Med hembesök kan bidragsfusk avslöjas

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kommunalpolitiker (M): Kommunerna måste kunna göra oanmälda kontroller

Dagens debattörer: Moderaterna Anna Jähnke, Helsingborg, Oliver Rosengren, Växjö och
Lars Råden, Solna.

DEBATT. Under alliansregeringen genomfördes flera reformer som ökade drivkrafterna för arbete och förde dem som stod långt från arbetsmarknaden närmre jobb. Jobbskatteavdragen och förändringar i transfereringssystemen bidrog till att fler kom i arbete.

Det nya utanförskapet behöver brytas och fler människor behöver ett första jobb. Moderaterna omprövar nu sin politik för att möta dagens samhällsutmaningar och har presenterat en rad förslag. Vi är fortfarande i ett läge där det för många inte lönar sig att gå från bidrag till jobb.

Med höga lägstalöner och en lagstiftning som motverkar rörlighet minskar möjligheten till etablering för de som står utanför arbetsmarknaden. Arbetslinjen behöver därför fortsatt utvecklas.

Jobbstimulansen i försörjningsstödet gör det möjligt för den som går från bidrag till jobb att inledningsvis behålla delar av försörjningsstödet. Moderaterna föreslår en höjning från dagens 25 procent till 40 procent för att göra det mer attraktivt att gå från bidrag till arbete.

Legitimiteten i ersättningssystemen är också av betydelse. På uppdrag av Socialstyrelsen tillsattes hösten 2005 FUT-delegationen, delegationen mot felaktiga utbetalningar. I sin slutrapport 2008 konstaterade den att strax över 18 procent av utbetalt försörjningsstöd var felaktigt. En stor del av dessa hade sin grund i avsiktliga fel från den bidragssökande.

Kommunerna behöver kunna säkerställa att skattebetalarnas pengar används på ett korrekt och effektivt sätt. När samhällets allra yttersta skyddsnät utnyttjas slår det mot de människor som faktiskt behöver och har rätt till stöd. I dag saknas verktyg för kommunerna att följa om utbetalningar av försörjningsstöd är korrekta eller inte.

Det måste bli möjligt och tillåtet för kommuner att, vid misstanke om felaktigt erhållande av försörjningsstöd, göra oanmälda hembesök. Kommunerna bör ha tillsynsverksamhet för försörjningsstödet för att få ett tydligt verktyg att använda så människor med störst behov också är de människor som får den hjälp de har rätt till.

Aktivitetskrav bör gälla alla som försörjer sig genom offentliga medel. I dag är det upp till varje kommun att kräva motprestationer från de som erhåller försörjningsstöd. Moderaterna föreslår att kommuner ska vara skyldiga att kräva någon form av motprestation, såsom arbetsträning eller utbildning som kan föra personen i fråga närmre ett arbete. Vi vill skärpa socialtjänstlagen så att den tydligt slår fast att den som är arbetsför och kan arbeta också är skyldig att vara aktivt arbetssökande och stå till arbetsmarknadens förfogande. Forskning visar att aktivitetskrav bidrar till positiv förväntan och kortare tid i utanförskap.

Arbetsmarknadslagstiftningen behöver ses över. Den senaste reformeringen av lagen om anställningsskydd genomfördes 1983, och i sin nuvarande form är lagen inte anpassad till dagens arbetsmarknad.

För att skapa fler enkla jobb och öka flexibiliteten på arbetsmarknaden har Moderaterna föreslagit ett "första jobbet-avdrag" så att de med små inkomster ges störst skattelättnader. Det är internationellt beprövat och framgångsrikt med tydliga sysselsättningseffekter. Sammantaget beräknas reformen leda till nya välbehövliga jobb.

En förstärkt arbetslinje förutsätter nya reformer. En politik för fler jobb med tydliga krav och höga förväntningar på den som försörjer sig genom bidrag kombinerat med en modernisering av den svenska arbetsmarknaden utgör en tydlig väg framåt.

I Sverige ska den som vill och kan arbeta göra det. Det ska alltid löna sig att ta steget från bidrag till arbete.

Anna Jähnke

Oliver Rosengren

Lars Råden

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM