Sluta med reformer – stärk likvärdigheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2013-12-03 | Publicerad 2013-12-02

Lärarförbundet: Inget pekar på en vändning för svensk skola

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

I dag presenteras den stora internationella kunskapsstudien PISA. Sverige har sjunkit som en sten sedan år 2000 och ingenting pekar på en vändning. Nu krävs prestigelöst samarbete för elevernas bästa.

Skoldebatten handlar ofta om antingen organisationsfrågor eller detaljfrågor. Somliga menar att förstatligande är det enda rätta. Andra att betyg i årskurs tre gör saken klar. Vissa har synpunkter på läxor eller var läraren ska stå i klassrummet. Inget av det bidrar till en bättre skola. Vi behöver varken fler omorganiseringar, nya betygssystem eller politiker som lägger sig i hur lärarna genomför undervisningen.

Politikerna kan inte ensamma få upp skolresultaten. Men det är politikerna som ger lärarna förutsättningar att göra ett bra jobb. Därför efterlyser vi ett handslag mellan profession och politiker, med målet att skapa en skola som andra länder vill ta efter.

Vi ska inte nöja oss med att vända skolresultaten – vi ska ha mycket högre ambitioner än så. Skola, förskola och fritidshem ger människor möjlighet att delta i arbetsliv och samhälle. Det handlar inte bara om att förhindra utanförskap utan också om att ge förutsättningar för tankar som ännu inte har tänkts och idéer som ännu ingen har kommit på.

Sverige hade tidigare en skola som andra länder tog efter. Ett av länderna som besökte oss då var Finland. Nu är det Finland andra länder drar lärdom av. Där har man lagt polariseringen och partitaktiken åt sidan och litar på lärarna. Det valet måste Sverige också göra om vi ska kunna återta vår forna position. Vi måste satsa på det som verkligen betyder något och välja bort det andra.

Forskning visar att det finns en koppling mellan goda kunskapsresultat och en likvärdig utbildning. Likvärdighet handlar inte bara om kunskapsmål, utan också om skolans värdegrund och demokratiuppdrag. När likvärdigheten brister riskerar människor att slås ut från både arbetsliv och deltagande i demokratin. Det är mycket allvarligt i en tid då arbetslösheten är stor och främlingsfientliga grupper växer sig starkare. Likvärdigheten har oerhört stor betydelse för vilken skola och vilket samhälle vi vill ha. Därför får politikerna inte abdikera genom att låta detaljfrågorna styra skoldebatten eller blunda för det fria skolvalets negativa konsekvenser.

Vi efterlyser i stället ett handslag utifrån följande utgångspunkter:

Inga fler omvälvande reformer eller nya betygssystem. Varje mindre reform ska åtföljas av nya resurser. Justeringar i systemet ska göras med förankring i forskningen och i samråd med professionen. Ingenting som inte gagnar elevernas skolgång ska genomföras.

Stärk likvärdigheten. Lärare ska få vara lärare och skolledare ska få vara pedagogiska ledare. För att kompensera för det fria skolvalets kraftigt segregerande effekter måste resurserna mycket tydligare styras dit där de bäst behövs och lärarna ska få avgöra när särskilt stöd ska sättas in.

Hejda lärarkrisen. För att få fler att vilja bli lärare måste lönerna upp och arbetsbelastningen ner. Staten och kommunerna har ett delat ansvar för att rensa på lärarnas bord och se till att lönegapet till andra grupper minskar. Vi har föreslagit ett lärarpaket på 12 miljarder. Det är en fråga om prioriteringar.

Det är dags att släppa ideologiska låsningar och politisk prestige. Så länge det finns en gemensam uppfattning om skolans huvudsakliga uppdrag och grundläggande värderingar finns det förutsättningar att komma överens. Jag kommer därför att bjuda in partiledarna till möten. Min uppmaning till dem är: Släpp prestigen och gör det som är bäst för skolan.

Eva-Lis Sirén

Ordförande Lärarförbundet

Följ ämnen i artikeln