Sverige behöver en större rättsreform

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kristdemokrater: Många straff bör skärpas – och samtyckeslagstiftning införas

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund deklarerade i sin nyårsintervju med Aftonbladet att han gärna blir justitieminister efter valet i höst. Vi tycker det är ett utmärkt förslag. Sverige behöver mer av kristdemokratiska värderingar när det gäller synen på brott och straff. Hägglund gör i dag ett förtjänstfullt jobb som socialminister, och skulle utan tvekan bli en slagkraftig justitieminister.

Svenskt rättsväsende befinner sig i kris. Trots att Alliansregeringen kraftigt ökat resurserna till polis, domstolsväsende och kriminalvård ligger andelen personuppklarade brott fortsatt på en alltför låg nivå. Och trots att vi steg för steg skärpt straffen för grova brott, för sexuella övergrepp och för brott mot barn, så har utdömda påföljder fortsatt att vara oacceptabelt låga. Den som begår ett brott i dag löper fortsatt låg risk att bli påkommen, och får i domstol ofta kortare straff än vad lagstiftaren avsett på grund av vad rätten anser vara förmildrande omständigheter.

Detta är oacceptabelt. Vi vill se en större rättsreform med kristdemokratiska förtecken som visar att vi menar allvar med att stoppa den grova brottsligheten, bryta trenden av fler och allt grövre sexuella övergrepp och bättre leva upp till vuxenvärldens löfte om att alltid vara till skydd för barnen under deras uppväxt.

En kristdemokratisk rättspolitik bygger på de principer som finns rotade i den judisk-kristna etiken, som format västerländska samhällen i två årtusenden. Vi ser många delar i rättsväsendet som brister när det gäller det principiella förhållningssättet till rätt och fel, där påföljder inte står i proportion till brottets allvar. Vi ser också tillfällen då insikten om människans ofullkomlighet brister, och den som är dömd och avtjänat sitt straff ändå inte anses ha sonat sitt brott. Det skapar onödigt lidande för brottsoffer, men gör också att den som begår brott tror att samhället är berett att acceptera viss brottslighet för den som har en brokig bakgrund. Så får givetvis inte vara fallet.

För att värna brottsoffer, men också sända tydligare signaler till såväl unga lagöverträdare och återfallsförbrytare, måste rättsväsendet stärkas på flera områden.

Här är några reformområden som vi anser att justitieminister Göran Hägglund bör prioritera:

Inför barnkonventionen i svensk lag. Kristdemokraterna vill slå vakt om att Sverige är det bästa landet i världen för barn och unga att växa upp i. Vi tycker det är en skam att Sverige ännu inte infört alla de rättigheter som följer av 1989 års barnkonvention i svensk lag. En kristdemokratisk justitieminister skulle som första åtgärd tillsätta den utredning som slutför detta arbete.

Tidigare och tydligare åtgärder mot unga lagöverträdare. Polisen måste öka sin närvaro i skolorna, så att varje skola regelbundet besöks av polis i brottsförebyggande syfte. När en ung person begår en lagöverträdelse ska det vara prioriterat att utreda och lagföra, så att tiden mellan brott och påföljd blir så kort som möjligt. För unga lagöverträdare som inte nått straffmyndighetsåldern vill vi införa domstolsliknande nämnder, där varje brott utreds och värderas utifrån sitt egentliga straffvärde. Det är viktigt för att ge upprättelse till unga brottsoffer, men också för att den som begått brott i unga år ska få tidiga och tydliga signaler att brott aldrig kan accepteras.

Vi vill se nolltolerans mot sexuella övergrepp. Rättsväsendet har i ett flertal domar på senare tid lagt för stor vikt vid förmildrande omständigheter. Lagstiftningen måste bli tydligare för att slå vakt om att ett nej är ett nej, och att övergrepp till varje pris måste förhindras. Därför vill vi se en skarp samtyckesparagraf i sexualbrottslagstiftningen och att straffminimum för grova sexualbrott höjs.

När det gäller grov brottslighet vill vi att samhällets skydd mot tredje man stärks. Det innebär att den som lever av brott och upprepat begår överträdelser som ger fängelse också ska få svårare att få villkorlig frigivning. Vi vill därför att principen om ”tredje gången gillt” ska gälla för återfallsförbrytare, så att villkorsfrigivning inte medges om ett tredje brott begås inom tre år från tidigare frigivning. Vi vill också att den som missbrukar narkotika, rymmer eller försöker rymma från anstalt ska förlora möjligheten till villkorsfrigivning, och i grova fall också kunna dömas till strafftillägg.

Under Alliansregeringens tid har svenskt rättsväsende fått mer resurser och tydligare påföljder för grova brott har införts i lagstiftningen. Nu är det dags att höja ambitionerna för att det också ska ge tydliga avtryck i människors verklighet. Den judisk-kristna etikens principer om vad som är rätt och fel måste vinnas och värnas för varje generation. Göran Hägglund är precis den justitieminister Sverige behöver för att lyckas med detta.

Stefan Svanström (KD),

riksdagsledamot, Enskede

Aron Modig (KD),

riksdagskandidat, Göteborg

Mattias Svensson (KD),

regionkandidat, Kristianstad

Magnus Jacobsson (KD),

kommunalråd, Uddevalla

Peter Kullgren (KD),

kommunalråd, Karlstad

Publicerad: