor. Vi måste en gång för alla bryta de tabun som finns kring psykisk ohälsa. Som en del i det arbetet har samarbetsregeringen med regeringen beslutat om ett riksomfattande program för att förändra såväl samhällets som individers attityder till personer med psykisk ohälsa.

Satsningen som vi tagit beslut om är viktig också ur jämlikhetssynpunkt och utgör en del av samarbetsregeringens ambition att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Kampen mot den psykiska ohälsan är i hög grad en jämlikhetsfråga. Ingens bakgrund ska avgöra tillgången till rätt hjälp och stöd eller för möjligheten att leva ett rikt liv. Ändå vet vi att den psykiska ohälsan ofta är kopplad till exempelvis inkomst, kön, etnicitet, sexuell identitet och sexuell läggning.

En ekonomiskt osäker tillvaro kan ofta vara en utlösande faktor för exempelvis depressioner och ångest. Ofta skapar den psykiska ohälsan en nedåtgående spiral där fattigdomen biter sig fast och tillvaron blir än mer osäker.

Psykisk ohälsa är i dag den främsta anledningen till sjukskrivningar, och i den gruppen är kvinnor överrepresenterade. Den tidigare socialdemokratiska regeringen gav 2003 Statens Folkhälsoinstitut i uppdrag att kartlägga den psykiska hälsan och välbefinnandet hos hbt-personer. Institutets rapport pekade på att psykisk ohälsa var dubbelt så vanlig i den gruppen än hos resten av befolkningen. 21 procent av tillfrågade transpersoner uppgav att de någon gång försökt ta sina liv.

Psykisk ohälsa bidrar starkt till att cementera redan existerande ojämlikheter i samhället, och rädslan för diskriminering och bemötande från omgivningen hindrar många att söka vård. Öppenheten måste öka kring dessa frågor.

Därför ger regeringen Myndigheten för Delaktighet i uppdrag att i samverkan med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa bedriva ett riksomfattande program för att förändra individers och samhällets attityder till personer med psykisk ohälsa. Programmet ska bidra till en generell kunskapsökning kring frågorna och stödja anhörig-, patient- och brukarorganisationer. Programmet är en fortsättning på det framgångsrika arbete som Handisam bedrivit under åren 2011-2014 i syfte att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. År 2015 ska 10 miljoner kronor tillföras projektet.

Programmet är en del av de satsningar som samarbetsregeringen avser att göra för att motverka den psykiska ohälsan. Nästa år satsar vi 845 miljoner kronor för att förstärka psykiatrin och därutöver stärks skolhälsovården, som har en viktig uppgift i att stötta barn och unga med psykisk ohälsa.

Än har vi inte brutit tystnaden om samhällsproblemet psykisk ohälsa. Genom denna satsning tar vi ett steg på vägen.

Gabriel Wikström (S)

folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

ARTIKELN HANDLAR OM

Välfärd