Fler bostäder måste få byggas utan bygglov

Produktivitetskommissionen: Bostadsbyggandet hämmas av krånglig byråkrati

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2024-04-27

Vi föreslår en genomgripande översyn av bostadsmarknadens regelverk. Syftet är att förbättra förutsättningarna för nybyggnation och därmed fler, billigare och bättre bostäder, skriver Hans Lindblad och Kristian Seth.

DEBATT. Ökad produktivitet skapar utrymme för högre löner, vinster och skatteintäkter. Därför är det oroande att produktivitetstillväxten i Sverige sjunkit det senaste decenniet.

Om produktiviteten ska kunna vända upp måste vi få fart på bostadsbyggandet. Människor måste kunna flytta dit jobben finns. Bostadsbrist försvårar företagens rekrytering och bromsar den ekonomiska tillväxten.

Det är slutsatser i Produktivitetskommissionens delbetänkande som lämnas den 29 april.

 

Dagens kommunala planmonopol, det vill säga makten över markens användning, ger mycket stort utrymme för lokalpolitiska beslut. Även när råder bostadsbrist kan kommuner låta bli att upplåta mark för byggande, trots att lämplig mark finns. Problemet är tydligast i större storstadsregioner, där arbetsmarknaden är regional snarare än lokal.

Här behövs förändring. Mer byggbar mark kan sänka markpriserna och göra fler bostadsprojekt lönsamma. Då kan fler bostäder byggas.

Produktivitetskommissionen föreslår därför en översyn av planmonopolet med inriktning mot att ta ökad hänsyn till de samhällsekonomiska värdena och skärpa kravet på kommunerna att möjliggöra fler bostäder.  

 

Bostadsbyggandet hämmas också av krånglig byråkrati och ineffektiv myndighetsutövning. Regelverket har i delar blivit oerhört komplex. Det är ett system fyllt av undantag och undantag från undantagen.

Detta avskräcker från investeringar och innovation. Långa ledtider för plan- och bygglovsprocesser har blivit ännu längre, och den bredare samhällsnyttan har tappats bort på vägen.

En orsak bedöms vara att regelverken har förändrats med för stor tonvikt på särintressen och särskilda perspektiv. För lite hänsyn har tagits till hur reglerna påverkar effektiviteten, byggvolymerna och i förlängningen fungerande arbetsmarknader och tillväxt.

 

Problembilden är på intet sätt ny, utan väl känd. Viljan och förmågan att genomföra nödvändiga reformer har dock saknats.

Regelverket kring bygg- och bostadsmarknaden kan nu inte lappas och lagas ytterligare. Det behövs ett rejält omtag. 

 

Produktivitetskommissionen föreslår därför en genomgripande översyn av bostadsmarknadens regelverk. Syftet är att förbättra förutsättningarna för nybyggnation och därmed fler, billigare och bättre bostäder.

Översynen behöver inkludera både regelverket för den fysiska planeringen och reglerna för själva bostadsbyggandet, inklusive miljöfrågor. Inspiration kan hämtas från arbetssättet för den genomgripande skattereformen i början av 1990-talet.

 

Ett första steg är att regeringen lägger en mål- och inriktningsproposition som stakar ut en klar färdriktning.

Det krävs regelförändringar och strukturella åtgärder för ett enklare och mer industriellt byggande. Som ökar tillgången till byggbar mark och säkerställer att samma byggregler gäller i hela landet.

Ett sätt att snabbt öka tillgången på byggbar mark är befintliga tomter avsedda för bostadsändamål tillåts bebyggas och att mer byggnation blir bygglovsfri. Kommissionen föreslår även fri hyressättning i nyproduktion, med ett tydligare skydd för hyresvärd och hyresgäst jämfört med tidigare förslag.

Därtill föreslås ett hållbart, mer flexibelt strandskydd som gör det tillåtet att bygga på fler platser samtidigt som det fria tillträdet till stranden och viktiga miljövärden värnas. Vidare behöver det utvecklas mer ändamålsenliga och effektiva arbetssätt i offentlig sektor och myndighetsutövning.

Sveriges bostadsmarknad behöver ett genomgripande omtag för att stärka vårt framtida välstånd.


Hans Lindblad, ordförande i Produktivitetskommissionen, fil. dr. och f.d. riksgäldsdirektör
Kristian Seth, huvudsekreterare i Produktivitetskommissionen

 

Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

 

Följ ämnen i artikeln