Debatt

Här hotar klimatkrig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Anders Nordström, generaldirektör Sida: Så kan vi minska konfliktrisken när fattiga länder drabbas

I dag presenterar Sida och International alert rapporten ”Konflikter i klimatförändringens spår”, som visar att ökade konfliktrisker till följd av klimatförändringen framför allt drabbar människor som lever i fattigdom.

Särskilt utsatta blir invånarna i instabila stater med bristande ledarskap. Rapporten visar att både kunskap, pengar och vilja att agera mot klimatförändringen saknas i många länder. Det ökar risken för väpnade konflikter. Klimatförändringen får alltså konsekvenser på både kort och lång sikt och kan leda till omfattande problem för kvinnor, män, flickor och pojkar i hela världen.

Befolkningen i fattiga länder påverkas mest av exempelvis mer extremt väder och kortare odlingssäsonger. Fattiga länder har även svårare att få tillgång till investeringar för att möta förändringarna, även om de förebyggande åtgärderna skulle kosta mindre än en väpnad konflikt både ekonomiskt och humanitärt.

Rapporten visar att 46 nationer löper stor risk att drabbas av väpnade konflikter på grund av klimatförändringens påverkan på befintliga ekonomiska, politiska och sociala problem. I dessa länder bor 2,7 miljarder människor. Där utöver finns ytterligare 56 länder, med 1,2 miljarder invånare, som bedöms ha svårt att klara av att hantera följderna av klimatförändringen som adderas till deras nuvarande problem.

Klimatförändringens konsekvenser innebär stora utmaningar inom utvecklingssamarbetet – i dag och framöver. För att kunna anta utmaningen krävs att Sverige och Sida tar dessa förändringar på stort allvar. Vi måste arbeta internationellt, regionalt och lokalt tillsammans med regeringar och stater, organisationer, företag och politiker för att anpassa biståndet i de riskutsatta länderna. Och vi behöver alla lära oss att bättre förutse och förebygga konsekvenserna av klimatförändringen.

Rapporten lyfter fram en rad konkreta rekommendationer för att minska risken för ökade konflikter. Till exempel:

?Regionala samarbetsorganisationer bör involveras mer för att kunna angripa gränsöverskridande problem.

Det innebär att organisationer som Afrikanska unionen och ASEAN (Association of southeast Asian nations) bör ges en större roll i det internationella utvecklingssamarbetet när deras medlemsländer, eller närliggande stater, berörs.

?Företag kan ta mer ansvar.

De bör bistå i arbetet att anpassa produktion och service till de nya villkor som ett förändrat klimat innebär. Det kan exempelvis handla om att stärka infrastruktur och agera på ett mer konfliktkänsligt och miljömässigt hållbart sätt. Internationella företag, som verkar i länder där risken för konflikt är stor, har såväl intresse som ett ansvar att ta vara på sina investeringar.

?Samhällsinstitutioner i de länder som ligger i riskzonen bör stärkas.

Detta är kanske den viktigaste enskilda åtgärden enligt rapporten. Politiska partier, regeringar, myndigheter och departement måste inspireras och påverkas till att tillgodogöra sig kunskaper om klimatförändringen, dess konsekvenser och hur dessa kan mötas.

Att möta konsekvenserna av klimatförändringen och miljöpåverkan är en av de stora utmaningarna för svenskt utvecklingssamarbete. Tillsättandet av den av biståndsminister Gunilla Carlsson ledda internationella Klimatkommissionen visar på ett starkt engagemang från den svenska regeringen. Men detta bör även påverka Sidas prioriteringar och arbetssätt framöver. Vi kommer bland annat att söka nya former för samverkan med olika aktörer.

I kombination med ett växande engagemang från näringslivet, forskarvärlden, biståndsorganisationer och andra aktörer kommer vi att arbeta hårt för att möta hoten från klimatförändringen inom ramen för våra landprogram.

Sveriges arbete kan inte endast inriktas på att minska utsläppen i den rika världen, utan vi måste stödja våra samarbetsländer att på olika sätt hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat. Det är en nyckelfråga för en bärkraftig ekonomisk utveckling, och ytterst för att fattigdomen i världen ska fortsätta att minska.

Dagens debattör

Anders Nordström

Generaldirektör

Sida

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt