Signalspaning - för säkerhets skull

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige har idag drygt 900 män och kvinnor som tjänstgör i fredsfrämjande insatser i bl.a. Afghanistan, Tchad och Kosovo. Dessa människor utgör en del av Sveriges säkerhetspolitik som syftar till att skapa en säkrare omvärld och därmed ökad säkerhet för oss här hemma.

Genom att Sverige aktivt tar ställning och verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i länder som t.ex. Afghanistan ökar också risken för att svenskar ute i världen och här hemma blir måltavlor för terrorattentat. Mot denna bakgrund måste vi se till att de soldater som deltar i riskfyllda internationella insatser ges bästa möjliga skydd. Vi måste också kunna skydda våra medborgare mot en allt bredare yttre hotbild som terrorangrepp, grov internationell brottslighet eller omfattande IT-attacker. Försvarets Radioanstalts signalspaning är ett verktyg som kan ge avgörande information för att göra just detta.

Den tekniska utvecklingen går framåt i en rasande takt. Ny teknik innebär emellertid nya risker och nya hot. Samma Internet som används för att sprida demokratiska värderingar över världen är också ett verktyg för terrorister. Därför vore det märkligt om Sverige inom underrättelseverksamheten inte anpassade sig till den nya tekniken och de möjligheter som ny teknik medför. I flera andra länder har en liknande anpassning redan skett vilket moderniserat underrättelseverksamheten.

Den nya lagen om signalspaning kommer att ge Försvarets radioanstalt möjlighet att söka efter yttre hot mot rikes säkerhet i kabelburen kommunikation. Att enbart använda etern som FRA har gjort tidigare är inte längre framkomligt. Idag går över 95 % av all telekommunikation via kabel. Därför är det angeläget att FRA får möjlighet att även kunna följa denna trafik. På sikt kommer det att bli mycket svårt att överhuvudtaget bedriva någon signalspaning om inte FRA:s verksamhet kan anpassas till den tekniska utvecklingen. Då kommer vi i allt högre grad att tvingas bli beroende av andra länders hotbildsanalyser och underrättelser med de risker och problem det medför.

Ett av de viktigaste syftena med lagförslaget är att säkerställa att det finns ett tydligt regelverk som tar hänsyn till den enskildes integritet vid signalspaning. Signalspaningen får endast riktas mot utländska förhållanden som påverkar Sveriges säkerhet. Privat trafik mellan personer i Sverige får inte följas med nya lagförslaget. Det införs också en förhandsprövning innan signalspaning får ske samt en myndighet som kommer att ha insyn under och efter spaningen. Därutöver kommer en årlig redovisning läggas fram för riksdagen och 2011 ska lagen utvärderas för att se om den måste göras om.

Det skulle vara svårt för oss att leva med vetskapen om att vi inte tog vårt fulla ansvar för att utnyttja alla tillgängliga medel för att skydda våra kvinnor och män ute på internationella insatser eller medborgarna i Sverige. Därför röstar vi ja till lagen om signalspaning.

Rolf Gunnarsson (m) vice ordförande av Försvarsutskottet,
Karin Enström (m) ledamot av Försvarsutskottet,
Nils Oskar Nilsson (m) ledamot av Försvarsutskottet,
Rolf K Nilsson (m) ledamot av Försvarsutskottet,
Isabella Jernbeck (m) ledamot av Försvarsutskottet,
Patrik Forslund (m) ersättare av Försvarsutskottet

Publisert: