ÅSIKT

Debattörerna: Totalförbjud barn- och tvångsäktenskap

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

70 000 unga kan inte fritt välja vem de ska gifta sig med

Zinat Pirzadeh och Aleksander Gabelic.

Tusentals unga människor och barn gifts bort mot sin vilja varje dag. Barnäktenskap och tvångsäktenskap finns i hela världen – även i Sverige. Göran Lambertz räknar i sin utredning om barn- och tvångsäktenskap med att minst 250-300 unga människor upplever en akut eller ganska akut risk för att bli giftas bort mot sin vilja i vårt land.

Genom att ladda ner en blankett från länsstyrelsens hemsida kan föräldrar enkelt söka om dispens för att gifta bort sina barn. Sexton sådana dispenser beviljades mellan 2005 och 2010. Denna skammens blankett är inte värdig ett land som i andra sammanhang håller barns rättigheter högt.

Frågan om barn- och tvångsäktenskap är nära förknippad med hedersrelaterat våld. Skatteverket fann förra hösten att 56 personer, varav flera barn, hade sökt skyddade personuppgifter av rädsla för att bli bortgifta mot sin vilja eller utsatta för hedersrelaterat våld. Enligt Ungdomsstyrelsen upplever 70 000 unga i åldern 16–25 år att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. 8 500 är oroliga för att bli bortgifta.

Lambertz vill kriminalisera barn- och tvångsäktenskap, avskaffa dispensmöjligheten för barnäktenskap och inrätta ett nationellt kompetensteam mot barn- och tvångsäktenskap. Det är bra, men vi menar att han på några punkter borde ha gått längre. När nu utredningen ska omvandlas till ett lagförslag vill vi lyfta fram följande:

En icke-tillåtande attityd till barn- och tvångsäktenskap. Argument om kultur och tradition har alltför länge använts som ursäkt för att inte vidta åtgärder till stöd för unga flickor. Barn kan inte påverka vilka religiösa och kulturella traditioner de föds in i. Därför finns det inget utrymme för undantag i bestämmelserna om barn- och tvångsäktenskap.

Totalförbjud även äktenskap som ingås i utlandet. I Sverige kan utländska äktenskap underkännas om det finns hinder enligt svensk lag och minst en av parterna bor här. Äktenskapet ska däremot erkännas om det finns särskilda skäl. Detta försvagar barnens ställning och vi menar att denna möjlighet måste tas bort. Utredningen föreslår heller inte någon inskränkning i möjligheten att erkänna fullmaktsäktenskap.

De religiösa församlingarnas ansvar. Utredningen vill göra det straffbart att vilseleda någon att resa till ett annat land för att tvinga personen att ingå äktenskap. Den vill också knyta vigselrätten till att samfunden inte bidrar till informella barn- eller tvångsäktenskap. Vi vill också se att fler samfund och religiösa organisationer i likhet med Svenska kyrkan aktivt tar ställning mot barnäktenskap.

Bred samling mot barnäktenskap. Utredningen vill stärka samhällets möjligheter att agera när risk för barn- och tvångsäktenskap föreligger. Också enskilda bör engageras i en bred dialog. Det måste vara enkelt att kontakta socialtjänsten eller polisen för den som misstänker att någon riskerar att giftas bort.

Sveriges trovärdighet som barnrättsland. FN:s  allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att äktenskap endast får ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke. Barnkonventionen säger att alla är barn tills de fyller 18. Sverige måste upprätthålla denna gräns också för att kunna ställa krav på andra länder.

Alla barn som bor i eller kommer till Sverige ska veta att samhället står på deras sida. När frågan så småningom hamnar på riksdagens bord måste inställningen hos varje ledamot vara glasklar: Sverige ska ha ett totalförbud mot barn- och tvångsäktenskap.

Aleksander Gabelic

Zinat Pirzadeh