Debatt

Sluta tvångssterilisera oss!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Företrädare för transsexuella: Förslaget om "borttagande av könskörtlar" är värre än den sterilisering som krävs i dag

I mars i år presenterade könstillhörighetsutredningen sitt betänkande (SOU 2007:16). Könstillhörighetslagen reglerar hur juridiska könsbyten och kirurgiska ingrepp för transsexuella och intersexuella personer får ske.

Betänkandet har i media ofta framställts som en framgång för transsexuella och en tydlig modernisering av en över trettio år gammal lag. Vi som själva berörs håller inte med om denna bedömning.

Vi menar att delar av utredningen är bra men vi ifrågasätter att utredningen inte haft kontakt med flera av de organisationer som har transsexuella medlemmar och inte träffat intersexuella företrädare. Vi menar också att betänkandet har påverkats negativt ur vårt perspektiv i och med att inga företrädare från målgrupperna varit knutna till utredningen.

Vi är givetvis glada över att förslaget innebär att transsexuella tillåts frysa ned könsceller, och därmed inte helt underkänns som föräldrar. Vi är lika glada över att de av våra medlemmar som är gifta nu slipper dyra och känslomässigt påfrestande skilsmässor, det är ett steg i rätt riktning. Att transsexuella som bor i Sverige men ännu inte fått svenskt medborgarskap föreslås få byta könstillhörighet, och därmed även kan erbjudas behandling på samma villkor som andra patientgrupper, ser vi också som mycket positivt och viktigt.

Men det finns också en mängd upprörande förslag. Kravet på tvångssterilisering kvarstår i praktiken, eftersom lagen föreslås kräva "borttagande av könskörtlar". Ett sådant ingrepp är större än den sterilisering som krävs idag. Utredningen medger också att vissa patienter kanske inte klarar en sån operation, men menar att detta inte ska medföra undantag. Några medicinska skäl för kravet på att operera bort könskörtlar framförs inte. Vi anser att accepterar man att transsexuella fryser ned könsceller har man i praktiken accepterat att transsexuella reproducerar sig i sitt "nya" kön. Att då mena att kvinnor med testiklar eller män med äggstockar inte får tillåtas vara män och kvinnor rent juridiskt, det känns bara moralistiskt. Vi tycker att all typ av tvångssterilisering är förkastlig i ett modernt samhälle, oavsett vad man kallar det. En större operation innebär en större risk för patienten och kravet är lika kränkande som nuvarande krav på sterilisering! Risken att en kvinna-till-man-transsexuell person skulle välja att, efter att han fått nytt personnummer, föda barn är försvinnande liten. Vi tror inte heller att samhället skulle skadas om det verkligen skulle ske. Därmed måste respekten för vår personliga integritet väga tyngre. Sluta tvångssterilisera oss!

Vi tycker också att det finns stora problem med att behålla den nuvarande artonårsgränsen för unga transsexuellas möjlighet att få nytt personnummer och kirurgisk behandling. Vi ser idag en utveckling där patienter i allt yngre åldrar kommer till insikt med sina problem och söker behandling, med föräldrars samtycke. Unga transsexuella berättar ibland hur de är rädda att bli "avslöjade" av slarviga lärare eller vid uppvisande av ID-kort på posten eller i affärer. De lever inte sällan fullt ut som det kön de uppfattar sig som, klär sig i "sitt" köns kläder och en del av dem får hormonbehandling som ytterligare bidrar till att de i nästan alla sammanhang uppfattas som det kön de känner sig som. Men de har fortfarande fel personnummer och får inte heta det de vill. Ett juridiskt byte är för dem bara en viktig bekräftelse på en redan levd identitet, inget nytt och farligt. Den juridiska könstillhörigheten kan dessutom enkelt ändras tillbaka om beslutet trots allt skulle visa sig vara felaktigt. Vi tror att det för många unga transsexuella är viktigt att få tillgång till det namn och personnummer de känner sig hemma med, de behöver samma bekräftelse som alla unga.

Vi tror också att det kan finnas enstaka fall där en läkare anser att patienten mår bäst av att få kirurgisk behandling redan innan de fyllt arton, även om det sannolikt tillhör undantagen. Men för den enskilda individen är det viktigt att det är en medicinsk läkarbedömning som avgör om en operation ska tillstyrkas, inte en juridisk lagtext, anser vi.

Vi tycker alltså att det inte finns skäl att ha kvar artonårsgränsen alls. Det bör vara upp till patienten, vårdnadshavarna och läkaren att besluta om det är lämpligt att ansöka om ny könstillhörighet och tillstånd för kirurgiska ingrepp. Alla unga har behov av en identitet, ge dem den rätten!

Lagförslaget omfattar även intersexuella, men där har mycket få förändringar föreslagits. Grupperna är inte alltid tydligt åtskiljbara och det finns självmotsägelser i lagen när det gäller hur man ser på unga intersexuellas och unga transsexuellas rätt till självbestämmande. Inget av det har berörts i utredningen. Intersexuellas behov av att från barndomen bli informerad om det intersexuella tillståndet man är född med, och senare i livet lätt få tillgång till journalhandlingar om sina kroppar har inte beaktats. Utredningen har inte heller träffat en enda intersexuell person. Vi tycker att utredningen har slarvat vad gäller att utreda behoven av lagförändringar för intersexuella och vi tycker det är allvarligt.

Transsexuella och intersexuella är människor med samma värde som alla andra. Vi har samma behov av personlig integritet, acceptans för våra identiteter och våra namn och att få tillgång till vår medicinska historia som alla andra. Tvångssterilisering kan aldrig få vara accepterat i ett civiliserat samhälle, oavsett vilka omskrivningar man använder. Unga människor måste alltid ges en möjlighet att på något sätt få sin identitet bekräftad av sin omgivning om de ska växa till hela människor. Unga transsexuella patienter måste kunna ges läkarrekommenderad behandling om det är nödvändigt för deras hälsa, på samma villkor som andra unga patienter. Intersexuella måste ges enkel tillgång till sin medicinska historia om de ska kunna känna till sin identitet och ta ansvar för sin fysiska hälsa.

Sluta tvångssterilisera transsexuella, ge transsexuella unga rätt till sin identitet och ge intersexuella enkel tillgång till sin medicinska historia!

Debattörerna

Jenny Ottosson,

kontaktperson INIS

Mikael Hansén Goobar,

Ordförande FTM-Sverige

Sophia Eriksson,

Ordförande KIM

Nadja Karlsson,

Ordförande FPE-S

fakta om oss

INIS är ett nätverk för intersexuella, med ca 30 medlemmar. Nätverket är nystartat och arbetar för alla intersexuella, både socialt och politiskt.

FTM-Sverige är en riksförening för kvinna-till-man-transpersoner, med ca 20 medlemmar, företrädesvis kvinna-till-man-transsexuella. Föreningen arbetar för alla kvinna-till-man-transpersoner, både socialt och politiskt.

KIM (Kön, Identitet, Mångfald) är en riksförening för könsöverskridare av alla kategorier såväl FtM som MtF, med ett nätverk som omfattar ca: 140 personer. http://www.kim.nu

FPE-S är en riksförening för transpersoner, med 220 medlemmar, varav ca 10 % transsexuella. Föreningen arbetar för alla transpersoner, både socialt och politiskt. http://www.fpes.se

Publisert:
Publisert: