1 av 3 äldre törs inte gå ut när det är halt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Sätt upp kommunala mål för att minska fallolyckorna

60 procent av fotgängarnas fallolyckor inträffar på snö och is och oftast är inget fordon är inblandat.
60 procent av fotgängarnas fallolyckor inträffar på snö och is och oftast är inget fordon är inblandat.

DEBATT. Vintern kan vara en besvärlig årstid och det är inte bara snön som faller. Enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skadas 20 000 fotgängare av fallolyckor på snö och is årligen. År 2010 fick 4 600 ligga kvar på sjukhuset i genomsnitt sex dygn. 60 procent av fotgängarnas fallolyckor inträffar på snö och is och det sker till största del som singelolyckor där inget fordon är inblandat. Samhällets kostnader för fallolyckor på snö och is uppskattas av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) vara mellan två till fyra gånger högre än kostnaden för landets samlade vinterväghållning.

Forskning visar att äldre är extra utsatta vid fallolyckor på grund av att benskörheten ökar och balansen försämras med åren. Kvinnor är dubbelt så skadedrabbade som män. Ett olycksfall som för en yngre människa resulterar i en lindrig skada med snabb återhämtning kan för den äldre innebära livslång konvalescens och permanent nedsatt funktionsförmåga.

Bortsett från att förlorad rörlighet kraftigt inverkar negativt på livskvaliteten för den enskilde så medför halk- och fallolyckorna stora vård- och omsorgskostnader för kommuner och landsting. Det förebyggande arbetet med äldres fallolyckor på snö och is är således en angelägenhet för hela samhället. Antalet äldre i befolkningen ökar och inom ett decennium väntas denna grupp utgöra upp emot en fjärdedel av befolkningen.

NTF har tillsammans med Sveriges pensionärsorganisationer drivit projektet ”Äldres fallolyckor på snö och is” under de senaste två åren. En del i projektet var att belysa äldres upplevelse av fallolyckor vintertid. Av 4 250 som deltog svarade hälften att de någon gång hade ramlat omkull på snö eller is, varav cirka två tredjedelar hade ramlat mer än en gång.

Var tredje tillfrågad hade någon gång undvikit att gå ut på grund av risken att halka. Lika många ansåg att vinterväghållningen inte är tillräcklig i de områden där de brukar gå. Detta är en viktig signal till landets väghållare och oroande eftersom det påverkar mobilitet och äldres självständighet.

Det är inte acceptabelt att framför allt äldre ska betala ett så högt pris för att kommunerna inte prioriterar vinterväghållningen för fotgängare. Det är hög tid för kommunerna att fastställa lokala mål för att minska antalet döda eller allvarligt skadade till följd av fallolyckor i trafikmiljö. Som drivkraft anser vi att det behövs en uttalad nationell ambition att minska fallolyckorna utomhus och för att den ska vara effektiv behövs en samsyn kring vilka krav man ska kunna ställa på god kommunal vinterväghållning.

NTF tillsammans med Sveriges pensionärsorganisationer anser att kommunerna borde underhålla sitt vägnät för gående och cyklande samtidigt eller till och med innan de snöröjer vägnätet för motorfordon. Då tar man fotgängares säkerhet och mobilitet på allvar. Fler kommuner borde dessutom följa goda exempel och dela ut gratis halkskydd till äldre samt se till att det finns stolar att i sitta på i anslutning till butiker så att man enkelt kan ta av och på halkskydden vid behov.

Monica Green

Christina Rogestam

Christina Tallberg

Annastina Hörnfeldt

Publisert: